แบบฟอร์มรับสมัคร รอบสอบวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 เวลาสอบ 9.00 - 11.00 น.

-

ค่าธรรมเนียมการสอบ 200 บาท/คน

หมายเหตุ:
  1. การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อชำระค่าสอบตามช่องทางและระยะเวลาที่กำหนดไว้ ในกรณีที่ชำระเงินผิดช่องทางหรือเกินกำหนดเวลาจะไม่มีสิทธิ์สอบและไม่สามารถขอคืนเงินค่าสอบได้
  2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบและสถานที่สอบ ผ่านทางเว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th/  ประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนวันสอบ
  3. หากผู้มีสิทธิ์สอบไม่สามารถเข้าสอบได้ คณะฯ จะไม่คืนเงินค่าสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  4. การจัดส่งผลสอบมีระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์หลังจากวันสอบ
    โดยคณะฯ จะจัดส่งผลสอบให้แก่ผู้สมัครสอบทางไปรษณีย์ธรรมดา 
    ทั้งนี้ขอให้ผู้สมัครสอบจัดส่งซองจดหมายเปล่าที่ระบุชื่อและที่อยู่ของตนเองตรงส่วนผู้รับ
    พร้อมติดแสตมป์ให้เรียบร้อย มายังคณะฯ ภายใน 1 สัปดาห์ก่อนวันสอบ

      จัดส่งได้ที่ :  คุณเบญจมา ณ มหาไชย
                       ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
                       126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
                       กรุงเทพฯ 10140

***กรณีผู้สมัครไม่ส่งซองสำหรับส่งผลสอบ ทางคณะฯ จะจัดเก็บผลไว้ 2 ปี สามารถมาติดต่อรับได้ที่ 
คุณเบญจมา ณ มหาไชย ห้อง SoLA 210 ชั้น 2 อาคารคณะศิลปศาสตร์ ในวันและเวลาราชการ***