Category: Uncategorized

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนภายใต้หัวข้อ “ทีมเจ๋ง เก่งสื่อสาร ใจบริการ งานฉลุย”

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนภายใต้หัวข้อ “ทีมเจ๋ง เก่งสื่อสาร ใจบริการ งานฉลุย”

#gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() more »
ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ระหว่าง SoKa University ประเทศญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ระหว่าง SoKa University ประเทศญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เมื่อวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ผศ.ดร. วรีสิริ สิงหศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ Prof. Dr. Richmond Stroupe ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ระหว่าง SoKa University ประเทศญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประเทศไทย ณ ห้องประชุม SoLA905  ชั้น 9 คณะศิลปะศาสตร์ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการเรียนการสอน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น พัฒนางานวิจัยและกิจกรรมของนักศึกษา ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ more »

Downloads

Downloads

The followings are downloadable files: แผนกลยุทธ์ หลักสูตรฝึกอบรมนิสิตนักศึกษา เพื่อส่งเสริมนักศึกษา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ E-vocabulary book Logo SoLA – JPG File                       – PNG File Logo KMUTT+SoLA  – type 1 more »

จิตไร้สำนึก

จิตไร้สำนึก

เมื่อใครก็ตามถามคุณตรงๆ เกี่ยวกับทัศนคติของคุณ คุณพูดตรงกับใจทุกครั้งหรือไม่ มีเหตุผลมากมายที่ทำให้หลายคนไม่ได้พูดตรงกับใจทุกครั้งไป อาจเพราะกลัวหรืออายที่จะพูดความจริง เกรงใจและต้องการรักษาน้ำใจผู้ฟัง หรือแม้แต่ต้องการสร้างภาพให้ตัวเอง ยิ่งไปกว่านั้นบางครั้งก็เป็นเรื่องยากจริงๆ ที่เราจะรู้ว่าแท้จริงแล้วเราคิดอย่างไร   แล็ปด้านจิตวิทยา จากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยหลายแห่งในสหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศ ได้สร้าง Implicit Association Test (IAT) เป็นเครื่องมือศึกษาบทบาทของจิตไร้สำนึกซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความเชื่อและพฤติกรรมของเรา IAT ใช้หลักการสร้างความเชื่อมโยงที่รวดเร็วของความคิดที่เป็นคู่กันโดยไม่มีเวลาคิดตรึกตรอง ซึ่งก็คือ ‘จิตไร้สำนึก’ นั่นเอง เนื่องจากเราจะใช้เวลามากกว่าแม้เพียงชั่วพริบตาในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยหรือมีความขัดแย้งในใจ มีแบบทดสอบที่น่าสนใจมากมายบนเว็บไซต์ของ IAT (https://implicit.harvard.edu/implicit/) เช่น Asian IAT – ความรู้สึกต่อคนเอเชียและอเมริกัน ซึ่งจะบ่งบอกความเป็นชาตินิยม, Weight more »