Category: News EN

4

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทีมผู้บริหาร คณะศิลปศาสตร์

       เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 ได้มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ Management  Team  Synergy ” ซึ่งทางคณะศิลปศาสตร์ ได้เรียนเชิญ ดร. อำนาจ  วัดจินดา และทีมงานจากบริษัท HRD MAX จำกัด มาจัดฝึกอบรมให้กับทีมผู้บริหาร คณะฯ จำนวน 15 ท่าน  ซึ่งหัวข้อที่จัดอบรมได้แก่ Define  Goal(ทีมเดียวกัน เป้าหมายเดียวกัน) , Discover  Readiness (สำรวจสภาพความพร้อมในปัจจุบัน),Driving  Initiative more »

2

บุคลากรจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าเยี่ยมชมคณะศิลปศาสตร์

       เมื่อวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 รศ.ดร. สุรินทร์    ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการ ต่างประเทศ  อาจารย์และเจ้าหน้าที่จากสถาบันภาษา  มหาวิทยาลัยวลักษณ์ จำนวน 12 ท่าน ได้เข้าเยี่ยมชม และดูงาน ที่คณะศิลปศาสตร์ เพื่อศึกษาแนวทางในการเสริมสร้างสมรรถนะและการจัดการเรียนการสอนภาษา อังกฤษ โดยมี ผศ.ดร. เสาวลักษณ์  เทพสุริวงศ์  ประธานสายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ พร้อมทั้งบุคลากร คณะฯ ได้ให้การต้อนรับ คณะฯ ได้เสนอข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของวิชาสายภาษา  รวมถึงมีการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกัน หลังจากนั้นคณะฯ ได้นำเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง more »

1

คณะศิลปศาสตร์ จัดงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560  ซึ่งถือเป็นประเพณีที่ได้ทำต่อเนื่องกันมาทุกปี โดยมี ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีและมีคณาจารย์ นักศึกษาปัจจุบันทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เข้าร่วมงาน งานพิธีไหว้ครูครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นโอกาสอันดีสำหรับนักศึกษาใหม่ ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ได้แสดงตนขอเป็นศิษย์และพร้อมที่จะรับคำสอนและคำแนะนำทุกประการ รวมทั้งเป็นโอกาสให้นักศึกษาปัจจุบันรวมทั้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วได้แสดงความเคารพและกตเวทิตาต่อครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา เพื่อให้มีความรู้นำไปประกอบอาชีพและสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับตนเองและสังคมต่อไป

IMG_4824

การบรรยายเรื่อง “Scaffolding strategies for CLIL/EMI teachers and university lecturers”

  สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดการบรรยายในหัวข้อ “Scaffolding strategies for CLIL/EMI teachers and university lecturers” เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้อง SoLA 905 ชั้น 9 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย Dr. Alfonso López more »

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุน TA (สังคม) และ TA-RA (ภาษา) 1/2560

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุน TA (สังคม) และ TA-RA (ภาษา) 1/2560

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุน TA (สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) 1/2560 คลิก ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุน TA-RA (สายวิชาภาษา) 1/2560 คลิก

ประชาสัมพันธ์วิชา SSC เทอม 1-2560_Page_1

ประชาสัมพันธ์วิชา SSC เทอม 1-2560

      หากคุณต้องการหาแนวคิดในการดำเนินชีวิตและการทำงาน โดยการเน้นความรู้เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เชิญลงเรียนวิชา SSC210 “Man and Ethics For Quality of Life GROUP01 เรียนวันพุธ” หากคุณต้องการพัฒนาตนเองและบุคคลอื่น ให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และสามารถนำไปประยุกต์ในการวางเงื่อนไขการเสริมแรงพฤติกรรมการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เชิญลงเรียนวิชา SSC232 “Behavior Modification GROUP01 เรียนวันอังคาร”

S__93061134

โครงการสัมมนาสายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์”ทิศทางการทำงานของสายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในอีก 4 ปีข้างหน้า”

  เมื่อวันจันทร์ที 24 และอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาสายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เรื่อง ”ทิศทางการทำงานของสายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในอีก 4 ปีข้างหน้า” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการเป้ายุทธศาสตร์ 4 ด้านในแผน 4 ปี ของสายวิชาฯ พร้อมกับสรุปปัญหาในการจัดการเรียนการสอนและหาแนวทางในการแก้ไขในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อมระดับบัณทิตศึกษา และกลุ่มวิชาเลือกเสรีในระดับปริญญาตรี นอกจากนั้น ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานของสายวิชาฯ รวมถึงจัดทำข้อเสนอแนะในการปรับโครงสร้างการทำงานของสายวิชาฯ ต่อไป ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ให้เกียรติมาร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ทั้งนี้ more »

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนภายใต้หัวข้อ “ทีมเจ๋ง เก่งสื่อสาร ใจบริการ งานฉลุย”

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนภายใต้หัวข้อ “ทีมเจ๋ง เก่งสื่อสาร ใจบริการ งานฉลุย”

#gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() more »
คุณอาริยา_ศป01

นักศึกษาปริญญาโท ESS คณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานดีเด่น

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา นางสาวอาริยา  ทรัพย์สิริ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับรางวัลผู้นำเสนอผลงานดีเด่น ประจำห้อง เงินทองของมายา ข้าวปลาเป็นของจริง: พริก มะเขือ ยุค 4.0 จากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่ส่งผลกระทบด้านสังคมต่อเกษตรกรในพื้นที่ตำบลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี  ในการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 16  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2560 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร more »

คณะศิลปศาสตร์ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดราษฏร์บูรณะ

คณะศิลปศาสตร์ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดราษฏร์บูรณะ

เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ดร.พรเลิศ อาภานุทัตรองคณบดีฝ่ายวางแผน ผศ.กษมาภรณ์ มณีขาว รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และนางสาวกนกรัตน์ นาคหฤทัย รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะฯ  ร่วมถวายเทียนพรรษา หลอดไฟ เครื่องถวายสังฆทาน และเงินทำบุญ   เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ณ วัดราษฏร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีทางพระพุทธศาสนาที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป  ทั้งนี้มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 27 คน