การบรรยายเรื่อง “Scaffolding strategies for CLIL/EMI teachers and university lecturers”


 

สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดการบรรยายในหัวข้อ “Scaffolding strategies for CLIL/EMI teachers and university lecturers” เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้อง SoLA 905 ชั้น 9 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย Dr. Alfonso López Hernández  อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาจาก CES Don Bosco – Universidad Complutense de Madrid ประเทศสเปน ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยาย  การบรรยายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษด้านการบูรณาการเนื้อหาและภาษาในการเรียนรู้วิชาต่าง ๆ (CLIL – Content and Language Integrated Learning) และการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน (EMI – English as a Medium Instruction)

การบรรยายดังกล่าวมีบุคลากรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ และบุคคลากรด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจากภายนอกเข้ารับฟังการบรรยาย รวมจำนวนทั้งสิ้น 22 คน