สำนักงานคณบดี

 ชื่อ ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์
นางสาวกนกรัตน์ นาคหฤทัย รองคณบดีฝ่าบบริหาร / รักษาการเลขานุการคณะ 02 4708708 kanokrat.nak@kmutt.ac.th
นายบดินทร วัฒนวิสัย นักพัสดุ 02 4708709 badinton.wat@kmutt.ac.th
นางสาวกิตติพร วัฒนพานิช นักบริการการศึกษา 02 4708716 kittiporn.wat@kmutt.ac.th
นางสาวมณีรัตน์ กิมนารักษ์ นักคอมพิวเตอร์ 02 4708717 maneerut.kim@kmutt.ac.th
นายนราทร พรหมจารีย์ ช่างเทคนิค 02 4708712 nararthon.pom@kmutt.ac.th
นางสาวณัชคุณ ตันติสุโชติ นักประชาสัมพันธ์ 02 4708714 nutchakhun.tan@kmutt.ac.th
นางสาวอรอนงค์ ชาญณรงค์ นักคอมพิวเตอร์ 02 4708717 onanong.cha@kmutt.ac.th
นางสาวปวีณา เที่ยงตรง พนักงานบริการ 02 4708717 pavena.tia@kmutt.ac.th
นางสาวพัทจารี ทิพย์พยอม นักบริการการศึกษา 02 4708716 patjaree.tip@kmutt.ac.th
นางพรภัสสร ศรจิตติ นักบริหารการเงิน 02 4708710 pornpassorn.sor@kmutt.ac.th
นางพุธทา แก้วศรีใจ นักบริการการศึกษา 02 4708715 puthta.kae@kmutt.ac.th
นางสาวราตรี สังข์ทิศา นักบริหารการเงิน 02 4708710 ratree.sun@kmutt.ac.th
นางสาวเสาวลักษณ์ คุ้มทอง นักบริการการศึกษา 02 4708715 saowaluk.koo@kmutt.ac.th
นางศิริพร ชะนะรอด นักบริหารงานบุคคล 02 4708713 siriporn.niy@kmutt.ac.th
นางศิริพร ผู้ภักดี นักพัสดุ 02 4708709 siriporn.poo@kmutt.ac.th
นางสาวสุภาพร จันทรมณี นักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ 02 4708714 supaporn.cha@kmutt.ac.th
นางสาวสุพร ชาญณรงค์ นักบริหารงานทั่วไป 02 4708711 suporn.cha@kmutt.ac.th
นายสุรพล ศิริคุณ นักเทคโนโลยีการศึกษา 02 4708712 surapon.sir@kmutt.ac.th
นายธนพล รอดกุล พนักงานบริการ 02 4708709 tanapol.rod@kmutt.ac.th
นางเตือนจิต ตรีมงคล นักบริหารงานทั่วไป 02 4708711 tuenjit.tre@kmutt.ac.th
นางวัลภา วรรณสุริวงษ์ พนักงานธุรการ 02 4708709 wallapa.wan@kmutt.ac.th
นายวิเชียร ตั้งกิจเกียรติกุล ครูปฏิบัติการ 02 4708709 wichian.tan@kmutt.ac.th