เกี่ยวกับเรา

คณะศิลปศาสตร์เดิมเป็นภาควิชาภาษาและสังคม  สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ต่อมาได้ขยายงานเป็นโครงการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์  และได้รับความเห็นชอบอนุมัติให้จัดตั้งเป็นคณะศิลปศาสตร์จากสภามหาลัยในการประชุมครั้งที่ 1 /2541  ในวันที่ 9 เมษายน 2541  และต่อมาได้รับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2543 ให้ได้รับการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับทั่วไป  เล่มที่ 117 ตอนที่ 89 ง. วันที่ 7 พฤศจิกายน 2543  ในคณะใหม่คณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

IMG_7698