ผู้บริหาร

ชือ ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท๋ อีเมล์
ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์/รักษาการหัวหน้าสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป 02 4708701 sasitorn.suw@kmutt.ac.th
ผศ.ดร.วรีสิริ สิงหศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ 02 4708702 wareesiri.sin@kmutt.ac.th
ดร.พรเลิศ อาภานุทัต รองคณบดีฝ่ายวางแผน 02 4708703 pornlert.arp@kmutt.ac.th
รศ. ดร. Richard Watson Todd รองคณบดีฝ่ายวิจัย 02 4708792 irictodd@kmutt.ac.th
ผศ.กษมาภรณ์ มณีขาว รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 02 4708706 kasamaporn.man@kmutt.ac.th
นางสาวกนกรัตน์ นาคหฤทัย รองคณบดีฝ่ายบริหาร / รักษาการเลขานุการคณะฯ 02 4708708 kanokrat.nak@kmutt.ac.th
ผศ.ดร.ณัตจิรี จาตุรพิทักษ์กุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 02 4708752 natjiree.jat@kmutt.ac.th
ดร.ภาสนันทน์ อัศวรักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 02 4708707 passanan.ass@kmutt.ac.th
ดร.อรกัญญา เยาหะรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 02 4708705 ornkanya.yao@mail.kmutt.ac.th
ผศ.ดร.วรวุฒิ จรุงคงเดช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผน 02 4708764 woravut.jar@kmutt.ac.th
ดร.ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 02 4708720 piyapong.jan@kmutt.ac.th