วิสัยทัศน์ & พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“เป็นหนึ่งในคณะศิลปศาสตร์ที่ดีที่สุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีในภูมิภาคอาเซียน”

พันธกิจ

  • พัฒนาระบบการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาและบุคลากร
  • ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรของ มจธ. ให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของชาติและนานาชาติ\
  • พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความทันสมัย และมีคุณภาพระดับสากล