IMG_7833

สายวิชาภาษา

สายวิชาภาษา มีหน้าที่หลัก 2 ด้านคือ

1. ด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษบังคับพื้นฐานและวิชาเลือกเสรี ทั้งหมวดวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่นๆ ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับัณฑิตศึกษาของคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย รวมถึงการส่งเสริมการจัดอบรมและจัดกิจกรรมทางด้านการพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

วิชาบังคับ

วิชาเลือกเสรี

2. ด้านการผลิตมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต สายวิชาภาษาได้จัดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งเน้นรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด ปัจจุบันนี้สายวิชาภาษาได้เปิดหลักสูตรปริญญาโท 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (การสอนภาษาอังกฤษ) เปิดรับนักศึกษาทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษเสาร์ อาทิตย์ และหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติ เปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษเสาร์ อาทิตย์ และหลักสูตรปริญาเอก 1 หลักสูตรคือ ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ โดยมีรายละเอียดดังนี้