IMG_7887

ศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้

ศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้ หรือ CIL จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2548 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการวิชาการแก่นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรของคณะศิลปศาสตร์นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอนและการผลิตสื่อ

ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน คือ