ศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้

บุคลากรสายวิชาการ

ชือ ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท๋ อีเมล์
ดร.อนัญญา สุวรรณกนิษฐ์ หัวหน้าศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้ 02 4708789 ananya.tuk@kmutt.ac.th

บุคลากรสายสนับสนุน

ชื่อ ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์
นางสาวบุศรินทร์ จิระกาล นักบริการการศึกษา 02 4708787 busarin.jir@kmutt.ac.th
นางชานน้อย วสุวัต นักบริการการศึกษา 02 4708788 shannoy.vas@kmutt.ac.th
นางสาวนิตรา พันธุ์อภัย นักบริหารงานทั่วไป 02 4708787 nitra.che@kmutt.ac.th
นางสาวกุลกานต์ สุทธิดารา นักพัฒนาการศึกษา 02 4708790 kullakan.sut@kmutt.ac.th
นางสาวดารณี ศักดิ์นิรามัย พนักงานช่วยบริหาร 02 4708721 daranee.sak@kmutt.ac.th
 นางสาวกณิตา เกิดนาค นักบริการการศึกษา 02 4708721 kanita.ker@kmutt.ac.th