DSC_1026

สำนักงานคณบดี

คณะศิลปศาสตร์มีการบริหารจัดการภายในสำนักงานคณบดีแบบรวมศูนย์บริการ ประสานบริหาร  โดยมีเลขานุการคณะฯ  เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ  ปัจจุบันสำนักงานคณบดีมีงานที่ต้องปฏิบัติ  และรับผิดชอบทั้งหมด 8 งาน  แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ

  1. กลุ่มงานด้านบริการวิชาการ  ประกอบด้วยงานบริการวิชาการ และงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. กลุ่มงานด้านบริหารและธุรการ  ประกอบด้วยงานธุรการและงานบุคคล
  3. กลุ่มงานด้านงานคลังและพัสดุ  ประกอบด้วยงานการเงินและบัญชี
  4. กลุ่มงานด้านแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  ประกอบด้วยงานนโยบายและแผน  และงานประกันคุณภาพการศึกษา