สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป

บุคลากรสายวิชาการ

Name Position Contact Number E-mail address
ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ ประธานกรรมการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 02 4708733 /02 4708781 sasitorn.suw@kmutt.ac.th
อาจารย์ปานเลิศ ศิริวงศ์ รองประธานกรรมการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 02 4708732 /02 4708724 parnlert.sir@kmutt.ac.th
อาจารย์ชัยพร สิงห์ดี อาจารย์ 02 4708724 chaiyaporn.sin@kmutt.ac.th
อาจารย์วรงค์ ถาวระ อาจารย์ 02 4708724 warong.tha@kmutt.ac.th

บุคลากรสายสนับสนุน

ชื่อ ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์
นางสาวอนัญญา พลายเล็ก  นักบริหารงานทั่วไป 02 4708782 tidarat.pla@kmutt.ac.th
กิตติภรณ์ สัจจยานุกูล นักพัฒนาการศึกษา 02 4708783 kittiporn.saj@mail.kmutt.ac.th
นายไกรศิลา กานนท์ นักพัฒนาการศึกษา 02 4708783 kraisila.kan@kmutt.ac.th
นางสาวนฤมล ชินธนไพศาล นักพัฒนาการศึกษา 02 4708719 narumon.chi@kmutt.ac.th
นายณฤธัช ไม้เกตุ นักเทคโนโลยีการศึกษา 02 4708718 naruthuch.mai@kmutt.ac.th
นางสาวนันทนา บัณฑิตาโสภณ นักพัฒนาการศึกษา 02 4708784 nunthana.bun@kmutt.ac.th
นางสาวพนิดา วสุธาพิทักษ์ ผู้ช่วยนักวิจัย 02 4708718 phanida.vas@kmutt.ac.th 
นางสาวรสิตา รักสกุล นักพัฒนาการศึกษา 02 4708784 rasita.rak@kmutt.ac.th
นางสาวศศิธร จิตชุ่ม นักบริการการศึกษา 02 4708719 sasithorn.jit@kmutt.ac.th
นายทรงเกียรติ วิโรจน์กูลทอง นักพัฒนาการศึกษา 02 4708783 songkiat.wir@kmutt.ac.th
นายศันสนะ มะสุวรรณ นักพัฒนาการศึกษา 02 4708783 sunsana.mas@kmutt.ac.th
นายวรรณชร ไชยเดช นักพัฒนาการศึกษา 02 4708783 wannachorn.cha@kmutt.ac.th
นางวันทนา เจริญราษฎร์ นักบริหารงานทั่วไป 02 4708782 wantana.cha@kmutt.ac.th