สายวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

ชือ ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท๋ อีเมล์
ผศ.ดร.สุรพงษ์ ชูเดช ประธานสายวิชา 02 4708731 surapong.chu@kmutt.ac.th
อาจารย์ศิริพันธ์ นันสุนานนท์ เลขานุการสายวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ 02 4708735 siriphan.nun@kmutt.ac.th
อาจารย์อังคนา บุญเสม อาจารย์ 02 4708772 aungkana.boo@kmutt.ac.th
ผศ.ดร. จารุวรรณ ชนม์ธนวัฒน์ อาจารย์ 02 4708773 jaruwan.cho@kmutt.ac.th
รศ.ดร.จุรีพร กาญจนการุณ อาจารย์ 02 4708738 jureeporn.kan@kmutt.ac.th
ดร.ก้องกาญจน์ วชิรพนัง อาจารย์ 02 4708734 kongkarn.vac@kmutt.ac.th
ดร.ภาสนันทน์ อัศวรักษ์ อาจารย์ / ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 02 4708707 passanan.ass@kmutt.ac.th
ผศ.ดร.ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล อาจารย์ 02 4708736 rireungrong.rat@kmutt.ac.th
อาจารย์สันติ พรายงาม อาจารย์ 02 4708772 santi.pry@kmutt.ac.th
ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ อาจารย์ / คณบดี / รักษาการหัวหน้าสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป 02 4708701 sasitorn.suw@kmutt.ac.th
ผศ.วิภาวี เอี่ยมวรเมธ อาจารย์ 02 4708737 wipawee.iem@kmutt.ac.th
อาจารย์สุรัตน์ เพชรนิล อาจารย์ 02 4708739 surat.pet@kmutt.ac.th
อาจารย์สุทธิพงษ์ เรืองจันทร์ อาจารย์ 02 4708734 sutthiphong.rua@kmutt.ac.th
อาจารย์ปาณเลิศ ศิริวงศ์ อาจารย์ / รองหัวหน้าสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป 02 4708732 /02 4708724 parnlert.sir@kmutt.ac.th
ผศ.วราภรณ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา อาจารย์ 02 4708771 varaporn.trag@kmutt.ac.th
ดร.ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล อาจารย์ / ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 02 4708720 piyapong.jan@kmutt.ac.th