นักศึกษาปริญญาเอกปัจจุบัน

 

ลำดับ
ชื่อ – สกุล
หัวข้อวิทยานิพนธ์ (Thesis Title)
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (หลัก)
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ร่วม)
1 นางสาวชไมพร      พุทธรัตน์ An Ethnographic Study on the Role of English in Ban Khiriwong, Thailand รศ.สนธิดา เกยูรวงศ์ -
2 Mr. Thomas Guy Hamilton Categories of Spelling Errors for Thai Spellers of English Assoc.Prof.Dr. Richard Watson Todd -
3 นางสาวกุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ Epistemological beliefs about culture among Thai social sciences teachers รศ.ดร.พรนภิส ดาราสว่าง -
4 นางสาวปัญจพร พจนปัญญา Analysing keywords in research articles to develop a theory of keywords Assoc.Prof.Dr. Richard Watson Todd -
5 นางอังค์วรา      เหลืองนภา A Prototype theory  approach in identifying genrers of popular science Assoc.Prof.Dr. Richard Watson Todd ผศ.ดร.วรรณภา  ตระกูลเกษมสุข
6 นางสาวมณฑรัตน์      รุ่งเรืองธรรม Cyber deception : Linguistic and Discourse Features used by truth – tellers and deciever in  Thai Online Chat Assoc.Prof.Dr. Richard Watson Todd ผศ.ดร.ภมรารัตน์ วิริยะการุณย์
7 นางสาวพุทธรักษา  ยันตระประกรณ์ The study of self-efficacious foreign language learners in distance learning mode รศ.ดร.พรนภิส ดาราสว่าง -
8 Ms. Wen Wen  Tian Developing Analytical Frameworks for Analyzing Face-to-face PhD Supervisory Discourse ผศ.ดร.วรีสิริ สิงหศิริ -
9 นางสาวปรินดา  จันโทริ Native and Non-Native English Speaker Teachers’ Beliefs in Writing Assessment ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์ รศ.ดร.พรนภิส ดาราสว่าง
10 Ms. Archana  Joshi Exploring the Effects of a Constructionist Classroom Learning environment on EFL Learning of Young Learners in Thailand รศ.ดร.พรนภิส ดาราสว่าง -
11 นายพรพล วุฒิไกรกัลยา The Use of Online Tools in An English Written Task by Thai Undergraduate Students ผศ.ดร.วรีสิริ สิงหศิริ รศ.สนธิดา เกยูรวงศ์
12 Mr. Daron Benjamin Loo Discursive Positioniry of Self/Others as teachers of culture in a foreign language classroom. ผศ.ดร.วรรณภา  ตระกูลเกษมสุข ผศ.ดร.ปัทมวรรณ จิมากร ซิลลิ
13 Mr. Stuart  Towns Investigating writing quality Assoc.Prof.Dr. Richard Watson Todd -
14 นางสาวจริยา สุดโท Pre-Service teachers’ professional identity ผศ.ดร.วรีสิริ สิงหศิริ -
15 นางอุรารัตน์  ปานรอด A Study of Learning Strategies Used by Thai Engineering Students with Dominant Learning Styles to complete Different Types of Language Tasks รศ.ดร.พรนภิส ดาราสว่าง ผศ.ดร.วรีสิริ สิงหศิริ
16 Mr.Amin  Dehghan Independent learning through the use of Data Driven Learning รศ.ดร.พรนภิส ดาราสว่าง Dr. Hayo Reinders
17 Mr.Jeffrey Dawala Wilang Foreign language anxiety and the intelligibility of Englishes as a lingua franca ผศ.ดร.วรีสิริ สิงหศิริ -
18 นางสาวฉัตรวี  อินทรบุญสม Connection between teacher autonomy and learner autonomy รศ.ดร.พรนภิส ดาราสว่าง Dr. Hayo Reinders
19 นางสาวปรัชญ์  อ่าวสาคร A study of arguments in Thai language Textbooks. Assoc.Prof.Dr. Richard Watson Todd ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์
20 นางรัตติมา  ธันยาธำรงกุล Code-shifting in primary classroom in the north of Thailand ผศ.ดร.วรีสิริ สิงหศิริ รศ.สนธิดา เกยูรวงศ์
21 Mr. Lin Hai Identity Exploration : A Narrative Inquiry into International Queer EFL Teachers’ Lives ผศ.ดร.วรรณภา  ตระกูลเกษมสุข ผศ.ดร.ปัทมวรรณ จิมากร ซิลลิ
22 นางสาวปิยะรัตน์ พิพัฒน์ธาราสกุล The use of self-regulated learning strategies employed by low proficient Thai science and technology students in English laungage learnning contexts ผศ.ดร.วรีสิริ สิงหศิริ -
23 นางสาวศยามล  พันสีทา Conceptual references and orientations in swquential discouese Assoc.Prof.Dr. Richard Watson Todd ดร.วรวุฒิ จรุงคงเดช
24 นางสาวตาบทิพย์   กาญจนภูมิ English as a Lingua Franca in an International Business Context between Thai and Myanmar construction Professional ผศ.ดร.วรรณภา  ตระกูลเกษมสุข -
25 นางวัชรี วงศ์ทะเนตร Contrastive Rhetoric in English,Chinese and Thai News Discourse. Assoc.Prof.Dr. Richard Watson Todd -
26 Mr.Eric  Ambele อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
27 นางสาวทิวาพร ทาวะรมย์ อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
28 นายนราธิป จินดาพิทักษ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
29 นางสาวมัณฑนา  พันธุ์ดี อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ