สถานที่เรียนจัดที่คณะศิลปศาสตร์  โดยคณะฯ ได้จัดห้องพักให้นักศึกษา มีคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ร่วมกัน  และยังสามารถใช้คอมพิวเตอร์ระบบไร้สาย  อีกทั้งมีห้องที่นักศึกษาสามารถใช้ฝึกปฏิบัติทดลองการสอน  และห้องผลิตสื่อเพื่อใช้ในการผลิตตำราเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการทำวิจัย

ห้องสมุด

แหล่งความรู้ประเภท หนังสือ ตำราเรียน วารสาร และโสตทัศนศึกษาต่างๆ ที่ใช้ในการค้นคว้า ได้มาจากแหล่งข้อมูลสำคัญ 2 แหล่งคือ