ค่าเล่าเรียน

ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท ค่าลงทะเบียนรายวิชา หน่วยกิตละ 3,000 บาท
ทุนการศึกษา อ่านต่อที่นี่

คณะได้จัดสรรทุน จำนวน 25,000 บาท สำหรับสนับสนุนให้นักศึกษาได้ไปต่างประเทศ เพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือไปทำวิจัย หรือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

นอกจากนี้คณะสนับสนุนค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาที่ได้รับการตอบรับให้นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่จัดขึ้นในประเทศ  โดยนักศึกษาจะต้องมีบทความตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการด้วย