การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

1. วิชาเรียนและวิทยานิพนธ์

โครงสร้างหลักสูตรแบบ 1 วิทยานิพนธ์                        48        หน่วยกิต
แบบ 2
วิชาบังคับ                              6         หน่วยกิต
วิชาเลือก                                6        หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์                        36        หน่วยกิต
รวม                                                                                 48        หน่วยกิต

2. นักศึกษาจะต้องตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติซึ่งมีชื่อระบุในฐานข้อมูล หรือวารสารระดับนานาชาติที่สายวิชาภาษาให้ความเห็นชอบ อย่างน้อย 1 เรื่อง และ มีการนำเสนอผลงานในการประชุมระดับชาติ 2 ครั้ง หรือ ตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับประเทศ 2 เรื่อง ตามที่ระบุในระเบียบว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย