สายวิชาภาษา

รายวิชาภาษาอังกฤษ / หลักสูตรภาษาอังกฤษ

คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หลักสูตรปริญญาตรี

รายวิชาภาษา (หมวดบังคับ)

รายวิชาภาษา (หมวดเลือกเสรี)

1 หน่วยกิต


 

3 หน่วยกิต ( LNG XXX )

หมวดวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

หมวดวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

หมวดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะ

หมวดวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

รายวิชาภาษา (หมวดบังคับเลือก) ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป