social

สังคมศาตร์สิ่งแวดล้อม

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)          : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)            : ศศ.ม. (สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)      : Master of Arts (Environmental Social Sciences)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)             : M.A. (Environmental Social Sciences)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

36  หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

-     รูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี

-     ภาษาที่ใช้

หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย

-     การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถพูดและใช้ภาษาไทยได้

ระบบการจัดการศึกษา

ระบบการจัดการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเป็นระบบทวิภาค

การดำเนินการหลักสูตร

นอกวัน –  เวลาราชการ  ระหว่างวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.30 – 20.30 น.

และ/หรือ ระหว่างเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น.

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

(1) นักพัฒนาชุมชนในมิติสังคม

(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร ในโครงการภาคเอกชน ภาครัฐและการพัฒนาโครงการต่างๆ

(3) เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

(4) ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมในส่วนการประเมินคุณค่าการใช้ประโยชน์และคุณค่าคุณภาพชีวิต

(5) ผู้ชำนาญการด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

(6) นักวิจัยด้านสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม

(7) นักวิชาการด้านสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมและ จริยธรรมในการประกอบอาชีพ

           ความสำคัญ

การพัฒนาประเทศในระยะที่ผ่านมา  ได้นำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ในการผลิตเพื่อเพิ่มรายได้ประชาชาติและยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของประชาชน  เป็นผลให้ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ลดน้อยและเสื่อมโทรมลง  นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อการแพร่กระจายของภาวะมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม                ก่อปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่    การพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาจึงเป็นสาเหตุสำคัญของความขัดแย้งด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  โดยเฉพาะปัญหาความขัดแย้งอันเนื่องมาจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ (Mega project) ที่นำไปสู่ความขัดแย้งในการแย่งชิงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนมากขึ้น

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 67 วรรคสอง บัญญัติว่า “การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการดังกล่าว” จะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 67 มีเจตนารมณ์ เพื่อคุ้มครองสิทธิของบุคคลในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ บำรุงรักษาและได้รับประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยกำหนดให้บุคคลได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะเข้าร่วมกับรัฐหรือชุมชนหรือชุมชนท้องถิ่น ในการอนุรักษ์ บำรุงรักษา การได้รับประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ หรือในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ดำรงชีพอยู่ได้อย่างปกติสุขและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยสวัสดิภาพหรือคุณภาพชีวิต

ดังนั้น การจัดทำโครงการต่างๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชนนอกจากจะต้องผ่านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วยังต้องวิเคราะห์ถึงรากเหง้าของปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและต้องให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่เริ่มแรกและขั้นตอนต่างๆของการดำเนินโครงการ  มิเช่นนั้นจะขัดกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา 67 วรรค 2  ซึ่งจะทำให้เกิดการไม่ยอมรับจากชุมชนท้องถิ่น  จนนำไปสู่การใช้ความรุนแรงเพื่อพยายามยุติปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นดังที่ผ่านมาในสังคมไทย

สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์  ซึ่งเป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในประเทศให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญพิเศษทางด้านสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อมด้านการศึกษาผลกระทบทางสังคม  สิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการพัฒนา สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการแก้ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนสามารถวิเคราะห์โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ และมีทักษะในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและการจัดการความขัดแย้งกับชุมชนท้องถิ่นอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีและการประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
 2. เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนให้สามารถเข้าใจและสามารถอธิบายปรากฎการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้านสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับมิติทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองและนโยบาย
 3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสุขภาพ
 4. เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านการทำวิจัยทางสังคมศาสตร์

หมวดวิชาบังคับ                                                                                                                                   15 หน่วยกิต

ESS 501 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม                                          3(3-0-9)

Science and Technology for Environmental Management

ESS 521 สังคมและสิ่งแวดล้อม                                                                                                  3(3-0-9)

Environment and Society

ESS 522 การประเมินผลกระทบทางสังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ                                       3(3-0-9)

Impact Assessment of Social, Environmental and Human Health

ESS 531 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์                                                                                  3(3-0-9)

Social Science Research Methodology

ESS 681 การศึกษาภาคสนาม                                                                                                     1(0-2-3)

Field Studies

ESS 691 สัมมนา 1                                                                                                                       1(0-2-3)

Seminar I

ESS 692 สัมมนา 2                                                                                                                       1(0-2-3)

Seminar II

หมวดวิชาเลือก แบ่งเป็น 4 กลุ่มวิชา                                                                                                 9/15 หน่วยกิต

ข.1 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ นโยบายและการเมือง                                                              3 หน่วยกิต

ENV 536 นโยบายและเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม                                                                       3(3-0-9)

Environmental Economic and Policy

ESS 641 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม                                                                    3(3-0-9)

Resource and Environmental Economics

ESS 642 เศรษฐศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม                                                                       3(3-0-9)

Energy and Enviromental Economics

ESS 651 นวัตกรรมการจัดการความขัดแย้ง                                                                                3(3-0-9)

Innovative Conflict Management

ESS 652 การประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงกลยุทธ์                                                                             3(3-0-9)

Strategic Environmental Assessment

ESS 653 ปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศกำลังพัฒนาและการบริหารจัดการ                             3(3-0-9)

Environmental Problems in Developing Countries and Management

ข.2 กลุ่มวิชาสังคมและวัฒนธรรม                                                                                          3 หน่วยกิต

ENV 531 กฎหมายสิ่งแวดล้อมและองค์การ                                                                               3(3-0-9)

Environmental Laws and Organization

ESS 523 การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วม                                                                                3(3-0-9)

Participatory Process Development

ESS 621 นิเวศวิทยาการเมือง                                                                                                      3(3-0-9)

Political Ecology

ESS 661 ความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม                                                                3(3-0-9)

Corporate Social and Environmental Responsibility

ESS 571 จิตวิทยามวลชน                                                                                                            3(3-0-9)

Mass Psychology

ข.3 กลุ่มวิชานิเวศวิทยาและเทคโนโลยี                                                                               3 หน่วยกิต

EEV 627 ระบบนิเวศวิทยาและการพัฒนาที่ยั่งยืน                                                                     3(3-0-9)

Ecosystem and Sustainable Development

ENV 533 การจัดการสิ่งแวดล้อม                                                                                                3(3-0-9)

Environmental Management

ข.4 กลุ่มวิชาอื่นๆ                                                                                                                       6 หน่วยกิต

ESS 695 หัวข้อพิเศษ 1                                                                                                              3(3-0-9)

Special Topic I

ESS 696 หัวข้อพิเศษ 2                                                                                                              3(3-0-9)

Special Topic II

นอกจากนี้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาในกลุ่มข.1-ข.3 และวิชาอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับหลักสูตร ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ

วิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระ                                                                                                       6/12 หน่วยกิต

ESS 693 การค้นคว้าอิสระ                                                                                                        6 หน่วยกิต

Independent Study

ESS 694 วิทยานิพนธ์                                                                                                               12 หน่วยกิต

Thesis

แผน ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

ESS 501 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม                                       3(3-0-9)

Science and Technology for Environmental Management

ESS 521 สังคมและสิ่งแวดล้อม                                                                                                3(3-0-9)

Environment and Society

ESS 531 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์                                                                                3(3-0-9)

Social Science Research Methodology

รวม                                  9(9-0-27)

ชั่วโมง /สัปดาห์ = 36

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

ESS 522 การประเมินผลกระทบทางสังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ                                      3(3-0-9)

Impact Assessment of Social, Environmental and Human Health

ESS 681 การศึกษาภาคสนาม                                                                                                    1(0-2-3)

Field Studies

ESS 691 สัมมนา 1                                                                                                                      1(0-2-3)

Seminar I

XXXXXX วิชาเลือก                                                                                                                         3(3-0-9)

Elective

รวม                                   8(6-4-24)

ชั่วโมง /สัปดาห์ = 34

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

ESS 692 สัมมนา 2                                                                                                                     1(0-2-3)

Seminar II

ESS 694 วิทยานิพนธ์                                                                                                                 3(3-0-9)

Thesis

XXXXXX วิชาเลือก                                                                                                                       3(3-0-9)

Elective

XXXXXX วิชาเลือก                                                                                                                       3(3-0-9)

Elective

รวม                                  10(9-2-30)

ชั่วโมง /สัปดาห์ =41

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

ESS 694 วิทยานิพนธ์                                                                                                                  9(9-0-27)

Thesis

รวม                                  9(9-0-27)

ชั่วโมง /สัปดาห์ = 36

แผน ข (การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต)

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

ESS 501 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม                                         3(3-0-9)

Science and Technology for Environmental Management

ESS 521 สังคมและสิ่งแวดล้อม                                                                                                 3(3-0-9)

Environment and Society

ESS 531 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์                                                                                 3(3-0-9)

Social Science Research Methodology

รวม                                   9(9-0-27)

ชั่วโมง /สัปดาห์ = 36

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

ESS 522 การประเมินผลกระทบทางสังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ                                       3(3-0-9)

Impact Assessment of Social, Environmental and Human Health

ESS 681 การศึกษาภาคสนาม                                                                                                     1(0-2-3)

Field Studies

ESS 691 สัมมนา 1                                                                                                                       1(0-2-3)

Seminar I

XXXXXX วิชาเลือก                                                                                                                         3(3-0-9)

Elective

รวม                                   8(6-4-24)

ชั่วโมง /สัปดาห์ =34

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

ESS 692 สัมมนา                                                                                                                         2 1(0-2-3)

Seminar II

XXXXXX วิชาเลือก                                                                                                                       3(3-0-9)

Elective

XXXXXX วิชาเลือก                                                                                                                       3(3-0-9)

Elective

XXXXXX วิชาเลือก                                                                                                                       3(3-0-9)

Elective

รวม                                 10(9-2-30)

ชั่วโมง /สัปดาห์ =41

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

ESS 693 การค้นคว้าอิสระ                                                                                                         6(0-12-24)

Independent Study

XXXXXX วิชาเลือก                                                                                                                      3(3-0-9)

Elective

รวม                                9(3-12-33)

ชั่วโมง /สัปดาห์ = 48

การศึกษาภาคสนาม

การฝึกภาคสนามเป็นการฝึกการเตรียมความพร้อมของชุมชน การให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาในพื้นที่   ฝึกปฏิบัติในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม  การสร้างมวลชนสัมพันธ์ โดยทำการฝึกปฏิบัติกับหน่วยงานราชการหรือสถานประกอบการ หรือบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ การวางแผน การดำเนินงาน การติดตามประเมินผลและการแก้ไขปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้และเป็นประสบการณ์นำไปใช้ทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว

มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม

ผู้ที่ผ่านประสบการณ์ภาคสนามแล้วจะมีความรู้ความสามารถดังนี้

– เข้าใจกระบวนการของการทำงานทางด้านสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม

– เข้าใจกระบวนการของการทำงานในการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสังคมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม

ช่วงเวลา 

ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 1

การจัดเวลาและตารางสอน 

เตรียมความพร้อมก่อนลงศึกษาภาคสนาม 6 ชม ลงศึกษาภาคสนาม 24 ชม

ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  

ข้อกำหนดในการทำโครงการจะอยู่ในส่วนของการทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  ปัญหาผลกระทบทางด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่เกิดจากการพัฒนา โดยเป็นการทำโครงงานหรืองานวิจัยรายเดี่ยวและมีรายงานที่ต้องนำส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด อย่างเคร่งครัด รวมทั้งต้องผ่านการสอบแบบปากเปล่าจากคณะกรรมการด้วย

คําอธิบายโดยย่อ

โครงงานวิจัยที่นักศึกษาสนใจสามารถศึกษาได้อย่างกว้างขวางแต่ควรเป็นการผสมผสานระหว่างวิชาสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์กับวิชาสิ่งแวดล้อมเช่น การศึกษาด้านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ การวิเคราะห์ชุมชนด้านความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่  การสร้างหลักสูตรสิ่งแวดล้อมสำหรับชุมชนหรือโรงเรียน นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  การสร้างตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมในการทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ(CSR) สำหรับชุมชน ปัญหามลพิษกับทัศนคติของชุมชนมาบตาพุด  ซึ่งโครงการวิจัยจะต้องนำไปสู่การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดโดยใช้กลไกทางสังคมเป็นหลักในการศึกษา

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและมีความรู้ความสามารถในการทำงานวิจัยที่ได้มาตรฐานทางวิชาการ

ช่วงเวลา 

ภาคการศึกษาที่ 1-2  ของปีการศึกษาที่ 2

จํานวนหน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์       12 หน่วยกิต

การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต

          

LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                                                            2(1-2-6)

Remedial English Course for Post Graduate Students

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

รายวิชานี้มุ่งเน้นปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษและทักษะที่จำเป็นของนักศึกษาเพื่อให้อยู่ในระดับที่สามารถเข้าเรียน วิชา LNG 600 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ในด้านเนื้อหาวิชา ไม่ได้กำหนดเนื้อหาที่แน่นอน แต่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยเฉพาะประเด็นที่นักศึกษามีปัญหามากที่สุด นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้การจัดการการเรียนด้วยตนเอง อันเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องพึ่งครูผู้สอน

This course aims to instill the background language and skills necessary for undertaking LNG 600 and to raise the students’ confidence in using English. There will be no predetermined focus of the course, but instead it will concentrate on those areas where the students are weakest and need most improvement. The classroom teaching and learning will be supported by self-directed learning to allow the students to improve their language and skills autonomously.

LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                     3(2-2-9)

 In-sessional English Course for Post Graduate Students 

วิชาบังคับก่อน : LNG 550 Remedial English Course for Post Graduate Students or 

Pass grade from placement procedure

รายวิชานี้จัดสอนเพื่อพัฒนาให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนในระดับของตนได้อย่างเหมาะสม โดยเน้นทักษะการฝึกปฏิบัติ แม้ไม่เน้นหนักที่เนื้อหาไวยากรณ์โดยตรง แต่วิชานี้มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่ตรงกับความต้องการ โดยเฉพาะด้านการอ่านและการเขียนซึ่งนักศึกษาต้องใช้ในการทำโครงงาน ในรายวิชานักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติขั้นตอนการทำโครงงานตั้งแต่การหาข้อมูลอ้างอิง จนถึงการเขียนรอบสุดท้าย นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้กลยุทธ์การเรียนเพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เพื่อนำไปใช้ในการสื่อสารที่แท้จริงนอกห้องเรียนต่อไป

This course aims to develop English language skills relevant to mature students in Graduate Degree Programmes in Engineering, Sciences and Technology. It will be based on practical skills, but will not be yet another grammar course. Rather its focus will be on the real language demands, particularly in reading and writing, faced by students in the course of their studies. It is project-focused and simulates the stages in preparing and presenting research, from finding references to writing a final draft. The course will equip students with language learning strategies to facilitate ongoing autonomous learning and will emphasize language use not usage, real communication not classroom practice.

EEV 627 ระบบนิเวศวิทยาและการพัฒนาอย่างยั่งยืน                                                                                             3(3-0-9) 

Ecosystem and Sustainable Development 

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

โครงสร้างของระบบนิเวศ อากาศ น้ำและดิน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ การปรับตัวและการวิวัฒนาการ แบบจำลอง ทฤษฎี กฎต่างๆ และกระบวนการย้อนกลับที่เกี่ยวข้องในระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมและพลังงาน การไหลของพลังงานและการหมุนเวียนสารอาหาร สังคมชีวิตและประชากร ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อระบบนิเวศในระดับจุลภาคและมหภาค การใช้สมดุลทางชีววิทยาและการควบคุมโดยชีววิธีเพื่อการจัดการศัตรูพืช/สัตว์ การจัดการแบบผสมผสาน หลักการทางเทคโนโลยีนิเวศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น พื้นที่ชุ่มน้ำ การประยุกต์การใช้พื้นที่ชุ่มน้ำ และการบำบัดโดยใช้พืช ทฤษฎีนิเวศแนวใหม่สำหรับการผลิตที่สะอาด นิเวศอุตสาหกรรม และสังคม

Structure of ecosystem: air water and soil. Succession, adaptation and evolution. Modelling, theories and Laws related to ecosystem. Relation of environment and energy, energy flow and nutrient cycle. Community and population. Factors affecting ecosystems in micro and macro scales. Use of biological balance and biological control for pest management. Integrated pest management. Principle of ecotechnology for sustainable development: wetland and its application and phytoremediation. Modern ecology theory for cleaner production, industrial ecology and society.

ENV 531 กฎหมายสิ่งแวดล้อมและองค์การ                                                                                                              3(3-0-9)

Environmental Laws and Organization

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ที่มาของกฎหมายสิ่งแวดล้อม หลักการออกกฎหมาย พระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อมในประเทศ ข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม คดีสิ่งแวดล้อม องค์กรสิ่งแวดล้อม ความเกี่ยวพันและบทบาทขององค์กรสิ่งแวดล้อม

Background of environmental law. Law and legislation principle. Environmental laws and regulations. International environmental laws. Environmental debate case study. Environmental organizations. Relationships and roles of environmental organizations.

ENV 536 นโยบายและเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม                                                                                                     3(3-0-9)

Environmental Risk Assessment

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายของเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม อุปสงค์ อุปทาน และราคา เครื่องมือในการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม การประเมินค่าใช้จ่าย-ผลที่ได้ ค่าธรรมเนียม ภาษีมลพิษ ความเต็มใจจ่าย การประเมินเชิงเศรษฐศาสตร์ของโครงการทางสิ่งแวดล้อม การจัดสรรทรัพยากรอย่างยั่งยืนในอนาคต การวางนโยบายทางเศรษฐศาสตร์

Defining environmental economics. Demand Supply and Price, analysis tools for environmental economics, cost-benefit analysis, emission charges, emission tax, and willingness to pay. Economic analysis for environmental project, natural resources management for sustainable future, and policy setting for economic.

ESS 501 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม                                                                     3(3-0-9)

Science and Technology for Environmental Management

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ ในระบบนิเวศมนุษย์ ที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและก่อให้เกิดความไม่สมดุลทางธรรมชาติ ความเข้าใจเบื้องต้นในเทคนิค วิธีการและเทคโนโลยีที่ยอมรับและใช้กันอย่างกว้างขวางในปัจจุบันเพื่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

Relationship between main components such as physics, chemistry and biology in bio-diversified environmental systems. Prevention of negative impacts and natural imbalances and mitigating environmental problems require knowledge of currently accepted basic techniques and technologies.

ESS 521 สังคมและสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                 3(3-0-9) 

Environment and Society

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคิด วิธีการและรูปแบบของการพัฒนาทางด้านกฎหมาย เทคโนโลยี การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และจิตวิทยาภายใต้ความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์รวมทั้งศึกษาทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ที่สอดคล้องต่อประเด็นด้านการแก้ไขและบรรเทาปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติ กระบวนการพัฒนาทฤษฎีสู่การปฎิบัติ รวมถึงการศึกษาเชิงลึก และการนำเสนอผลการศึกษาเชิงบูรณาการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

Approach, method and development pattern oflaw, technology, politics, economics, society, culture and phycology under environmental conflicts and globalization. Studies of social science theory that solve ormitigate environmental problems. Relationship between theory and application. Process of theory development and implementation. In-depth study and result presentation based on aholistic view ofcreatingsustainable development.

ESS 522 การประเมินผลกระทบทางสังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ                                                                   3(3-0-9)

Impact Assessment of Social, Environmental and Human Health Impacts

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคิดในการประเมินผลกระทบทางสังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพจะเน้น การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ซึ่งประกอบด้วย การประเมินผลกระทบทางด้านกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนษย์ และคุณภาพชีวิต การมีส่วนร่วมของประชาชน การเจรจาไกล่เกลี่ย เทคนิคของการประเมินผลกระทบทางสังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยเน้นทางด้านสังคมและด้านคุณภาพชีวิต ทั้งในมุมมองของเจ้าของโครงการต่อชุมชนและชุมชนต่อเจ้าของโครงการ สามารถกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบให้โครงการมีผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดทั้งทางด้านสังคมและคุณภาพชีวิต สามารถจัดทำรายงานสรุปนำเสนอต่อเจ้าของโครงการด้วยวิธีการที่เข้าใจง่ายและสามารถจัดประชาพิจารณ์ทำให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจต่อโครงการได้อย่างดี

Approach on impact assessment of social, environmental and human health. Focusing on draw up an environmental impact assessment report under the National Environmental Quality Act 1992, which include impact assessment of physical, biological, human quality of life, public participation and negotiation, techniques of impact assessment focusing on social aspects and quality of life from the perspective of industrial project owner toward communities and vice versa. Ability to produce summary reports for industrial project owners and a basic understanding of methods and the ability to arrange public hearing to increase people’s knowledge.

ESS 523 การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วม                                                                                                            3(3-0-9)

Participatory Process Development

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

หลักการ และวิธีการสร้างการมีส่วนร่วมแบบต่างๆ การฝึกปฏิบัติภาคสนาม การจัดกิจกรรมประเภทต่างๆ โดยกลุ่มนักศึกษาที่เหมาะสมกับลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม วิธีการประเมินผลกิจกรรม 

Principle, concepts and methods to create and enhance participation. Field trip. Student-generated activities appropriate for target groups to strengthen knowledge and development of participatory process. Methods of activity evaluation.

ESS 531 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์                                                                                                                3(3-0-9)

Social Science Research Methodology 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ปรัชญาของการวิจัย กระบวนการวิจัยทางสังคมศาสตร์ การตั้งคำถามวิจัยและสมมติฐาน การทบทวนเอกสาร การออกแบบวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การทดสอบทางสถิติ การเลือกระเบียบวิธีเชิงสถิติที่เหมาะสม การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลข้อมูล การเขียนรายงานผลการวิจัย การประเมินคุณค่า การวิจารณ์งานวิจัยและจรรยาบรรณของนักวิจัย

The philosophy of research. Research methodology of social science issues. Formulation of research questioning, hypothesizing, literature review and quantitative as well as qualitative research design. Designing and evaluating quality of research tools. Data collection and appropriate statistic tests. The use of statistical package programs for data analysis and interpretation. Research report writing. Evaluating and criticizing research papers. Awareness of and adherence to research ethics.

ESS 571 จิตวิทยามวลชน                                                                                                                                          3(3-0-9)

Mass Psychology

วิชาบังคับก่อน ไม่มี 

พฤติกรรมของมนุษย์และกลุ่มชน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการควบคุมทางสังคม ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชนการแพร่ระบาดทางอารมณ์ ประเภทของกลุ่มชนการจัดการเมื่อเกิดวิกฤติการณ์เกี่ยวกับกลุ่มชนอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปัจจุบันและอนาคต

Human and community behavior. Social change and social control. Incorporate theories related to group behavior, emotional contagion and group types. Context-based crisis management skills with long-term validity.

ESS 621 นิเวศวิทยาการเมือง                                                                                                                                    3(3-0-9)

Political Ecology  

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความหมายของนิเวศวิทยาการเมือง บทบาทของวาทกรรม อุดมการณ์ และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม บทบาทของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสิ่งแวดล้อม บทบาทของระบบเศรษฐกิจ รวมถึงกระบวนการโลกาภิวัตน์ บทบาทของมิติทางด้านเพศในการใช้และเป็นเจ้าของทรัพยากร รวมทั้งการจัดการทรัพยากรฐานชุมชน ในฐานะที่ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ทำหน้าที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ

Definition of environmental politics including the roles of environmental rhetoric (‘discourse’), ideology, and environmental knowledge, the roles of politics and environmental change, the roles of economic systems including the‘globalization’ process, and the roles of gender-based dimensions of resource ownership including ‘community’-based resource management as they shape human relationships with nature.

ESS 631 สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัย                                                                                                                     3(3-0-9)

Applied Statistics for Research

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรู้ทางด้านการเลือกใช้วิธีการวัดและการทดสอบทางสถิติแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับลักษณะและการกระจายตัวของตัวแปรตามข้อสมมติฐาน หรือข้อจำกัดต่างๆ ของแต่ละวิธี การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การถดถอยเชิงเส้นเชิงเดี่ยว การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ การทดสอบด้วยไคสแควร์ การเลือกระเบียบวิธีเชิงสถิติที่เหมาะสม การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล

Descriptive statistical knowledge focused on statistical tests in line with types and distribution of variables given appropriate assumptions and limitations of the tests. Variance analysis, correlation analysis, single and multiple regression analysis, and chi-square test. Appropriate models and statistics programs for data analysis.

ESS 641 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม                                                                                                 3(3-0-9)

Resource and Environmental Economics

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

แนวคิดเบื้องต้นทางด้านเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ทฤษฎีและวิธีการทางเศรษฐศาสตร์รวมทั้งเครื่องมือต่างๆในการวิเคราะห์ประเด็นและปัญหาทางด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

Basic concepts of resource and environmental economics. Application of economic theories and methods to environmental issues and problems.

ESS 651 นวัตกรรมการจัดการความขัดแย้ง                                                                                                         3(3-0-9)

Innovative Conflict Management 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศึกษาแนวคิดว่าด้วยการจัดการความขัดแย้ง และการวิเคราะห์ความขัดแย้งในสังคมสมัยใหม่อันเนื่องมาจากกระบวนการนโยบายสาธารณะ การกำหนดรูปแบบและวิธีการจัดการความขัดแย้ง การจัดทำประชาพิจารณ์ การประชามติ การเจรจาต่อรอง และการปรึกษาหารือร่วมกัน และการจัดการความขัดแย้งแบบประชาชนมีส่วนร่วม

Innovative management approaches toward analysis of ‘conflict’ issues arising from public policies. Determination of patterns of conflicts and design of resolution methodology and schemes through public hearings and consensus, negotiations, consultations, meetings, and participatory management.

ESS 652 การประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงกลยุทธ์                                                                                                          3(3-0-9)

Strategic Environmental Assessment 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาพื้นที่หรือจากการพัฒนารายสาขาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการจัดทำนโยบาย แผนหรือโปรแกรมการพัฒนาต่อไป รวมทั้งการประเมินผลกระทบทางสังคม การมีส่วนร่วมของประชาชนและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ การศึกษาความเป็นไปได้ของพื้นที่และกำหนดแผนการใช้ที่ดินให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งหรือเกิดความขัดแย้งน้อยที่สุดระหว่างพื้นที่ที่ควรพัฒนาในอนาคตและพื้นที่อื่นๆ ตลอดจนพิจารณามาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับการพัฒนาพื้นที่และรายสาขาต่อไป

Assessment of environmental impact caused by area or infrastructure development in order to formulate policy, plan, or development program strategy including evaluation of social impact, public participation, and local health. Potential of area and land-use plan to prevent or lessen conflicts. Measurement methods to prevent and reduce environmental impact by area and infrastructure development.

ESS 653 ปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศกำลังพัฒนาและการบริหารจัดการ                                                     3(3-0-9)

Environmental Problems and Management in Developing Countries 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ที่มาของปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศกำลังพัฒนา เช่น การเพิ่มประชากร การขยายความเป็นเมือง การพัฒนาอุตสาหกรรม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แหล่งกำเนิดมลพิษ สถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อม การตรวจวัดทางสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และระบบการติดตามควบคุม โดยเน้นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประเทศกำลังพัฒนาเผชิญอยู่เพื่อหาทางออกและวิธีการแก้ปัญหารวมทั้งการบริหารจัดการในเชิงบูรณาการ

Investigation of source of environmental problems in developing countries. Population growth and urbanized industrial development impact on environment. Understanding source of pollution. Current environmental situation, policy, and monitoring systems. Environmental problems in developing countries to discover solutions involving holistic approach.

ESS 661 ความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม                                                                                             3(3-0-9) 

Corporate Social and Environmental Responsibilities

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ความรับผิดชอบที่มีต่อ พนักงาน ลูกค้า สาธารณชน สิ่งแวดล้อมและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ส่งผลมาจากบทบาทการดำเนินงานขององค์กรกิจกรรมทางธุรกิจและกิจกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยทำการศึกษาบูรณาการในสองมิติคือมิติทางสังคมและมิติทางสิ่งแวดล้อม ทางด้าน แนวคิด ทฤษฎี บทบาท และความสำคัญที่ได้รับจากการดำเนินงานตามแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Responsibilities toward employees, clients, public sectors, environment, and stakeholders who are impacted by the business, social and environmental activities and operations of an organization. Integrative study on social and environmental dimensions regarding concepts, theories, roles, and importance of an operation engaged in corporate social and environmental responsibilities.

ESS 681 การศึกษาภาคสนาม                                                                                                                                    1(0-2-3)

Field Study

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

การฝึกการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเฉพาะด้านการเตรียมความพร้อมของชุมชน การให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาในพื้นที่ เป็นต้น การฝึกปฏิบัติในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม การสร้างมวลชนสัมพันธ์ โดยทำการฝึกปฏิบัติกับหน่วยงานราชการหรือสถานประกอบการหรือบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ การวางแผน การดำเนินงานการติดตามประเมินผลและการแก้ไขปัญหาซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้และเป็นประสบการณ์นำไปใช้ทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว

Field work training in environmental management emphasizing a community participation process, especially community readiness preparation including training and disseminating knowledge regarding environmental impact that may arise from local developmental projects, etc. Training in report writing for social environmental impact, and public relationship building through an internship with government, business organizations, and an environmental consultant company for planning, operating, monitoring and problem solving which enhance knowledge and provide experience for future professional work.

ESS 691 สัมมนา 1                                                                                                                                                         1(0-2-3)

Seminar I 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

สัมมนาปัญหาต่างๆ ในทางสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการพัฒนาต่อสิ่งแวดล้อมในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ รวมถึงการวิจัยและข้อค้นพบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทบทวนความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการพัฒนา กลยุทธ์ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบ โดยการศึกษาภาพรวมทั้งกระบวนการของการประเมิน

Discussion of various social environmental problems in analysing and evaluating impact of development on contemporary environmental issues including theory and fact-based problem analysis. Research literature including review of project analysis concept, evaluate development impact, and identify strategy to analyse and assess impact of development projects. Understand entire impact evaluation process from holistic perspective.

ESS 692 สัมมนา 2                                                                                                                                                        1(0-2-3)

Seminar II

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

สัมมนาปัญหาต่างๆ ในทางสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการพัฒนาต่อสิ่งแวดล้อมในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ รวมถึงการวิจัยและข้อค้นพบที่เกี่ยวข้อง ทบทวนความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการพัฒนา โดยการศึกษาภาพรวมทั้งกระบวนการของการพัฒนาที่มีต่อสังคม รวมทั้งการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ บทบาท และความเชื่อมโยงของกลุ่มผู้เกี่ยวข้องต่างๆ (เช่น ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม กลุ่มกดดัน และสื่อมวลชน) ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับข้ามชาติ

Discussion of various social environmental problems in analyzing and evaluating impact of development of contemporary environmental issues including theory and fact-based problem analysis. Research literature including review of project analysis concept and evaluation ofdevelopment impact. Understand entire impact on social developmentprocess from holistic perspective. Analysis ofthe relationship, role and linkages betweenstakeholder groups (such as government, business, civil society, pressure groups and mass media) at the local, national, regional and global levels.

ESS 693 การค้นคว้าอิสระ                                                                                                                                        6 หน่วยกิต

Independent Study 

วิชาบังคับก่อน: ผ่านการเรียนในหลักสูตรนี้มาแล้วไม่ต่ำกว่า 18 หน่วยกิต หรือได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

องค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์และการประเมินผลกระทบทางสังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพโดยการทำการวิจัยภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาในประเด็นที่นักศึกษาสนใจเป็นพิเศษ การนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการแก้ปัญหาหรือลดผลกระทบจากการพัฒนาที่มีต่อชุมชนทั้งในมิติทางด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ

Advisor-guided research-based analysis and assessment of social, health and environment impact of topic chosen by student. Application of knowledge to assist communities to solve problems or to mitigate impact of development covering social, environmental, and health dimensions.

ESS 694 วิทยานิพนธ์                                                                                                                                             12 หน่วยกิต

Thesis

วิชาบังคับก่อน: ผ่านการเรียนในหลักสูตรนี้มาแล้วไม่ต่ำกว่า 18 หน่วยกิต หรือได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

องค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์และการประเมินผลกระทบทางสังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพโดยการทำการวิจัยภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อมมาใช้ในการแก้ปัญหาหรือลดผลกระทบจากการพัฒนาที่มีต่อชุมชนทั้งในมิติทางด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

Advisor-guided research-based analysis and assessment of social, health and environment impact. Application of knowledge to assist communities to solve problems or to mitigate impact of development covering social, environmental, and health dimensions.

ค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิต  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 153,600 บาท

 1. ค่าบำรุงการศึกษา                                                               ภาคการศึกษาละ                15,000 บาท
 2. ค่าหน่วยกิตวิชาเรียน                                                          หน่วยกิตละ                          2,600 บาท

 

ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย : ภาคการศึกษา  38,400 บาท (กรณีลงทะเบียนจำนวน 9 หน่วยกิต)

 1. ทุนเพชรพระจอมเกล้า (Active Recruitment) จำนวน 1 ทุน ปีการศึกษาละ 50,000 บาท
 2. ทุนการเรียนดี จำนวน 1 ทุน ประกอบด้วยค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา ค่าครองชีพ เดือนละ 5,000 บาทตลอด 4 ภาคการศึกษา
 3. ทุนผู้ช่วยสอน ประมาณ 10 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท
 4. ทุนผู้ช่วยนักวิจัย ประมาณ 2-3 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท

ผศ.ดร.สุรพงษ์ ชูเดช

Tel: 02-470-8731 Fax: 02-428-3375

E-mail: surapong.chu@kmutt.ac.th

คุณพุธทา  แก้วศรีใจ

Tel: 02-470-8715 Fax: 02-428-3375

Mobile: 082-7038949

 1. เป็นผู้จบการศึกษาขั้นปริญญาตรีสาขาสังคมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ
 2. เป็นผู้จบการศึกษาขั้นปริญญาตรีสาขาสังคมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หลังสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน หรือ
 3. เป็นผู้จบการศึกษาขั้นปริญญาตรีสาขาสังคมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ และมีหัวข้อวิจัยซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของหลักสูตร โดยได้รับการรับรองจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
 4. คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม โครงการพิเศษ (ภาคค่ำ)

จำนวนรับ

15 คน

กำหนดการรับสมัคร คลิก