ระบบการศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) ปร.ด. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

programme_file_PhD_pdf200660

 

ระบบการศึกษา

  • เป็นระบบทวิภาคและเรียนแบบเต็มเวลาในภาคเรียนปกติ  รวมทั้งใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน
  • การศึกษา แบ่งเป็น 2 แบบโดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง คือ

แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ โดยผู้เข้าศึกษาทำวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต และอาจเรียนรายวิชาเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต

แบบ  2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าว

หน้าทางวิชการและวิชาชีพ (วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต) และศึกษารายวิชาเพิ่มเติมอีก 12 หน่วยกิต

  • รายละเอียดของการลงทะเบียน คือ

แบบ 1   คิดเป็น วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต นักศึกษาจะต้องสอบผ่าน Qualifying Examination และเสนอหัวข้อวิจัยภายในภาคการศึกษาที่ 1

แบบ 2   คิดเป็นวิชาเรียน 12 หน่วยกิต (วิชาพื้นฐานซึ่งเป็นวิชาบังคับ 2 วิชา / 6 หน่วยกิต และวิชาเลือก 2 วิชา / 6 หน่วยกิต) และ วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต  ในแผนการเรียนแบบนี้นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชาที่ต้องศึกษาทั้งหมด ให้ครบภายในสองภาคการศึกษาแรก (ภาคการศึกษาที่ 1 เรียนวิชาบังคับ 2 วิชา และ ภาคการศึกษาที่ 2 เรียนวิชาเลือก 2 วิชา)  นักศึกษาจะต้องสอบผ่าน Qualifying Examination  ก่อนจะลงทะเบียนวิทยานิพนธ์  และเสนอหัวข้อวิจัย

      • The detailed credit breakdown is as follows.
Taught courses Reading Proposal Design Analysis Write-up Viva Total
Plan A - 4 2 14 14 13 1 48
Plan B 12 4 2 10 10 9 1 48
  • นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาวิทยานิพนธ์ (Thesis Seminar) เพื่อเสนอความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา  และรับการประเมินความก้าวหน้าจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของภาควิชา
  • นักศึกษาจะต้องทำวิจัยภายใต้การดูแลและการชี้แนะจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน ตามระเบียบว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ
  • เนื่องจากหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์ได้ประสานงานกับสถาบันการศึกษาระดับอุดม ศึกษาในต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ เพื่อสร้างความร่วมมือในด้านบุคลากรและการใช้แหล่งความรู้ร่วมกัน ดังนั้นตั้งแต่ปีที่ 2 ของการเรียนเป็นต้นไป นักศึกษาทุกคนจะได้รับโอกาสให้ไปเรียนรู้เพิ่มเติมในสถาบันการศึกษาในต่างประเทศเหล่านั้น เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้นและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านการใช้ภาษาอังกฤษและการใช้แหล่งข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องสมุดที่ทันสมัย หรือทำงานวิจัยภายใต้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ หรือเข้าชั้นเรียนวิชาที่สนใจ นอกจากนี้นักศึกษาจะได้รับการสนับสนุนให้ไปเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย หรือร่วมสัมมนาในการสัมมนาระดับนานาชาติ โดยสายวิชาภาษาจะสนับสนุนเงินทุนจำนวนหนึ่ง

ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 3 ปีการศึกษาและอย่างมากไม่เกิน 5 ปี โดยนับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่ลงทะเบียน

การลงทะเบียนเรียน

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา