Category: News EN

งานทำบุญคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2559

งานทำบุญคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2559

เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 16 ของการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์ได้จัดงานทำบุญคณะฯ ขึ้นในวันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2559  เพื่อความเป็นสิริมงคลและยึดถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติต่อกันมา รวมถึงสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร นักศึกษาของคณะฯ  โดยในช่วงเช้า รศ.ดร.พรนภิส ดาราสว่าง คณบดีคณะศิลปศาสตร์และบุคลากร บวงสรวงสมเด็จพระอริยพรมและบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 4 หลังจากนั้นบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมพิธีสงฆ์ โดยได้ถวายภัตตาหารเพล และถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ และในช่วงบ่ายประกอบพิธีทางศาสนาอิสลาม   

โครงการเสวนาทางวิชาการ ESS Forum ครั้งที่ 1 เรื่อง เมืองยั่งยืน : โป๊โตเกียว

โครงการเสวนาทางวิชาการ ESS Forum ครั้งที่ 1 เรื่อง เมืองยั่งยืน : โป๊โตเกียว

สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง เมืองยั่งยืน : โป๊โตเกียว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นทางสังคม นำไปสู่การต่อยอดความคิดเห็นให้แก่นักศึกษา บุคลากร มจธ. ตลอดจนผู้สนใจ รวมทั้งหมด 70 คน  โดยกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมฉายสารคดี โป๊โตเกียว ผลงานการกำกับของคุณธวัชชัย ดวงนภา โดยเป็นสารคดีที่เปลื้องผ้า เมืองยั่งยืนอย่างโตเกียวเทียบเคียงกรุงเทพมหานคร  หลังชมสารคดีจะมีการเสวนา โดยมีวิทยากรนำการเสวนา คือ อาจารย์ปกรณ์ เลิศเสถียรชัย จากสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และดร.ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล อาจารย์ประจำสายวิชาสังคมศาสตร์ฯ เป็นผู้ดำเนินรายการ more »

คณะศิลปศาสตร์จัดบรรยายพิเศษเชิงวิชาการ ในหัวข้อ “Descriptive and inferential statistics (Interpreting quantitative data)”

คณะศิลปศาสตร์จัดบรรยายพิเศษเชิงวิชาการ ในหัวข้อ “Descriptive and inferential statistics (Interpreting quantitative data)”

สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษเชิงวิชาการ ในหัวข้อ “Descriptive and inferential statistics (Interpreting quantitative data)” ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคม 2559 โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เกี่ยวกับสถิติสำหรับงานวิจัยในระดับดุษฎีบัณฑิต รวมถึงได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับเทคนิคการใช้สถิติสำหรับงานวิจัยและเป็นการพัฒนาทักษะด้านการทำวิจัยในระดับดุษฎีบัณฑิต โดยได้เชิญ ผศ.ดร.ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มจธ. ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านสถิติงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการ โดยลักษณะการจัดกิจกรรมจะสอดแทรกเนื้อหา ทักษะที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในงานวิจัยของนักศึกษาโดยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 รอบที่ 2

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 รอบที่ 2

ตามที่ สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 รอบที่ 2 และมีการสอบข้อเขียนเมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559 นั้น บัดนี้  การสอบข้อเขียนได้เสร็จสิ้นแล้ว สายวิชาภาษา ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มีรายนามดังต่อไปนี้ คลิก

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการเสาร์-อาทิตย์  ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 (รอบที่ 2)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการเสาร์-อาทิตย์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 (รอบที่ 2)

ตามที่ สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ด้านการสอนภาษาอังกฤษ  (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการเสาร์-อาทิตย์ และมีการสอบข้อเขียนเมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559 นั้น บัดนี้  การสอบข้อเขียนได้เสร็จสิ้นแล้ว สายวิชาภาษา ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มีรายนามดังต่อไปนี้ คลิก

คณะศิลปศาสตร์จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ  “Practical implications of research for teaching speaking to EFL learners”

คณะศิลปศาสตร์จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Practical implications of research for teaching speaking to EFL learners”

สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ ได้เชิญ Professor Christine Goh จาก National Institute of Education (NIE), Nanyang Technological University, Singapore มาบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง Practical implications of research for teaching speaking to EFL learners ในวันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม 2559 โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับการศึกษาในต่างประเทศ more »

สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไปจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ GenEd – CoP#1 บทเรียนจากการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนใหญ่ GEN241 ความงดงามแห่งชีวิต

สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไปจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ GenEd – CoP#1 บทเรียนจากการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนใหญ่ GEN241 ความงดงามแห่งชีวิต

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป ร่วมกับ ทีมกระบวนกร มจธ. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ GenEd–CoP #1 บทเรียนจากการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนใหญ่ GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต ณ อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 14  เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสามารถตอบสนองเป้าประสงค์ของ มจธ. ในการพัฒนาบัณฑิตให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ขณะนี้ การดำเนินงานของสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไปกำลังก้าวเข้าสู่ ระยะที่ 2 ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการพัฒนาวิชาการด้านการศึกษาทั่วไปให้ ก้าวสู่การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ที่เน้นผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ จะเป็นการเล่าเรื่องราวเชิงประสบการณ์ของการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา GEN 241 more »

การประชุมหารือโครงการจัดการข้อมูลชุมชน เรื่อง การวิจัยเพื่อชุมชน

การประชุมหารือโครงการจัดการข้อมูลชุมชน เรื่อง การวิจัยเพื่อชุมชน

เมื่อวันจันทร์ที 17  ตุลาคม 2559 โครงการจัดการข้อมูลชุมชน สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดการประชุมหารือ เรื่อง การวิจัยเพื่อชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการทำวิจัยชุมชน และการสร้างเครือข่ายทางการทำงานวิจัยชุมชนระหว่างสายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์กับหน่วยงานภายนอก ในโอกาสนี้ สายวิชาสังคมและมนุษยศาสตร์ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ พีรชัย กุลชัย ผู้ประสานงาน สกว.เพื่อท้องถิ่น มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ และผู้ศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ ชูเดช ที่ปรึกษาโครงการและดร.ปิยะพงศ์ จันทร์ใหม่มูล หัวหน้าโครงการ ร่วมกันเป็นผู้ให้การต้อนรับ  ณ ห้อง SoLA 904 ชั้น 9 ระหว่างเวลา more »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ด้านการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 รอบ2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ด้านการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 รอบ2

ตามที่สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ด้านการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 รอบ2 นั้น บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ดังเอกสารแนบ คลิก

งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ  ประจำปี 2559

งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559  คณะศิลปศาสตร์ได้จัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี  2559 ในชื่องาน เพียงชายคนนี้…ไม่ใช่ผู้วิเศษ …คุณวิเชียร ตั้งกิจเกียรติกุล ตำแหน่ง ครูปฏิบัติการ  สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์ ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น การฉายวีดีทัศน์ภาพถ่าย วีดีทัศน์สัมภาษณ์ผู้เกษียณอายุ  การมอบของที่ระลึกจากตัวแทนหน่วยงานและบุคลากร  รวมถึงได้รับเกียรติจากอาจารย์อาวุโส ผู้บริหารและบุคลากรภายในคณะฯ ร่วมกล่าวแสดงความรู้สึกและขอบคุณที่ได้อุทิศตนปฏิบัติงานที่มีคุณประโยชน์ต่อคณะฯ และมหาวิทยาลัยมาเป็นเวลานาน  นอกจากนี้ยังมีการแสดงการแสดงหุ่นกระบอก เรื่อง พระรามตามกวาง จาก พิพิธภัณฑ์หุ่นบ้านยิ้ม  การแสดงลีลาศ จากน้องๆ คณะศิลปศาสตร์     เป็นต้น  ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสร้างความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง