Category: News EN

Let’s speak English @Koffee Park

Let’s speak English @Koffee Park

คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ ร้าน Kofee park จัดโครงการ Let’s speak English @ Koffee Park ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม – 30 พฤษจิกายน 2559 ****** Get 5 baht discount! when you speak English at Kofee Park between 14.00 p.m. – more »

คณะศิลปศาสตร์ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดโพธิ์ทอง

คณะศิลปศาสตร์ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดโพธิ์ทอง

เมื่อวันอังคารที่ 12  กรกฎาคม 2559 รศ.ดร.พรนภิส ดาราสวา่ง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะฯ  ร่วมถวายเทียนพรรษา หลอดไฟ เครื่องถวายสังฆทาน และเงินทำบุญ   เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ณ วัดโพธิ์ทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ  กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีทางพระพุทธศาสนาที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป  ทั้งนี้มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 23 คน

คณะศิลปศาสตร์จัดworkshop โดย Professor David Coniam

คณะศิลปศาสตร์จัดworkshop โดย Professor David Coniam

สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ ได้เชิญ Professor David Coniam มาworkshopในหัวข้อต่างๆ เช่น Language assessment: Background, Towards good test design, Analysing tests และ Research and publishing ในวันที่5-7 กรกฎาคม 2559 โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้รับความรู้ใหม่ๆ ได้แง่คิดและเทคนิคต่างๆเพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน และเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของคณะฯ ทั้งยังช่วยเพิ่มพูนความรู้ให้กับคณาจารย์ให้ได้เปิดโลกทัศน์ในความรู้ใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ประยุกต์และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยมีอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรม

โครงการศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน ณ ประเทศญี่ปุ่น

โครงการศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน ณ ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 11-16 มิถุนายน 2559   คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การพัฒนาทักษะและกระบวนการเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งแนวทางการสร้างความเป็นสากลของคณะฯ  อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิดและประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านศิลปวิทยาศาสตร์ และการเรียนรู้แบบพึ่งตนเองกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ มหาวิทยาลัยโตเกียว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีโตเกียว มหาวิทยาลัยโซกะ มหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษากันดะ มหาวิทยาลัยจิบะ พร้อมกันนี้เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มจธ. กับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ได้ศึกษาดูงานในหน่วยงานด้านการจัดการเรียนการสอนทางภาษา การศึกษาทั่วไปและการเรียนการสอนศิลปวิทยาศาสตร์ ตลอดจนการเรียนรู้แบบพึ่งตนเองของมหาวิทยาลัยดังกล่าว ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาหลักสูตร และการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยต่อไป

การอบรมทางวิชาการให้กับคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยโอไฮโอ

การอบรมทางวิชาการให้กับคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยโอไฮโอ

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 และเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดการอบรมทางวิชาการให้กับคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยโอไฮโอ (Ohio University) ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มาทัศนศึกษาดูงานในประเทศไทย  โดยเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยในบริบทต่าง  ๆ เช่น สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การศึกษา และหัวพิเศษเฉพาะที่น่าสนใจ ได้แก่ การอพยพในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ความเชื่อในประเทศไทยและเอเชียใต้ เป็นต้น   ในการบรรยายทางวิชาการครั้งนี้ ยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิดและประสบการณ์ด้านองค์ความรู้ในเอเชียและประเทศไทย และยังเป็นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยต่อไป โดยจัดการบรรยายที่ห้องประชุม SoLA 907 คณะศิลปศาสตร์

บรรยายพิเศษในหัวข้อ STEM ศึกษา (eng)

บรรยายพิเศษในหัวข้อ STEM ศึกษา (eng)

คณะศิลปศาสตร์ได้จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ STEM ศึกษา ให้กับบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา เพื่อให้สามารถนำมาพัฒนาและปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการ สร้างความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาวิชา โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในวันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ (AD 907) ชั้น 9 สำนักงานอธิการบดี ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งมุ่งเน้นผลลัพธ์ในภารกิจหลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การนำองค์กรและการกำกับดูแล รวมถึงกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ มีความเชื่อมโยงในเชิงระบบให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวเดียวกัน ภายใต้นโยบายเป้าหมาย more »