Category: News EN

คณะศิลปศาสตร์จัดงานสัมมนานานาชาติ “Doing Research in Applied Linguistics 3/19th ESEA”

คณะศิลปศาสตร์จัดงานสัมมนานานาชาติ “Doing Research in Applied Linguistics 3/19th ESEA”

สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ มจธ. จัดงานสัมมนานานาชาติในหัวข้อ Doing Research in Applied Linguistics 3/the 19th English in South-East Asia Conference 2017 (DRAL 3/19th ESEA) ขึ้นในวันที่ 22-24 มิถุนายน 2560 ณ Knowledge Exchange for Innovation Centre (KX) มจธ. ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นการจัดสัมมนาครั้งที่ 3 more »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 (รอบเดือนมิถุนายน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 (รอบเดือนมิถุนายน)

ตามที่ สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) และมีการสอบข้อเขียนเมื่อวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 ไปแล้วนั้น  บัดนี้  การสอบข้อเขียนได้เสร็จสิ้นแล้ว สายวิชาภาษา ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มีรายนามดังต่อไปนี้ คลิก วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ห้อง SoLA 905 คณะศิลปศาสตร์ ชั้น 9

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์  ด้านการสอนภาษาอังกฤษ  (หลักสูตรนานาชาติ)  โครงการปกติ  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 (รอบเดือนมิถุนายน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ด้านการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 (รอบเดือนมิถุนายน)

ตามที่ สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์  ด้านการสอนภาษาอังกฤษ  (หลักสูตรนานาชาติ)  โครงการปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 และมีการสอบข้อเขียนเมื่อวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 ไปแล้วนั้น  บัดนี้  การสอบข้อเขียนได้เสร็จสิ้นแล้ว สายวิชาภาษา ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มีรายนามดังต่อไปนี้ คลิก วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 10.45 น. ห้อง SoLA 912 คณะศิลปศาสตร์ ชั้น 9

ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยสอน (TA)และทุนผู้ช่วยวิจัย(RA)ระดับบัณฑิตศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1/2560

ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยสอน (TA)และทุนผู้ช่วยวิจัย(RA)ระดับบัณฑิตศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1/2560

คณะศิลปศาสตร์ มีความประสงค์ให้ทุนผู้ช่วยสอน (TA)และผู้ช่วยวิจัย(RA)ระดับบัณฑิตศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2560 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของคณะศิลปศาสตร์ จำนวนผู้ช่วยสอน 24 ทุน และ ผู้ช่วยวิจัย 2 ทุน มีรายละเอียดดังนี้ คลิก

โครงการสัมมนาบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2560

โครงการสัมมนาบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2560

สืบเนื่องจากการทำโครงร่างองค์กรของคณะฯ คณะศิลปศาสตร์จึงต้องมีการทบทวนวิสัยทัศน์เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของคณะฯ ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการ ผ่านกระบวนการระดมความคิดของบุคลากรทุกระดับ ซึ่งวิสัยทัศน์ที่ได้ คือ “Playground of Wisdom” คณะฯจึงจัดสัมมนาประจำปี2560 เมื่อวันที่ 1-3 มิถุนายน 2560 ในหัวข้อ “PLAYS for Playground of Wisdom” ณ โรงแรมเคปราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อให้บุคลากรทุกระดับของคณะฯ มีความเข้าใจใน Vision, Mission และ Goal ของคณะฯ ไปในแนวทางเดียวกัน more »

โครงการ Culture and Education Study Visit ครั้งที่ 4 ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้

โครงการ Culture and Education Study Visit ครั้งที่ 4 ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้

  คณะศิลปศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาสักยภาพและขีเความสามารถของนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาดแรงงานโดยเฉพาะความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ตลอดจนการเล็งเห็นความสำคัญของการบูรณาการกิจกรรมสร้างเสริมการเรียนรู้ทักษะทางสังคม วัฒนธรรม และการศึกษาทางวิชาการเข้าด้วยกัน ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตที่เก่งและดี ด้วยเหตุผลดังกล่าวคณะฯ จำได้จัดโครงการ Culture and Education Study Visit ครั้งที่ 4 ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 19-24 พฤษภาคม 2560 โดยมีวัตถประสงค์เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพในระดับสากล มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ในด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และการสื่อสารในระดับนานาชาติ ตลอดจนการเรียนรู้วิถีชีวิตทั้งด้านสังคมและวัฒนธรรมจากประเทศอื่นๆที่แตกต่างจากประเทศไทย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 (รอบเดือนพฤษภาคม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 (รอบเดือนพฤษภาคม)

ตามที่ สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 (รอบเดือนพฤษภาคม)   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 นั้น บัดนี้ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะศิลปศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรดังกล่าว   มีรายนามดังต่อไปนี้ คลิก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 (รอบเดือนพฤษภาคม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 (รอบเดือนพฤษภาคม)

ตามที่  สายวิชาภาษา  คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)  โครงการพิเศษ  (เสาร์-อาทิตย์)   ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 (รอบเดือนพฤษภาคม)     เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม  2560 นั้น    บัดนี้    ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะศิลปศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรดังกล่าว มีรายนามดังต่อไปนี้ คลิก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ด้านการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการปกติ  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 (รอบเดือนพฤษภาคม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ด้านการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 (รอบเดือนพฤษภาคม)

ตามที่  สายวิชาภาษา  คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ด้านการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 (รอบเดือนพฤษภาคม) เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 นั้น บัดนี้ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะศิลปศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรดังกล่าว มีรายนามดังต่อไปนี้ คลิก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 (รอบเดือนพฤษภาคม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 (รอบเดือนพฤษภาคม)

ตามที่  สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 (รอบเดือนพฤษภาคม) เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 นั้น บัดนี้ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะศิลปศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรดังกล่าว มีรายนามดังต่อไปนี้ คลิก