Category: News EN

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 (รอบเดือนพฤษภาคม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 (รอบเดือนพฤษภาคม)

ตามที่ สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560  (รอบเดือนพฤษภาคม)  และมีการสอบข้อเขียนเมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 นั้น  บัดนี้  การสอบข้อเขียนได้เสร็จสิ้นแล้ว สายวิชาภาษา ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มีรายนามดังต่อไปนี้ คลิก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 (รอบเดือนพฤษภาคม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 (รอบเดือนพฤษภาคม)

ตามที่ สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) และมีการสอบข้อเขียนเมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 ไปแล้วนั้น  บัดนี้  การสอบข้อเขียนได้เสร็จสิ้นแล้ว สายวิชาภาษา ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มีรายนามดังต่อไปนี้ คลิก วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 12.15 น. ห้อง SoLA 633 คณะศิลปศาสตร์ ชั้น 6

โครงการ PhD. Progress Presentation 2/2016

โครงการ PhD. Progress Presentation 2/2016

วิทยาการสาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ในปัจจุบันมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ข้อมูลทางวิชาการและการทำวิจัยใหม่ ๆ เพิ่มพูนขึ้น นอกจากนั้นสายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ มีนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่สนใจทำวิจัยในสาขาที่หลากหลาย การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการวิจัย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และชุมชนด้านวิชาการจึงมีความสำคัญยิ่งต่อการเรียนรู้และพัฒนานักวิจัยตามเป้าหมายและปรัชญาของหลักสูตร  สายวิชาฯ จึงจัดทำโครงการ PhD. Progress Presentation 2/2016 ขึ้น ในวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2560 เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่กำลังอยู่ระหว่างการทำวิจัยได้มีเวทีนำเสนอความก้าวหน้าในการทำงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน พร้อมทั้งสร้างให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจรับทราบข้อมูลในด้านวิทยากรและความก้าวหน้าทางวิชาการของนักศึกษารวมไปถึงการสร้างเครือข่ายทางด้านวิชาการในด้านสาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์

บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทำไมต้องทำ R to R”

บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทำไมต้องทำ R to R”

คณะศิลปศาสตร์ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความรู้ความสามารถในการนำหลักการทำวิจัยประยุกต์เบื้องต้นมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานประจำ (Routine to Research) เพื่อเพิ่มศักยกภาพของพนักงานสายสนับสนุนให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจในการทำวิจัยไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์  และพัฒนาตนเองและองค์กรอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างผลงานได้อย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ จึงจัดบรรยายให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความเข้าใจให้กับบุคลากรสายสนับสนุนของคณะฯ ในหัวข้อเรื่อง “ทำไมต้องทำ R to R” โดยเชิญ คุณสุปรียา อ่อนอิงนอน เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ และทีมงาน รวมถึง คุณสุนทรี สุขเกษม นักบริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และทีมงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.30 – 11.30 น. ณ more »

เสวนาในหัวข้อ “สิน-ปะ-สารท”

เสวนาในหัวข้อ “สิน-ปะ-สารท”

คณะศิลปศาสตร์อยู่ในระหว่างการทบทวนเพื่อปรับวิสัยทัศน์และพันธกิจ  ซึ่งจะนำไปสู่การจัดทำแผนกลยุทธ์พัฒนาคณะฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรของคณะฯ  ได้มีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็น อยากเห็นศิลปศาสตร์เป็นอย่างไรในอนาคตและเราจะทำศิลปศาสตร์ให้เป็นสนามเด็กเล่นแห่งการเรียนรู้ได้อย่างไร  เพื่อเป็นการร่วมขับเคลื่อนความคิดและสร้างแผนงานไปสู่วิสัยทัศน์ใหม่ของคณะศิลปศาสตร์ จึงจัดเสวนาในหัวข้อเรื่อง “สิน-ปะ-สารท” ขึ้นในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 12.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุม SoLA 901 ชั้น 9 คณะศิลปศาสตร์ ซึ่งมีตัวแทน 7 คน จากหน่วยงานต่างๆภายในคณะฯร่วมเสวนา โดยมี ผศ.ดร. ศศิธร more »

SE Idea: ไอศกรีม เปลี่ยนโลก

SE Idea: ไอศกรีม เปลี่ยนโลก

หลักสูตร สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง SE Idea: ไอศกรีม เปลี่ยนโลก โดยเป็นกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในรายวิชา ESS 661 ความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคเรียนที่ 2/2559  สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้  หลักสูตร ฯ ได้รับเกียรติจากคุณชัยฤทธิ์ อิ่มเจริญ ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารโครงการฟาร์มสุข ไอศกรีม (Farm Sook Ice Cream) มาเป็นวิทยากร ในการให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมโครงการ ที่ห้องประชุม SOLA 209 more »

การจัดอบรมเรื่อง Reporting Research to the General Public

การจัดอบรมเรื่อง Reporting Research to the General Public

งานส่งเสริมการวิจัย คณะศิลปศาสตร์ จัดการอบรมเรื่อง “Reporting Research to the General Public” ให้แก่บุคลากรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 23 คน เมื่อวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้อง SoLA 506 ชั้น 5 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  โดย Assoc. Prof Dr. Richard Watson Todd รองคณบดีฝ่ายวิจัย more »

โครงการ Documentary Competition

โครงการ Documentary Competition

ในภาคการศึกษาที่ 2/2559 สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดทำโครงการประกวดสารคดีภาษาอังกฤษภายใต้หัวข้อ “Look around Bangkok” สำหรับนักศึกษารายวิชา LNG221 Oral Communication I เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษในการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน อันจะสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียน โดยการนำของ ผศ.กษมาภรณ์ มณีขาว อ.กุลวดี แหยมเกตุ ดร.ปุณยภา แสงศรี อ.สาวิตรี แสงมณี และผศ.ดร.เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์ ซึ่งมีแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ด้วยการให้นักศึกษาได้ใช้ภาษาในสถานการณ์จริง จึงได้จัดโครงการ Documentary Competition ในวันที่ 23 มกราคม more »

โครงการเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยสำหรับอาจารย์ชาวต่างประเทศ

โครงการเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยสำหรับอาจารย์ชาวต่างประเทศ

สายวิชาภาษา ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภายนอก ในด้านการการส่งอาสาสมัครมาสอนภาษาและวัฒนาธรรมจีนเป็นเวลา 1 ปี เนื่องจากสายวิชาฯ เห็นความสำคัญของการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยของอาจารย์ชาวต่างชาติเหล่านี้ จึงจัดโครงการเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยสำหรับอาจารย์ชาวต่างชาติขึ้น เมื่อวันที่ 29 – 30 เมษายน 2560 ณ จังหวัดเพชรบุรี นอกเหนือจากการเข้าชั้นเรียนภาษาไทยในรายวิชาภาษาไทยเพื่อชาวต่างชาติ โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น เข้าชมศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำหรือลาโซ่ง เยี่ยมชมวัดมหาธาตุวรวิหาร ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังและภาพปูนปั้นที่ประดับอยู่ตามพระอุโบสถ เยี่ยมชมโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างแบบผสมผสานตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ รวมถึงแวะตลาดร่มหุบ ชมวิถีชีวิตของผู้คนและชุมชนบริเวณนั้น เพื่อให้อาจารย์ชาวต่างประเทศเหล่านี้ได้เรียนรู้และเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมไทยอย่างลึกซึ้งมากขึ้นโดยเรียนรู้และสังเกตจากประสบการณ์จริง

โครงการ SOCIAL TRAVELLER เรียนรู้วัฒนธรรมสืบสานงานศิลป์ ท้องถิ่นตะวันตกไทย

โครงการ SOCIAL TRAVELLER เรียนรู้วัฒนธรรมสืบสานงานศิลป์ ท้องถิ่นตะวันตกไทย

เมื่อวันอาทิตย์ที 23  เมษายน 2560 สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการ SOCIAL TRAVELLER เรียนรู้วัฒนธรรมสืบสานงานศิลป์ ท้องถิ่นตะวันตกไทยโดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้เรียนรู้และเห็นคุณค่าของความงามในงานศิลปกรรมและวัฒนธรรมไทย และสนับสนุนให้นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น ผ่านประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อนักศึกษามีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ (Humanization)  ในครั้งนี้ได้ไปที่จังหวัดเพชรบุรี ที่ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีความเก่าแก่ และมีงานศิลปกรรมที่โดดเด่นเฉพาะตัว โดยโครงการ SOCIAL TRAVELLER ได้ไปทัศนศึกษาที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี พระรามราชนิเวศน์ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ที่ได้มีการผสมผสานระหว่างไทย จีน และตะวันตก ซึ่งภายหลังจากการทัศนศึกษา นักศึกษาได้สื่อสะท้อนการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกปรับใช้ และความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมที่หลากหลายที่ผ่านข้ามเชื้อชาติ ตลอดจนเหตุผลและความเป็นมาของการสร้างงานสถาปัตยกรรมในรูปแบบผสม การอนุรักษ์ตึกโบราณ  เป็นต้น more »