Category: News EN

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)   ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560  (รอบเดือนมีนาคม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 (รอบเดือนมีนาคม)

ตามที่ สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/ 2560 (รอบเดือนมีนาคม) นั้น  บัดนี้  การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว สายวิชาภาษา  ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน  มีรายนามดังต่อไปนี้ คลิก วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 11.30 น. ห้อง SoLA 702 คณะศิลปศาสตร์ ชั้น 7

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 (รอบเดือนมีนาคม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 (รอบเดือนมีนาคม)

ตามที่ สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560  (รอบเดือนมีนาคม) นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว   สายวิชาภาษา ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ คลิก  วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้อง SoLA 906 คณะศิลปศาสตร์ ชั้น 9

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ด้านการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการปกติ  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 (รอบเดือนมีนาคม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ด้านการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 (รอบเดือนมีนาคม)

ตามที่ สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์  ด้านการสอนภาษาอังกฤษ  (หลักสูตรนานาชาติ)  โครงการปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 (รอบเดือนมีนาคม) นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว   สายวิชาภาษา ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ คลิก วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. ห้อง SoLA 906 คณะศิลปศาสตร์ ชั้น 9

สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป จัดโครงการ LIBERTY Talk Series : การสำรวจจุดซ่อนเร้นในโลกภาพยนตร์ของ ‘ธัญญ์วาริน’

สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป จัดโครงการ LIBERTY Talk Series : การสำรวจจุดซ่อนเร้นในโลกภาพยนตร์ของ ‘ธัญญ์วาริน’

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ LIBERTY Talk Series : การสำรวจจุดซ่อนเร้นในโลกภาพยนตร์ของ ‘ธัญญ์วาริน’ หากจะกล่าวถึงผู้กำกับภาพยนตร์ซึ่งได้รับการกล่าวขวัญในฐานะผู้นำของวงการภาพยนตร์ ชื่อของ ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ย่อมปรากฏอยู่ในรายชื่ออันดับต้นๆ และเคยรับหน้าที่ขับเคลื่อนวงการภาพยนตร์ในฐานะอดีตนายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ภาพยนตร์ของเขาก็ยังคงหยิบยกประเด็นปัญหาสังคม มานำเสนอได้อย่างน่าสนใจและชวนขบคิด จึงเป็นที่มาของการจัดฉายภาพยนตร์เรื่อง “ปั๊มน้ำมัน (A Gas Station)” ผลงานลำดับที่ 9 ของ ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เข้าฉายในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ Busan more »

บรรยายพิเศษ เรื่อง ความหมายและทิศทางศิลปศาสตร์ในการศึกษาไทย

บรรยายพิเศษ เรื่อง ความหมายและทิศทางศิลปศาสตร์ในการศึกษาไทย

ตามที่คณะศิลปศาสตร์อยู่ในระหว่างการทบทวนเพื่อปรับวิสัยทัศน์และพันธกิจ  ซึ่งจะนำไปสู่การจัดทำแผนกลยุทธ์พัฒนาคณะฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรของคณะฯ  ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและทิศทางของศิลปศาสตร์ในการศึกษาไทย (Liberal Arts Education) อย่างแท้จริง  คณะศิลปศาสตร์จึงได้เชิญ ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ ตำแหน่งธรรมศาสตราภิชานสังกัดวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์  และอดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 11.30 – 13.30 น. ณ ห้องประชุม SoLA 901 ชั้น 9 more »

คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการ International Fair @ KMUTT 2017

คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการ International Fair @ KMUTT 2017

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 คณะศิลปศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการ International Fair @ KMUTT 2017จัดโดยสำนักงานกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ณ Science Learning Space คณะวิทยาศาสตร์ ภายใต้แนวคิด “เปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizen)” วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเป็นการสร้างบรรยากาศความเป็นสากลในมหาวิทยาลัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม การศึกษา การเปิดโอกาสในการสื่อสารภาษาอังกฤษ การได้รับข้อมูลของโอกาสในการศึกษาต่อหรือการทำงานในต่างประเทศ และการเผยแพร่ข้อมูลหรือกิจกรรมของหน่วยงานที่สนับสนุนให้นักศึกษาเกิดความตระหนักในการพัฒนาตนเองสู่ความเป็นสากล โดยได้มีการจัดกิจกรรมภายในงาน อาทิเช่น การจัดบูทภายในงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizen) ที่เชื่อมโยงการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ และการเผยแพร่ข้อมูลด้านการจัดการศึกษาของสายวิชาภาษา more »

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป คณะมนุษย์ศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าศึกษาดูงานสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป มจธ.

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป คณะมนุษย์ศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าศึกษาดูงานสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป มจธ.

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ที่ผ่านมา สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป นำโดย ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ หัวหน้าสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป ให้การต้อนรับ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมี รศ.จริยา นวลนิรันดร์ หัวหน้าสาขาการศึกษาทั่วไป อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงานที่สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับผู้บริหารและประธานรายวิชาของสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป และรับฟังแนวความคิดใหม่ไปปรับปรุงรายชื่อวิชา วิธีการเรียนการสอน การจัดห้องเรียน การประเมินผล การบริหารหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป และศึกษาเทคนิคการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 (รอบเดือนกุมภาพันธ์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 (รอบเดือนกุมภาพันธ์)

ตามที่  สายวิชาภาษา  คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)  โครงการพิเศษ  (เสาร์-อาทิตย์)   ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 (รอบเดือนกุมภาพันธ์)     เมื่อวันเสาร์ที่  18  กุมภาพันธ์  2560 นั้น บัดนี้ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะศิลปศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรดังกล่าว มีรายนามดังต่อไปนี้ คลิก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 (รอบเดือนมกราคม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 (รอบเดือนมกราคม)

ตามที่  สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 (รอบเดือนมกราคม) เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น บัดนี้ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะศิลปศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรดังกล่าว มีรายนามดังต่อไปนี้ คลิก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 (รอบเดือนมกราคม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 (รอบเดือนมกราคม)

ตามที่  สายวิชาภาษา  คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)  โครงการพิเศษ  (เสาร์-อาทิตย์)   ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 (รอบเดือนมกราคม)     เมื่อวันเสาร์ที่  18  กุมภาพันธ์  2560 นั้น บัดนี้ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะศิลปศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรดังกล่าว มีรายนามดังต่อไปนี้ คลิก