รายชื่อผู้เข้าสอบ วันศุกร์ที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.30-16.30 น.

ลำดับ รหัสนักศึกษา คำนำหน้า ชื่อไทย นามสกุลไทย
1 51290028 นางสาว วาสิตา ทิมินกุล
2 51210913 นาย ดนัย ปุริมาพันธ์
3 51120010 นาย ธนวัฒน์ อติภูมิลักษณ์
4 51120019 นางสาว ปิยภา ลิ่มพัฒนา
5 51120025 นาย วราวุธ ล้อมงคล
6 51201806 นาย จตุรงค์ ประจงแสงศรี
7 51201839 นางสาว ปัททมา ผุดผ่อง
8 51201881 นาย สุริยะ สร้อยแสง
9 51210650 นาย อนุศักดิ์ โอภาสมนตรี
10 51210659 นาย ฉัตรชัย แซ่คู
11 51210661 นาย ณัฐพงศ์ กลับบ้านเกาะ
12 51210667 นาย ประสิทธิ์ จันทร์หอม
13 51210669 นาย พิชิต ผ่องผิวเผือก
14 51210670 นาย พุฒิพงศ์ วงศ์ชัยรุ่งเรือง
15 51210686 นาย อรรณพ ใช่ภู่พิรัตน์
16 51210901 นางสาว กรองกมล จันทปัญญาศิลป์
17 51210932 นางสาว วรริกา ยศบุญเรือง
18 51210933 นางสาว วีรยา ประทุมชาติ
19 51210957 นาย ฐิติวัฒน์ พันธุ์วิภาค
20 51210966 นาย นัตถพล นันทพานิชย์
21 51210970 นาย พชร ประเทียบอินทร์
22 51210975 นาย ปรันต์พล วงตาแพง
23 51211574 นาย สุเทพ สนิทอารีผล
24 51212481 นาย ศรัณย์ ชวาลากุล
25 51214505 นางสาว คนธรส ลาภพันล้าน
26 51214533 นาย นิธิพงษ์ อุทัยเสรี
27 51214549 นางสาว วรวรรณ วรวงษ์
28 51214561 นางสาว สุชัญญา ชูใจ
29 51214562 นางสาว สุณัฐกานต์ สงคสุภา
30 51214577 นางสาว กมลวรรณ ตันติเสรีพัฒนา
31 51214582 นางสาว ชิรีน โยธินพัฒนะ
32 51214585 นางสาว นริศรา นิ่มสกุล
33 51214817 นาย ทศพร นิมิตรบัญชา
34 51214831 นางสาว มิรันตี ทองมีปั่น
35 51214861 นาย อาทิตย์ นาเครือ
36 51215720 นาย อานนท์ คีรีนะ
37 51216303 นางสาว ฌิชมญชุ์ เปรมสิริอำไพ
38 51216305 นางสาว ทัศนีย์ เชื้อดี
39 51216319 นางสาว สุภชา นารายพิทักษ์
40 51216320 นางสาว สุรวดี ภัทรภักดีกุล
41 51216334 นาย อภิมุข ศิริพลอยประกาย
42 51216904 นางสาว กาญจนา เกิดจันทร์ตรง
43 51216913 นางสาว ชิตวรรณ ชูฉิม
44 51216922 นาย นฤวัต ผึ่งกัน
45 51216929 นางสาว ภัทราภรณ์ กิจธารทอง
46 51216934 นางสาว รุ่งนภา สกุลลิ้ม
47 51216955 นาย ชัยยศ หวังสิริไพศาล
48 51270354 นางสาว อาทิตยา ตั้งศิริวัฒนา
49 51290301 นางสาว กมลชนก วังวิทยา
50 51290305 นางสาว ชญาน์พัฒน์ วรณัชช์พิบูล
51 51290310 นางสาว พัชรีพร ชุ่มชื่น
52 51290316 นางสาว สกาวรัตน์ จันทร์พวง
53 51290910 นาย นฤพนธ์ แย้มแก้ว
54 51291815 นาย วรศักดิ์ ชัยเดชาชาญ
55 51291836 นางสาว รติกร ฟิตประยูร