รายละเอียดสำหรับสอบ TETET <ระดับบัณฑิตศึกษา>

 

"TETETทางเลือกใหม่ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องการยกเว้น 
การเรียนภาษาอังกฤษรายวิชา LNG550/600"

 

 

คณะศิลปศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดสอบ Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET) ซึ่งเป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษในรูปแบบ computer-based เน้นทดสอบใน 4 ทักษะ คือ การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องการ ยกเว้นการเรียนภาษาอังกฤษรายวิชา LNG 550 และ/หรือ LNG 600 และ LNG 601 (เฉพาะสาขาวิชา) ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ทำไมควรสอบ TETET

  1. แบบทดสอบนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนหรือทำงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. ผลสอบที่ได้ใช้สำหรับวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของตนเอง และใช้สำหรับ ยกเว้นการเรียนภาษาอังกฤษ รายวิชา LNG 550 และ/หรือ LNG 600 และ LNG 601 (เฉพาะสาขาวิชา) ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  3. ผู้เข้าสอบจะได้รับผลสอบ (score report) ที่สามารถเทียบเคียงคะแนนกับแบบทดสอบมาตรฐาน TOEIC และกรอบมาตรฐาน CEFR
  4. ค่าธรรมเนียมการสอบถูกกว่าแบบทดสอบมาตรฐานอื่นๆ เช่น TOEIC TOEFL และ IELTS

เวลา และสถานที่ในการสอบ  

 

รอบ

เวลา

สถานที่

ทักษะที่ทดสอบ

เช้า

09.00 – 12.00 น.

ห้องคอมพิวเตอร์ SoLA 301 ชั้น 3 
คณะศิลปศาสตร์ มจธ.

การฟัง การอ่าน 
การเขียน การพูด

บ่าย

12.30 – 15.30 น.

   

 

 

ต้องการทดสอบควรทำอย่างไร

ผู้สนใจสามารถสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสอบ 800 บาท/ คน 

 

ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบกำหนดการสอบที่แน่นอน และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบผ่านทางเว็บไซต์ตามวันที่กำหนด

 
สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณเบญจมา ณ มหาไชย โทรศัพท์: 0 2470 8793 โทรสาร: 0 2470 8793
อีเมลล์: benjama.nam@kmutt.ac.th

ผศ.ดร. ณัตจิรี จาตุรพิทักษ์กุล โทรศัพท์: 02 470 8752
อีเมลล์: natjiree.jat@kmutt.ac.th