ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา รอบวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562

เช้า 9.00-12.00 น. 

ห้องคอมพิวเตอร์ LNG 301 ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์ มจธ.

ทักษะที่ทดสอบ : การฟัง การอ่าน การเขียน การพูด

หมายเหตุ : ลำดับหมายถึง ลำดับในใบลงชื่อเข้าสอบ

NAVEED ALAM NAVEED ALAM (ลำดับ 61)
กชภาคย์ ขุนสนิท KACHAPAK KHUNSANIT (ลำดับ 6)
กนกกร โพธิ์สุนทร KANOKGORN PHOSUNTORN (ลำดับ 17)
กนกกาญจน์ พูลสวัสดิ์ KANOKKAN PULSAWAT (ลำดับ 94)
กนกพร สุทธาอามาตย์ KANOKPORN SUTTAAMAT (ลำดับ 3)
กนกภรณ์ ปาดี KANOKPORN PADEE (ลำดับ 51)
กนกอร วงโคคุ้ม KANOKON WONGCOCUM (ลำดับ 127)
กมลวรรณ ฉิ่งกังวาล KAMONWAN CHINGUANVAL (ลำดับ 104)
กรกฎ ศศิพงศ์อนันต์ KORAKOT SASIPONGANAN (ลำดับ 115)
กรวรรณ สุขอารีย KORAWAN SUKARREE (ลำดับ 128)
กฤษฎา มีภูมิรู้ KRITSADA MEEPHOUMRU (ลำดับ 86)
กฤษฎา คูสุวรรณ KRITSADA KOOSUWAN (ลำดับ 129)
กฤษฎาพงศ์ ปณิธานธรรม KRITSADAPONG PANITHANTHAM (ลำดับ 130)
กัญจนพร ทองพันธ์ KANJANAPORN THONGPUN (ลำดับ 35)
กัญญพร วิทรุม KANYAPORN WITTARUM (ลำดับ 48)
กาญจนาภรณ์ วิสุทธิแพทย์ KANJANAPORN WISUTIPAT (ลำดับ 53)
กิตติคุณ จิตต์เทอดไทย KITTIKUN JITTHERDTHAI (ลำดับ 103)
กิตตินันท์ ชอบธรรม KITTINUN CHOBTHAM (ลำดับ 93)
กิตติยา เพิ่มพระพร KITTIYA PERMPRAPORN (ลำดับ 89)
กิตติศักดิ์ สุจะรักษ์ KITTISAK SUJARUK (ลำดับ 131)
ไกรวิท เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย KAIRWIT KERDSAK NA WEANGNOI (ลำดับ 126)
ขนิษฐา โสภณรัตน์ KHANITTHA SOPHONRAT (ลำดับ 10)
ขวัญชนก เหล่าเกียรติกุล KHWUNCHANOK LAOKIATTIKUL (ลำดับ 132)
จตุรงค์ ธงชัย JATURONG THONGCHAI (ลำดับ 43)
จันทนา ชำนาญ JANTANA CHAMNAN (ลำดับ 133)
จันทิมา กันทาสัก JANTIMA KANTASAK (ลำดับ 88)
จามณี บุญไพโรจน์ CHAMANEE BOONPAIROAT (ลำดับ 134)
จิตราวดี รพีพงศ์พรรณ JITRAWADEE RAPEEPONGPAN (ลำดับ 2)
จิรเมธา สินสืบเชื้อ JIRAMAETHA SINSUEBCHUEA (ลำดับ 135)
จิราพร สินจังหรีด JIRAPORN SINJUNGREED (ลำดับ 116)
จิราวุฒิ เชาวน์สกุล JIRAWUT CHAUSAKUL (ลำดับ 19)
จีราภรณ์ นิลนามะ JEERAPORN NILNAMA (ลำดับ 117)
จุฑาทิพย์ รัตนาธรรมวัฒน์ JUTHATIP RATTANATHUMMAWAT (ลำดับ 36)
จุรีรัตน์ ปัญจะศรี JUREERAT PUNJASRI (ลำดับ 26)
เฉลิมชาติ ไพรศรีสวัสดิ์ CHALERMCHART PRISRISAWATD (ลำดับ 12)
ชญานี ภูริชานนท์ CHAYANEE PURICHANONT (ลำดับ 105)
ชนกชนม์ แต่งเติมวงศ์ CHANOKCHON TANGTERMWONG (ลำดับ 11)
ชนะชัย แตงจุด CHANACHAI TANGJUD (ลำดับ 42)
ชนันธร คงสินไชย CHANANTHON KONGSINCHAI (ลำดับ 24)
ชนากานต์ ผ่องสีใส CHANAGAN PONGSEESAI (ลำดับ 136)
ชนานันท์ ทองโฉม CHANANUN THONGCHOM (ลำดับ 137)
ชไมพร เสี่ยงบุญ CHAMAIPORN SIANGBUN (ลำดับ 70)
ชลภัท พิทยานนท์ CHONLAPATT PHITTHAYANON (ลำดับ 63)
ชลิตา พุทธสิมมา CHALITA PHUTTHASIMMA (ลำดับ 64)
ชัยฤกษ์ หอมศิริกมล CHAIYARERK HOMSIRIKAMOL (ลำดับ 138)
ชัยวัฒน์ จิวประพันธ์ CHAIWAT JIWPARPAN (ลำดับ 32)
โชคชัย เป็งยะสา CHOKCHAI PENGYASA (ลำดับ 62)
ฐาปกรณ์ วีระบริรักษ์ THAPAGORN VERABORRIRAK (ลำดับ 90)
ฐิติพร ทองแท้ THITIPORN THONGTAE (ลำดับ 33)
ฐิติพันธุ์ เจริญรัตน์ THITIPHAN CHAROENRATH (ลำดับ 139)
ฐิติมา กุลจรัสอนันต์ THITIMA KULJARUCHANAN (ลำดับ 140)
ณ อมร ทรัพธ์นิธิกุล NAAMORN SAPNITHIKUL (ลำดับ 44)
ณฏฐนันท์ วงค์ขัดนนท์ NATTHANAN WONGKADNON (ลำดับ 56)
ณภาส์ณัฐ บุญชื่น NAPANUT BOONCHUN (ลำดับ 31)
ณรงค์พล เสนาะดนตรี NARONGPOL SANOADONTREE (ลำดับ 141)
ณัฏฐนันท์ ทองพาศน์ NATTHANAN THONGPHAT (ลำดับ 1)
ณัฐกฤตา กิติจันทร์ NATTHAKRITTA KITICHAN (ลำดับ 87)
ณัฐธิดา เกียรติจินดารัตน์ NUTTHIDA KIATJINDARAT (ลำดับ 142)
ณัฐพล ทัศนียกุล NATTAPOL TASSANEEYAKUL (ลำดับ 118)
ณัฐพล ปรีสิงห์ NATTAPOL PREESING (ลำดับ 143)
ณัฐศรัณย์ธร ศักดิ์สอ NATSARANTHORN SAKSOE (ลำดับ 119)
ณัฐิยา เวสวัณโยธา NUTTIYA VASWANYOTA (ลำดับ 144)
ณีรนุช ศรียี่ทอง NEERANUT SRIYEETHONG (ลำดับ 54)
ทรงธรรม พงษ์ถาวรสกุล THRONGTHUM PONGTHAWORNSAKUN (ลำดับ 25)
ทวีศักดิ์ ชูกลีบ THAWEESAK CHOOKLEEB (ลำดับ 49)
ธนเทพ บุญพรมมา THANATHEP BOONPROMMA (ลำดับ 34)
ธนภูมิ กลับชุ่ม THANAPOOM KLUBCHUM (ลำดับ 45)
ธเนศ พรหมพินิจ THANET PROMPINIT (ลำดับ 85)
ธษร ควรผดุงศักดิ์ TASORN KHUANPHADUNGSAK (ลำดับ 106)
ธัญญารัตน์ หนวดตีบ THANYARAT NUADTEEB (ลำดับ 30)
ธีราภัทร สุนทรพงศ์ THEERAPAT SUNTORNPONG (ลำดับ 101)
นที จันทุมา NATEE CHANTUMA (ลำดับ 39)
นพพล ศรีชมภู NOPPON SRICHOMPOO (ลำดับ 41)
นภัสดล ทวีทรัพย์ธนกุล NAPATSADON TAWEESUPTANAKUL (ลำดับ 145)
นภัสร์นันท์ เที่ยงไธสง NAPHATSANAN THEANGTHAISONG (ลำดับ 14)
นรินทร์ อัศวพรไชย NARIN ASSAWAPORNCHAI (ลำดับ 146)
นัทธมน กันเขตต์ NATTAMON KANKHETR (ลำดับ 96)
น้ำฝน พริ้งจำรัส NAMFONE PRINKCHAMRAT (ลำดับ 147)
บุษรา มีนยุทธ์ BUSSARA MEENYUT (ลำดับ 97)
ประชารักษ์ บุญประกอบ PRACHARAG BOONPRAKOB (ลำดับ 23)
ประภัสสร บุญเฉิด PRAPATSORN BOONCHERD (ลำดับ 72)
ปริญญา ลำโคลัด PARINYA LUMKHOLUD (ลำดับ 148)
ปาริฉัตร ชูแก้ว PARICHAT CHUKAEW (ลำดับ 74)
ปิยธิดา สุดนุช PIYATIDA SUTNUT (ลำดับ 4)
พงศ์เทพ ชินมงคล PONGTHEP CHINMONGKOL (ลำดับ 73)
พงษ์พันธ์ ละครอนันท์ PONGPHAN LHAKORNANANT (ลำดับ 58)
พนิต เงินถาวรวัฒนา PANIT NGERNTHAVORNWATTANA (ลำดับ 8)
พรทิพย์ อินาวัง PORNTHIP INAWANG (ลำดับ 120)
พรวิภา เขียวรูจี PORNWIPA KEAWRUJI (ลำดับ 38)
พรศักดิ์ ฝั้นติ๊บ PORNSAK FANTIB (ลำดับ 7)
พรศิริ สังข์ประเสริฐ PHORNSIRI SANGPRASEOT (ลำดับ 149)
พรสุดา พงศ์บุญตา PORNSUDA PHONGBOONTA (ลำดับ 37)
พสิษฐ์ สวามิวัสดุ์ PASIT SWAMIWAT (ลำดับ 150)
พัชร นววงศานันต์ PATCHARA NAWAWONGSANAN (ลำดับ 151)
พัณฑิภา ชมนาวัง PANTIPA CHOMNAWANG (ลำดับ 55)
พัสกร สุวรรณ์ PASAKORN SUWAN (ลำดับ 47)
พิชเญศ แสงอุทัย PHICHAYET SANGUTHAI (ลำดับ 107)
พิชามญชุ์ สมบัติทวี PICHAMON SOMBUTTAWEE (ลำดับ 152)
พิทวัส แสงอุทัย PHITTHAWAT SANGUTHAI (ลำดับ 108)
พิมพ์ชนก ภักดีคง PIMCHANOK PAKDEEKONG (ลำดับ 65)
พิไลวรรณ กัลยาบุตร PILAIWAN KANLAYABUT (ลำดับ 40)
พีรยุทธ ภิญโญ PEERAYOOT PINYO (ลำดับ 153)
พีรวุฒิ ปะวะบุตร PHIRAWUT PHAWABUT (ลำดับ 21)
พีระยานุวัฒน์ เจริญภักดิ์ PEERAYANUWAT CHAROENPAK (ลำดับ 109)
พูนศักดิ์ บุญนิล POONSAK BOONNIN (ลำดับ 16)
ภควันต์ ทองเกิด PACKHAWAN THONGKERD (ลำดับ 154)
ภพกฤต ยอดโต PHOPKRIT YODTO (ลำดับ 155)
ภราดร เอี่ยมสุคนธ์ PATADORN EAIMSUKON (ลำดับ 66)
ภัทรวดี ฉัตรเกษ PATTARAVADEE CHATKET (ลำดับ 110)
ภาคภูมิ เล็กสมบูรณ์ไชย PAKPOOM LEKSOMBOONCHAI (ลำดับ 156)
ภาณุวิชญ์ แจ้งชัด PANUWICH JANGCHAD (ลำดับ 157)
ภานุพงศ์ อักษรณรงค์ PANUPONG AKSORNNARONG (ลำดับ 111)
ภูวดล พิมพ์สีทา PUWADOL PIMSEETHA (ลำดับ 98)
เมลดา เฟื่องฟู MAELADA FUENGFOO (ลำดับ 125)
ยาซูยูกิ โอชิ YASUYUKI OCHI (ลำดับ 60)
ยุรนันท์ ทักษิโณรส YURANAN TAKSINOROS (ลำดับ 95)
รชนิศ ผลโพธิ์ ROTCHANIT PHONPHO (ลำดับ 92)
รังสิมันต์ เจริญสุวรรณชื่น RUNGSIMONT CHAROENSUWANCHUEN (ลำดับ 121)
รัตนา ส้มหวาน RATTANA SOMWARN (ลำดับ 158)
รุ่งโรจน์ อรุณจรัสธรรม RUNGROJ ARUNJARATHUM (ลำดับ 102)
ลลิตวดี ขวัญคุ้ม LALITWADEE KWANKUM (ลำดับ 159)
ลำพูน ไชยเทพ LAMPHUN CHAITHEP (ลำดับ 46)
วนิดา ฟังนภาแก้ว WANIDA FUNGNAPAKAEW (ลำดับ 50)
วรชาติ หวังใจชื่น WORRACHART WANGJAICHUEN (ลำดับ 160)
วรสุชาติ เฮ้ามาชัย WORASUCHAD HAOMACHAI (ลำดับ 161)
วันวิสาข์ อนุกูลประชากิจ WANWISA ANUKULPRACHAKIT (ลำดับ 162)
วัลจิตต์ ทองวงศ์เพชร WANJIT THONGWONGPETCH (ลำดับ 112)
วาสิตา นาวิกนันทน์ WASITA NAWIKKANAN (ลำดับ 163)
วิทวัส ทองยศ WITTAWAT THONGYOS (ลำดับ 13)
วิระศักดิ์ โกละกะ WIRASAK GOLAGA (ลำดับ 122)
วิลาวรรณ วังพล WILAWAN WANGPON (ลำดับ 164)
วิไลเลขา วิวัฒน์วานิชกุล WILAILEKHA WIWATWANICHAKUL (ลำดับ 113)
วิสิฏฐา ชุนสิทธิ์ VISITTHA CHUNSIT (ลำดับ 165)
วุฒิชัย มานะเสถียรกิจ WUDTICHAI MANASATIENKIJ (ลำดับ 22)
วุฒินันท์ สุวรรณศรี WUTTINAN SUWANNASRI (ลำดับ 57)
ศรนเรศ อินทรัตน์ SORNNARET INTARAT (ลำดับ 99)
ศรีประภา ธนหิรัญทรัพย์ SRIPRAPA TANAHIRUNYASUP (ลำดับ 29)
ศศิรัตน์ กุลเทศ SASIRAT KUNTED (ลำดับ 123)
ศิรดา แหลมสวาท SIRADA LEAMSAVAT (ลำดับ 28)
ศิรินาถ สุทธิไกร SIRINART SUTTIKRAI (ลำดับ 124)
ศุภกิจ อมรฐิติพงศ์ SUPAKIT AMORNTHITIPONG (ลำดับ 166)
สนั่น จันทนลาช SANAN JANTANALACH (ลำดับ 167)
สายพิณ นิสัยกล้า SAIPIN NISAIKLAR (ลำดับ 27)
สิญจนา มาบุญลือ SINJANA MABOONLUE (ลำดับ 168)
สิรีพัชร แสงสว่าง SIREEPATCH SANGSAWANG (ลำดับ 169)
สุกัญญา คำแก้ว SUKANYA KHAMKAEW (ลำดับ 67)
สุธินี คงสมบูรณ์ SUTHINEE KONGSOMBOON (ลำดับ 170)
สุนี สิริประภาศักดิ์ SUNEE SIRIPRAPASAKA (ลำดับ 68)
สุพัตรา จันทร์กระจ่าง SUPHATRA CHANGRACHANG (ลำดับ 18)
สุภาจินต์ ปิ่นทองพันธ์ SUPAJIN PINTHONGPHAN (ลำดับ 71)
สุภามาศ พรหมใจรักษ์ SUPAMAS PROMJAIRAK (ลำดับ 171)
สุมาลี จำปาโพธิ์ SUMALEE JAMPAPHO (ลำดับ 172)
สุรเชษฐ สกุลคุณากร SURACHEAT SAKULKUNAKORN (ลำดับ 9)
สุวพักตร์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา SUWAPUK SANEEWONG NA AYUTHAYA (ลำดับ 100)
โสภณ นิ่มวาศ SOPHON NIMVARD (ลำดับ 15)
อธิภัทร ปานนาค ATHIPAT PANNAK (ลำดับ 52)
อนุชา พฤกษชาติ ANUCHA PHUKSACHAT (ลำดับ 173)
อภิวัฒน์ สมสิรินวกุล APIWAT SOMSIRINAWAKUL (ลำดับ 114)
อรทัย อื้นนวล AORRATHAI OUENNUAL (ลำดับ 69)
อรวรรณ ไกรแสงศรี ORRAWAN KRAISANGSRI (ลำดับ 59)
อรวิชญ์ กิตติเรืองวิทยา ORAWIT KITTIRUNGWITAYA (ลำดับ 91)
อัมพวัน เพียดขุนทด AMPAWAN PERDKUNTOD (ลำดับ 174)
อาทิตย์ แรมดงบัง ARTIT RAMDONGBANG (ลำดับ 5)
อานนท์ วิชชุถาวร ARNON WICHUTAWON (ลำดับ 20)
อานนท์ จักรกาญจน์ ANON JUKKARN (ลำดับ 175)

 


บ่าย 12.30 - 15.30 น.

ห้องคอมพิวเตอร์ LNG 301 ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์ มจธ.

ทักษะที่ทดสอบ : การฟัง การอ่าน การเขียน การพูด

หมายเหตุ : ลำดับหมายถึง ลำดับในใบลงชื่อเข้าสอบ

 

SOBRONEY HENG SOBRONEY HENG (ลำดับ 98)
SOCHANWATTEY MEAS SOCHANWATTEY MEAS (ลำดับ 99)
กชพรรณ จุลวัจน์ KOTCHAPAN JULLAWAT (ลำดับ 85)
กนิษฐา บางภู่ภมร KANITTHA BANGPOOPHAMORN (ลำดับ 56)
กฤตธัช สาทรานนท์ KRIDTAT SATHARANOND (ลำดับ 86)
กฤตภาส มีอิ่ม KRITAPRAS MEEIM (ลำดับ 112)
กันยารัตน์ ผุดผาด KANYARAT PHUDPHAD (ลำดับ 40)
กัมปนาท ชัยเลิศ KAMPANAT CHAILOET (ลำดับ 113)
กาญจนา เจ๊กรวย KANJANA JEKRUEY (ลำดับ 39)
กิตติมศักดิ์ ติกะโกศล KITTIMASAK TIKAKOSOL (ลำดับ 114)
เกรียงกมล ลิมปวัฒนสุข KRIANGKAMON LIMPAWATTANASUK (ลำดับ 101)
เกรียงไกร กาญจนเอกรินทร์ KRAINGKRAI KANJANA-EKKARIN (ลำดับ 100)
เกียรติศักดิ์ จันทร์แดง KIATISAK JUNDAENG (ลำดับ 43)
เกียรติศักดิ์ ลาภขุนทด KIATTISAK LAPKHUNTOD (ลำดับ 102)
ไกรสร แสนทวี KAISON SANTAWEE (ลำดับ 111)
ขวัญชัย ฉัตรเจริญ KWANCHAI CHATJAROEN (ลำดับ 115)
คงภัค อาสาวดีรส KHONGPAK ASAWADEEROS (ลำดับ 34)
คทาวุธ เล่าเลิศฤทธิ์ KHATHAWUT LAOLERTRID (ลำดับ 3)
คมกฤช นวนทอง KOMKRICH NUANTONG (ลำดับ 37)
จาตุรนต์ คำสุวรรณ JATURON KAMSUWAN (ลำดับ 116)
จีระ โชคธนะศิริ JEERA CHOKTANASIRI (ลำดับ 26)
จุมพล ศรีพรกิจขจร JUMPHOL SRIPORNKIJKAJORN (ลำดับ 117)
เจษฎา แก้ววิชิตร JESADA KAEWWICHIT (ลำดับ 84)
ชนินทร์ สินเหลือ CHANIN SINLUA (ลำดับ 2)
ชลกานต์ นามสว่าง CHONLAKAN NAMSAWANG (ลำดับ 118)
ชวัลลักษณ์ มาทจันทร์ CHAWANLUCK MARTCHAN (ลำดับ 59)
ชัยภัทร ศรีสงคราม CHAIPHAT SRIZONGKHRAM (ลำดับ 87)
ชัยเวท ริมเขต CHAIWATE RIMKATE (ลำดับ 119)
ชีวรัตน์ ประนางรอง CHEVARUT PRANANGRONG (ลำดับ 32)
ชุติกาญจน์ จันทร์แดง CHUTIKARN JUNDAENG (ลำดับ 46)
ชุลีภรณ์ เทพสุริยาเวช CHULEEPORN THEPSURIYAWET (ลำดับ 28)
ญาณี พรหมโชติ YANEE PROMCHOTE (ลำดับ 120)
ฐิติมา ชำนาญศิลป์ THITIMA CHAMNANSIN (ลำดับ 55)
ฐิติวุฒิ เอื้อสมิทธ์ THITIWUDH UASMITH (ลำดับ 121)
ณธกร รัตนะพีรากร NATHAKORN RATTANAPEERAKORN (ลำดับ 80)
ณรงค์ศักดิ์ ถิรสุนทรากุล NARONGSAK TIRASUNTARAKUL (ลำดับ 88)
ณัชปภา คล้ายอักษร NATCHAPRAPA KHLAIOAKSON (ลำดับ 44)
ณัชพล ราชอุดม NATCHAPHON RAJUDOM (ลำดับ 122)
ณัฏฐ์รวี เขตวันชัย NATRAWEE KHETWUNCHAI (ลำดับ 123)
ณัฐธยาน์ หาญกล้า NUTTHAYA HANKLA (ลำดับ 60)
ณัฐปวิชญ์ พิสิฐเจษฎากร NATTHAPAWIT PHISITCHETSADAKORN (ลำดับ 51)
ณัฐวุฒิ สมศักดิ์สุรพล NUTTAWUT SOMSAKSURAPON (ลำดับ 124)
ดารุวรรณ ศรีแก้ว DARUWAN SRIKAEW (ลำดับ 89)
ดีเจ ทองเฉย DEEJE THONGCHOEI (ลำดับ 1)
เดชาภัค พัชรโชติกร DECHAPAK PHATCHARACHOTIKORN (ลำดับ 103)
ถาปนิก อะการะวัง TAPANICK AKARAWANG (ลำดับ 125)
ทศวรรษ โฉมนคร THOSSAWAT CHOMNAKRON (ลำดับ 6)
ทัดดาว ด้วยติลี THADDAO DUANGTILI (ลำดับ 126)
ทัตพิชา เต็งพงศธร THATPICHA TENGPONGSATHORN (ลำดับ 11)
ทิพย์วรรณ คูณทาการ THIPWAN KUNTHAKAN (ลำดับ 9)
ธนกร วิริยะยุทมา THANAKORN WIRIYAYUTTAMA (ลำดับ 90)
ธนิดา โชคดิษฐกุล THANIDA CHOCKDITTAKUL (ลำดับ 35)
ธรรศ ตันเสถียร TUST TANSATIEN (ลำดับ 127)
ธัชคุณ ทาสุรินทร์ TUCHCHAKOON TASURIN (ลำดับ 7)
ธัญญ์นรี อิทธิวลีรัตน์ THANNAREE ITTHIWALEERAT (ลำดับ 128)
ธันยบูรณ์ มหิทธิธำรง TUNYABOON MAHITTITUMRONG (ลำดับ 74)
ธิดารัตน์ ศรีทองอุ่น THIDARAT SRITHONGUN (ลำดับ 129)
ธิติพงศ์ หวลกระโทก THITIPONG HUANKRATOK (ลำดับ 130)
ธีราพร บุบผามาลา THEERAPORN BUBPAMALA (ลำดับ 131)
นภาพร สุขสวัสดิ์ NAPAPORN SUKSAWAT (ลำดับ 4)
นราธร ฉ่ำใย NARATORN CHAMYAI (ลำดับ 133)
นเรศ นวลศรี NARET NUALSRI (ลำดับ 132)
นลินี กระแสร์ NALINEE KRASAE (ลำดับ 134)
นัฐพงศ์ มาก๋ง NUTTAPONG MAKONG (ลำดับ 29)
นันทศาสตร์ เถลิงศรี NUNTASART THALERNGSRI (ลำดับ 135)
นารี วงศ์เลิศคุณากร NAREE WONGLERTKUNAKORN (ลำดับ 91)
นิภาพรรณ ปั้นศุข NIPAPUN PANSUK (ลำดับ 22)
นุกูล บุญทวี NUGOON BOONTHAVEE (ลำดับ 50)
นุชรัตน์ อุปวงษ์ NUTCHARAT AUPPAWONG (ลำดับ 16)
บัณฑิต งามสงวน BUNDHIT NGAMSANGUAN (ลำดับ 92)
เบญจพร ทองคำ BENJAPORN THONGKAM (ลำดับ 104)
เบญจมาศ จันทรัตน์ BENJAMAT CHANTHARAT (ลำดับ 105)
เบญญาภา เรืองศิลป์ BENYAPA RUANGSIN (ลำดับ 79)
ปฐมพงษ์ ศรีบุศยดี PATHOMPONG SRIBUSAYADEE (ลำดับ 136)
ปนัสยา สถิตย์ชัยวัฒนา PANUSSAYA SATHITCHAIWATTANA (ลำดับ 137)
ประดิษฐ์ แก้วบริสุทธิ์ PRADIST KEAWBORISUT (ลำดับ 52)
ประภาภรณ์ แสงแก้ว PRAPAPORN SANGKAEW (ลำดับ 138)
ปรินทร์ขนก สิทธิมงคล PARINCHANOK SITTIMONGKOL (ลำดับ 81)
ปริยพร ประดิษฐ์กุล PARIYAPORN PRADITKUL (ลำดับ 139)
ปานทิพย์ อยู่สมศรี PANTIP YUSOMSRI (ลำดับ 58)
ปิยะวรรณ สายวิเศษ PIYAWAN SAIWISET (ลำดับ 15)
พงศ์ธวัช ธีระชาติแพทย์ PONGTHAWAT DHIRACHARTPAET (ลำดับ 19)
พฤกษ์ ดำรงศักดิ์ PRUEK DUMRONGSAK (ลำดับ 33)
พัชรวัฒน์ รัตนสิริรัตน์ PATCHARAWAT RATTANASIRIRAT (ลำดับ 53)
พัทธนันท์ กองแสน PHATTHANAN KONGSAN (ลำดับ 93)
พิชามญชุ์ ศิริอนันตภัทร์ PICHAMON SIRIANANTAPAT (ลำดับ 140)
พีร ธนธีรพงษ์ PERA TANATEERAPONG (ลำดับ 141)
พีรญา จีรพงศกร PEERAYA JEERAPHONGSAKORN (ลำดับ 142)
เพทาย เชื้อพูล PETAI CHUAPHUN (ลำดับ 106)
ภัณฑิลา แก้วสอาด PHANTHILA KAEWSAARD (ลำดับ 57)
ภูดิศ เศวตกิตติกุล BHUDIS SAWETKITTIKUL (ลำดับ 143)
ภูมิภิญญ์ พลเจียก POOMPIN POLJECK (ลำดับ 75)
มนตรี ภิยโยดิลกชัย MONTREE PIYAYODILOKCHAI (ลำดับ 5)
มลฤดี อุ่นยิ่งเจริญ MONRUEDI AUNYINGCHAROEN (ลำดับ 24)
มัลทิราภรณ์ เจริญสุข MALTIRAPORN CHAROENSUK (ลำดับ 18)
มาริษา คงเจริญ MARISA KONGCHAROEN (ลำดับ 94)
มาศสุภา ทองนาค MDASUPA THONGNAK (ลำดับ 47)
ยลกร จีนทองคำ YONLAKORN JEENTONGKAM (ลำดับ 48)
ยลดา กระต่ายทอง YONLADA KRATAITHONG (ลำดับ 61)
เยาวภา ผิวละออ YAOWAPAR PHIULA-OR (ลำดับ 107)
รชต วิปุลพงษ์ RATCHATA WIPULAPONG (ลำดับ 144)
รัชชกร พวงศรี RATCHAGON PONGSRI (ลำดับ 145)
รัชนีกรณ์ แสงใส RATCHANEEKORN SANGSAI (ลำดับ 20)
รัฐพงษ์ หอมสาตร์ RUTTAPONG HOMSART (ลำดับ 146)
รัฐพล สันติวิจิตร RUTHAPON SUNTIWIJIT (ลำดับ 82)
รัธชานนท์ แพทย์ปรีชา RATCHANON PHAETPRICHA (ลำดับ 77)
รุจจกรณ์ เปรมวิทยพัชร์ RUTHJAGORN PREMWITTHAYAPACH (ลำดับ 147)
ลลิตา พัฒนมาศ LALITA PATTANAMAS (ลำดับ 42)
เลฬีฬา พริบไหว LELEELA PRIBWAI (ลำดับ 108)
วธิดา ฉิมสุนทร VATHIDA CHIMSONTHORN (ลำดับ 148)
วรรณิศา นิลาพันธ์ WANNISA NILAPAN (ลำดับ 12)
วรรทณา ฐิตกุลรักษ์ WUNTANA THITAKUNRAK (ลำดับ 149)
วราพร กลิ้งทะเล WARAPORN KLINGTALE (ลำดับ 27)
วสุสิฏฐ โสมโสรส WASUSIT SOMSOROS (ลำดับ 150)
วัชรพงษ์ แช่มช้อย VATCHARAPONG CHAMCHOY (ลำดับ 30)
วัชรพล นครวงศ์ WATCHARAPOL NAKORNVONG (ลำดับ 83)
วารุณี คทาเหม WARUNEE KATHAHEM (ลำดับ 13)
วาสนา สุวรรณบำรุงชัย WASSANA SUWANBUMRUNGCHAI (ลำดับ 54)
วินัย กันชื่น WINAI KANCHUEN (ลำดับ 151)
วีรศิลป์ วัชรธรรมพร VERASIN WATCHARATHAMMAPORN (ลำดับ 10)
วุฒิพงษ์ มักเจริญ WUTTIPONG MUKCHAROEN (ลำดับ 152)
ศรัญญู ส่งเจริญ?ทรัพย์? SARANYOO SONGCHAROENTRAP (ลำดับ 95)
ศลิษา เจริญศรี SALISA CHAROENSRI (ลำดับ 17)
ศศธร อริยศุภพงษ์ SASATHORN ARIYASUPAPONG (ลำดับ 36)
ศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค SAKNARIN CHANNARK (ลำดับ 153)
ศิรินทรา กวางวิเศษ SIRINTRA KWANGWISET (ลำดับ 45)
ศิริรัตน์ วชิรเลอพันธุ์ SIRIRAT WACHIRALURPAN (ลำดับ 78)
ศุภรัตน์ นันตา SUPPHARAT NANTA (ลำดับ 154)
ศุภสัณห์ บำรุงสุข SUPPASAN BAMRUNGSUK (ลำดับ 155)
ศุภางค์ ศิรินาวิน SUPANG SIRINAVIN (ลำดับ 76)
สถาปนา คงศรีสวัสดิ์ SATAPANA KONGSISAVAT (ลำดับ 31)
สถาพร คำเจริญ SATAPORN KUMJAROEN (ลำดับ 72)
สมชาย ปฐมฐานะกุล SOMCHAI PATOMTANAKUL (ลำดับ 156)
สรัล ชมเชย SARUN CHOMCHEAY (ลำดับ 73)
สราวุฒิ ไตชิละสุนทร SARAWUT TAICHILASOONTORN (ลำดับ 8)
สาลินี กาญจนศิริพงศ์ SALINEE KANJANASIRIPONG (ลำดับ 38)
สิทธิพร จ่างแสง SITTIPORN JANGSANG (ลำดับ 157)
สุชาวดี หอมขจร SUCHAWADEE HOMKHAJORN (ลำดับ 25)
สุนิสา กำแหงวรทิศ SUNISA KAMHANGWARATIT (ลำดับ 96)
สุรัชฎา บูรพามงคลชัย SURATCHADA BURAPAMONGKOLCHAI (ลำดับ 41)
เสาวลักษณ์ คงเอียง SAOWALAK KONGIANG (ลำดับ 109)
อนวัช สุขุมวัฒนะ ANAWACH SUKHUMWATTANA (ลำดับ 158)
อนันฑพร แผ้วภักดี ANANTAPORN PHAEWPHUKDEE (ลำดับ 49)
อมรวิทย์ มั่นใจ AMORNWIT MUNJAI (ลำดับ 14)
อริศรา ฤาดารา ARISSARA RUEDARA (ลำดับ 159)
อัจฉราภรณ์ ไชยรักษ์ ATCHARAPHON CHAIYARUK (ลำดับ 160)
อานนท์ นิศาพฤกษาชาติ ARNON NISAPRUKSACHART (ลำดับ 97)
อารดา ภู่สัมภวดุลย์ ARADA PUSUMPAVADUL (ลำดับ 21)
อุรัสยา วิชชุรัตน์ URATSAYA WITCHURAT (ลำดับ 161)
อุษา พิณนิมิตร USA PINNIMITR (ลำดับ 23)
โอภาส ลิ้มศรีประเสริฐ OPAS LIMSRIPRASERT (ลำดับ 110)