รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สำหรับระดับปริญญาตรี (มีนาคม 2562)

เดือนมีนาคม  2562

 

   

 

วันจันทร์ที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562
เวลาสอบ 13.30 - 16.30 น.
     
ห้องคอมพิวเตอร์ LNG 301 ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์ มจธ.    
ทักษะที่ทดสอบ : การฟัง การอ่าน การเขียน การพูด    
หมายเหตุ : ลำดับหมายถึง ลำดับในใบลงชื่อเข้าสอบ    
         
ชื่อไทย นามสกุลไทย Name Surname ลำดับ
กชพร สมวงศ์ KOCHAPORN SOMWONG ลำดับ 64
กณวรรธน์ ผึ่งผดุง KANAWAT PHUENGPHADUNG ลำดับ 115
กฤติมา ศิริ KITTIMA SIRI ลำดับ 80
กษิดิศ รัตนาศิริภิรมย์ KASIDIT RATTANASIRIPIROM ลำดับ 65
กัญญา?รัตน์? สา?โรจน์? KANYARAT SAROJ ลำดับ 108
กันตภณ ทินบุตร KANTAPHOL TINNABUT ลำดับ 74
กิตติทัศน์ รัตนภิญโญภาส KITTITAT RATTANAPINYOPAS ลำดับ 94
กิตติธัช พัศระ KITTITAT PASARA ลำดับ 6
กิตติพงษ์ ศรีกิตติชัย KIITTIPONG SRIKITTICHAI ลำดับ 106
กิตติศักดิ์ ฐิติถาวรวงศ์ KITTISAK THITITHAWORNWONG ลำดับ 21
เขมนิจ มัณฑนาจารุ KHEMANIJ MANTANAJARU ลำดับ 95
เขมิกาภรณ์ รัตนโภคากุล KAMIKAPORN RATTANAPOKAKUL ลำดับ 58
คณิศร สุธรรม KANISORN SUTHAM ลำดับ 96
จักกฤษ ยางสูง JACKRIT YANGSUNG ลำดับ 97
จิณณพัต จันทร์บุญเป็ง JINNAPAT JANBOONPENG ลำดับ 5
จิรวัฒน์ หมายทวี JIRAWAT MAITAWEE ลำดับ 66
จิระกิตติ์ เจริญลาภ JIRAKIT JARERNLAP ลำดับ 36
เจนณรงค์ เลิศทะเสมา JANENARONG LERDTASEMAR ลำดับ 24
ชญาณี แซ่โก CHAYANEE SAEGO ลำดับ 7
ชนัญญา นิโรจน์ CHANANYA NIROJ ลำดับ 88
ชนาธิป บุญเกิด CHANATIP BUNKERD ลำดับ 59
ชานน ทองสุข CHANON THONGSUL ลำดับ 98
ฐิตินันท์ จันทะดวง THITINAN JANTADUANG ลำดับ 118
ฐิติรัตน์ รู้วิชา THITIRAT RUSICHA ลำดับ 38
ณธกร ธรรมธินาวุฒิ NATAKORN THAMTHINAWUT ลำดับ 25
ณัฐกมล จันทรศิริวัฒนา NATKAMOL CHANTARASIRIWATTANA ลำดับ 33
ณัฐณิชา เกิดสุภาพ NATTANICHA KERDSUPAP ลำดับ 99
ณัฐณิชา โชติมณี NATTHANICHA CHOTMANEE ลำดับ 31
ณัฐธัญ เดชศรี NUTTUN DECHSRI ลำดับ 22
ณัฐธิดา อุลหัสสา NATTIDA UNHASSA ลำดับ 78
ณัฐพงศ์ ปิ่นรอด NUTTHAPONG PINROD ลำดับ 20
ณัฐวดี หวังวิบูลย์กิจ NATAWADEE WANGWIBOONKIJ ลำดับ 92
ดวงพร เนตรโพธิ์แก้ว DUANGPORN NATEPHOKAEW ลำดับ 112
ทินภัทร วัฒนวรเมธา TINNAPAT WATTANAWORAMETHA ลำดับ 62
ธนกร ศักดิ์โฆษิต TANAKORN SAKKOSIT ลำดับ 109
ธนดล พลเทพ THANADOL PHOLTHEP ลำดับ 85
ธนพนธ์ ตั้งทองณรงค์ THANAPON THANGTHONGNARONG ลำดับ 116
ธนภรณ์ ไชยูปถัมภ์ THANAPORN CHAIYUPATHAM ลำดับ 19
ธนูคม ม่วงหลำ THANUKOM MOUNGLAM ลำดับ 75
นนท์ปวิธ โชคศิริมงคลชัย NONPAWIT CHOKSIRIMONGKOLCHAI ลำดับ 26
นรากร พืชเงิน NARAKORN PUECHNHEN ลำดับ 51
นรากร เส็งเจริญ NARAKORN SENGCHAROEN ลำดับ 48
นวรัตน์ เชิงเขา NAWARAT CHOENGKHAO ลำดับ 39
เนติพงษ์ จันทร์ศรี NETIPHONG CHANSRI ลำดับ 76
บุศรินทร์ สูญสิ้นภัย BUSARIN SOONSINPAI ลำดับ 44
เบญจมณี ดิษฐ์หนู BENJAMANEE DITANOU ลำดับ 18
ปฏิพัทธ์ เรืองสวัสดิ์ PATIPAT RUEANGSAWAT ลำดับ 100
ปฏิภาณ ทองอ่วม PATIPHAN THONGUAM ลำดับ 101
ปฐวี วิเชียร PATAWEE WICHIN ลำดับ 63
ปราณชาติ เกลี้ยงกมล PRANCHART KLEANGKAMOL ลำดับ 27
ปริชญา บำรุงเสนา PARICHAYA BUMRUNGSENA ลำดับ 60
ปาณิธี เรืองศรี PANITHEE RUNGSRI ลำดับ 32
ปาริชาติ อร่ามศรี PARICHART ARAMSRI ลำดับ 61
ปิโยรส ศรีสวัสดิ์ PIYOLOR SRISAWAD ลำดับ 110
พรนิดา แสนอุบล PORNNIDA SAENOUBON ลำดับ 81
พรสวรรค์ ใบบ้ง PORNSAWAN BAIBONG ลำดับ 89
พัตรยศ ในจิตร PATYOT NAIJIT ลำดับ 117
พัทธนันท์ ศรีสัจจพล PATTANAN SRISAJJAPOL ลำดับ 56
พิชามญธุ์ ยิ่งเลิศรัตนะกุล PHICHAMON YINGLERDRATTANAKUL ลำดับ 68
พิมพ์รัมภา กิติธรากุล PIMRAMPA KITITARAKUL ลำดับ 29
พิมสุดา พูลสวัสดิ์ PIMSUDA POONSAWADI ลำดับ 43
พุทธเณรีย์ จริงจิตร PUTTHANAEREE JINGJIT ลำดับ 52
เพ็ญศิริ ราชสมบติ PENSIRI RADSOMBUT ลำดับ 86
ภรณ์มิน โสภาพล PORNMIN SOPAPOL ลำดับ 69
ภัทชนิดา จันทร์หอม PATCHANIDA JANHOM ลำดับ 91
ภัทรพล คงปรีชา PATTARAPON KONGPREECHA ลำดับ 34
ภัทรพล บุญพจน์ PATTARAPHON BOONPHOT ลำดับ 82
ภัทริยา ศรีพูล PATTARIYA SRIPUL ลำดับ 79
ภาสชนม์ ปริกัมศีล PASACHON PARIKUMSIN ลำดับ 1
ภูมิพัฒน์ ซื่อสัตย์สกุลชัย PHUMPAT SUESATSAKOOLCHAI ลำดับ 37
มาริสา เหมะทักษิณ MARISA HEMATUGSIN ลำดับ 90
ยศวรรณ บุญเทพประทาน YOSSAWAN BOONTHEPPRATAN ลำดับ 40
เยาวลักษณ์ พิมพ์ทอง YAOWALAK PIMTONG ลำดับ 70
รวิชญ์ ศุภธนกร RAWIT SUPATHANAKORN ลำดับ 102
รุจิดา จิตะพันธ์กุล RUJIDA JITAPUNKUL ลำดับ 55
วรปรัชญ์ นวนแก้ว WORAPRAT NUANKAEW ลำดับ 71
วรินทร์ ฐิตะรัตน์ VARIN TITARAT ลำดับ 103
วรินทร์พร วัลลภพรละภักดิ์ WARINPORN WALLOPPORNLAPAK ลำดับ 114
วริยา มหกิจโกศล WARIYA MAHAKIJKOSOL ลำดับ 3
วิภาวี บุญญา VIPAVEE BOONYA ลำดับ 41
วิลาสินี คงถิรกุล WILASINEE KONGTIRAKUL ลำดับ 4
วิษณุ โนนุช WISSANU NONUCH ลำดับ 49
วีรภัทร สวัสดิวงษ์ WEERAPAT SAWASDIWONG ลำดับ 28
วีระพล มงคลศาสตร์ VEERAPON MONGCONSART ลำดับ 104
วุฒิกร กันแจ่ม WUTTHIKORN GUNJAM ลำดับ 23
ศาศวัต ชดพรมราช SATSAWAT SHODPROMRAT ลำดับ 72
ศิระทัศน์ เหลืองอร่าม SIRATAS LUENGARAM ลำดับ 67
ศุภณัฐ ธนเศรษฐ SUPPANUT THANASEAD ลำดับ 113
สโรชา พวงเขียว SAROCHA PUANGKEIW ลำดับ 45
สาวินี มีชำนาญ SAWINEE MEECHAMNAN ลำดับ 30
สิรวิชญ์ ภุคุกะ SIRAWICH PUKUKA ลำดับ 57
สุขิต ยิ่งจำเริญศาสตร์ SUKIT YINGJUMRONESART ลำดับ 77
สุทธิดา ทองคำ SUTTHIDA THONGKHAM ลำดับ 87
สุนิสา สมทม SUNISA SOMTOM ลำดับ 47
สุนิสา หุ่นช่างไม้ SUNISA HUNCHANGMAI ลำดับ 2
สุภาพร ภาพติ๊บ SUPAPORN PAPTIP ลำดับ 84
สุรชัย พึ่งชาติไทย SURACHAI PHUNGCHARTTHAI ลำดับ 54
อภิเดช สงรักษ์ APIDAT SONGRUK ลำดับ 50
อรณา ดีพรมกุล ORANA DEEPROMKUL ลำดับ 93
อรรถพร จันทร์ดวง ATTAPAWN JANDUANG ลำดับ 107
อรรถพล พึ่งสุข ATTAPON PEUNGSOOK ลำดับ 105
อาทิติยา พันธะลี ARTITIYA PUNTALEE ลำดับ 42
อานันท์ ติรสุขวงศา ANAN TIRASUKVONGSA ลำดับ 111
อุณาพร ชลอเดช UNAPORN CHALORDECH ลำดับ 53
อุดมศักดิ์ สว่างวงษ์ UDOMSAK SAWANGWONG ลำดับ 83
อุบลวรรณา กิระวิทยา UBONWANNA KIRAWITAYA ลำดับ 46
เอกพงศ์ แย้มยิ่ง AEKKAPHONG YAEMYING ลำดับ 73
เอกราช ถึงอินทร์ AEKKARAT THUENGIN ลำดับ 35
         
วันอังคารที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562
เวลาสอบ 13.30 - 16.30 น.
     
ห้องคอมพิวเตอร์ LNG 301 ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์ มจธ.    
ทักษะที่ทดสอบ : การฟัง การอ่าน การเขียน การพูด    
หมายเหตุ : ลำดับหมายถึง ลำดับในใบลงชื่อเข้าสอบ    
         
ชื่อไทย นามสกุลไทย Name Surname ลำดับ
กมลนาวิน ขวัญมงคลทอง KAMOLNAWIN KHANMONGKOLTONG ลำดับ 105
กรรณกมล แสนสวาท KANKAMON SANSAWAT ลำดับ 118
กรรวี ศรีธารีฤทธิ์ KORNRAWEE SRITHAREERIT ลำดับ 55
กรองกาญจน์ เยวรัมย์ KRONGKAN YEWRAM ลำดับ 74
กฤตภาส รัตนมโนพร KRITTAPAD RATTANAMANOPOND ลำดับ 96
กฤติกา บางเดือนกิจ KRITTIKA BANGDEARNKIT ลำดับ 123
กฤติธี มะโหฬาร KITTITEE MAHORAN ลำดับ 119
กฤษฎา ดิฐพิพัฒน์กุล KRITSADA DITPIPHATGUL ลำดับ 10
กฤษฎาญชุลี กฤตมโนรถ KRITSADACHUREE KRITTAMANOROT ลำดับ 39
กาญจนาพร หว่านพืช KHANJANAPORN WHANPUETH ลำดับ 48
กิตติธร แสงอ่ำ KITTITHON SAENGAM ลำดับ 106
กุลสตรี ปาสาบุตร KULLASATREE PASABUT ลำดับ 116
แก้วกิรติ บัวแก้ว KAEWKIRATI BOUKAEW ลำดับ 113
คมกริช กาญจนสมบัติ KOMKRIT KANJANASOMBUT ลำดับ 71
คุณพัฒน์ วงศ์ถาวรมั่น KUNNAPAT WONGTHAVORNMAN ลำดับ 103
คุณากร ชุมนุม KUNAKORN CHUMNUM ลำดับ 99
จรัสโชค ศศิธรศิวิไล JARATCHOCK SASITHONSIVILAI ลำดับ 107
จันทรทิพย์ ช่องสกุล JANTIP CHONGSAKUL ลำดับ 40
จารี นวรัตนากร JAREE NAWARATTANAKORN ลำดับ 65
จิณห์จุฑา เจนพิทยา JINJUTHA JANEPITTAYA ลำดับ 66
จินต์จุฑา สุขสำราญ JINJUTHA SOOKSAMRAN ลำดับ 43
จิรวัฒน์ บุญสำเร็จ JIRAWAT BOONSUMRET ลำดับ 112
จิรายุ จันทร์พงษ์ JIRAYU CHANPONG ลำดับ 4
เจนจิรา ประทิน JANEJIRA PRATIN ลำดับ 70
เฉลิมรัฐ เหล่าจรุงเภสัชกร CHALERMRAT LAOJARUNGPHESATCHAKORN ลำดับ 33
ชนม์นิภา วิไธสง CHONNIPA WITHAISONG ลำดับ 46
ชนิดาภา สว่างไสว CHANIDAPA SAWANGSAWAI ลำดับ 94
ชมพูนุช ศิริพร CHOMPUNUIT SIRIPORN ลำดับ 34
ชวัลลักษณ์ คำชมภู CHAWANLUK KHAMCHOMPOO ลำดับ 75
ชานิตา โฮ่คำ CHANITA HOKHAM ลำดับ 62
ชิษณุพงศ์ แก้วนาพันธ์ CHISANUPONG KAEWNAPAN ลำดับ 115
ชุติกาญจน์ โคตน CHUTIKARN KHOTON ลำดับ 64
โชติมา ทวีสิน CHOTIMA THAVEESIN ลำดับ 69
ไชยภพ ไชยวิเศษ CHAIYAPHOP CHAIWISET ลำดับ 97
ฐิติพงศ์ บุญหิรัญ THITIPONG BOONHIRUN ลำดับ 120
ณัชพล วันทา NATCHAPOL WANTA ลำดับ 72
ณัฐชา ฤทธิพัฒน์ NUTTACHA RITTIPAT ลำดับ 50
ณัฐนนท์ โพธิบำเพ็ญ NATTANON PROTIBOMPEN ลำดับ 100
ณัฐพล พูนศรีสวัสดิ์ NUTTAPON POONSRISAWAT ลำดับ 61
ณัฐวุฒิ หารสุโพธิ์ NATTAWUT HANSUPHO ลำดับ 24
ดวงฤมล เหมฤดี DUANGRUMOL HEMRUDEE ลำดับ 84
เตชินท์ กิตติปาโล TECHIN KITTIPALO ลำดับ 108
ไตรภูมิ งามสง่า TRAIPOOM NGAMSA-NGAR ลำดับ 104
ทับทิม กู้ภูเขียว THAPTHIM KUPHUKIAO ลำดับ 109
ทิพย์วรรณ รัศมีดำรงกิจ TIPPAWAN RASSAMEEDAMRONGKIT ลำดับ 9
ทิพย์วิภา กุลวัฒน์ธนาลัย TIPVIPA KULAWATTANALAI ลำดับ 67
ธนพงศ์ อินสว่าง THANAPONG INSAWANG ลำดับ 121
ธนวัตน์ จุ้ยจำรัส THANAWAT JUIJAMRAD ลำดับ 56
ธนัท งามวงศ์สกลเลิศ THANAT NGAMWONGSAKOLLERT ลำดับ 114
ธนิศร์ จงบรรเจิดเพชร THANIT JONGBANJERDPHET ลำดับ 110
ธมนธรณ์ เดชสุขสีห์ฉัตร THAMONTORN DETSUKSUCHAT ลำดับ 85
ธัญญาลักษณ์ ขาวขำ THANYALAK KHAWKHAM ลำดับ 76
นติ นววิธาน NATI NAWAWITHAN ลำดับ 49
นฤษดา โพชสาลี NARISADA? PHOTSALEE? ลำดับ 77
นววิธ สังขกุล NAVAVIT SANGKAGUL ลำดับ 28
นิภาพร ภิรมราช NIPAPORN PIROMRATH ลำดับ 78
นิลดา ปากดีสี NILLADA PAKDEESEE ลำดับ 124
ปณชัย ปิยะสกุลเลิศ PANACHAI PIYASAKULLERT ลำดับ 11
ประพิมพร มูลสมบัติ PRAPIMPORN MOONSOMBAT ลำดับ 125
ปรัชญา กล่อมอารมย์ PRATYA KLOMARROM ลำดับ 57
ปราริฉัตร งิมสันเทียะ PRARICHAT NGIMSANTHIRE ลำดับ 79
ปวีณอร นัยนิตย์ PAVEENON NAIYANIT ลำดับ 86
ปวีร์วัชร วิเศษเธียรกุล PAWEEWATCH WISESTHERRAKUL ลำดับ 29
ปัณณพร จันทะมล PANNAPORN JANTAMON ลำดับ 87
ปัณณวัฒน์ นวลใย PANNAWAT NUALYAI ลำดับ 25
ปิณิดา รูปกระต่ายทอง PINIDA RUPGATAYTONG ลำดับ 63
พงศกร กิติราช PONGSAKORN KITIRACH ลำดับ 73
พงศธร พงศ์จงกล PHONGSATORN PHONGJONGKOL ลำดับ 53
พรกฤษฏิ์ หิรัญญนิธิวัฒนา PHORNKRIT HIRUNYANITIWATTANA ลำดับ 95
พัชรียา แสงวิเชียร PATCHAREEYA SANGWICHIAN ลำดับ 80
พาขวัญ สุวรรณวานิชกุล PAKWAN SUWANWANICHKUL ลำดับ 68
พิชดา อุปชิตวาฬ PHICHADA UPACHITAWAN ลำดับ 91
พิสิฏพล ตั๊นสวัสดิ์ PISITPOL TANSAVATDI ลำดับ 101
เพชรดา อำภวา PHETRADA AMPHAWA ลำดับ 41
ไพโรจน์ แซ่ตั้ง PAIROJ SAETANG ลำดับ 27
ภัคจิรา นรสาร PHAKJIRA NORASARN ลำดับ 81
ภัทรพล สืบศรี PHATHARAPON SUEBSRI ลำดับ 30
ภูชิสส์ รุ่นอ๋อย PHOOCHIT ROONOOY ลำดับ 51
มหรรณพ วิสมล MAHANNOP WISAMON ลำดับ 3
มัลลิกา กระเป๋าทอง MALLIKA KRAPAOTONG ลำดับ 111
ยุทธนา วงศ์แสงสุขเจริญ YUTTHANA WONGSAENGSUKJAROEN ลำดับ 54
รพีพร การสมชน RAPEEPORN KANSOMCHON ลำดับ 82
วรินทร พรอภิโชติ WARINTHORN PORNAPICHOD ลำดับ 2
วรินทร ประพฤติธรรม WARINTHON PRAPUTTHAM ลำดับ 36
วรินทร เลิศพิสิฐไพศาล WARINTHORN LERTPISITPAISAL ลำดับ 102
วิวิธวินท์ มโหฬารกิจ WIWITAWIN MAHOLARNKIJ ลำดับ 38
วิวิศน์ ลิขิตเจริญพันธ์ WIWIT LIKITCHAROENPANT ลำดับ 6
วิศิษฐ์ หลวงสนาม WISIT LUANGSANAM ลำดับ 7
วีร์สุดา เพชรหาญ WEESUDA PETCHHAN ลำดับ 47
ไวทยา ปิยรุ่งโรจน์ WAITAYA PIYARUNGROJ ลำดับ 26
ศศิประภา ทำสีทา SASIPRAPA THAMSEETHA ลำดับ 83
ศศิประภาพร ศรีบุญเรือง SASIPRAPAPORN SRIBOONRUENG ลำดับ 37
ศาสนวัตร วงศ์ประเสริฐ SASSANAWAT WONGPRASERT ลำดับ 12
ศิระ หฤทัยปรีย์ SIRA HARUETHAIPREE ลำดับ 52
ศิวพร มงคลสิทธิสุข SIVAPRON MONGKOLSITTHISUKH ลำดับ 117
สถาพร บุญถนอม SATHAPORN BOONTHANOM ลำดับ 98
สมนึก แก้วคง SOMNUEK KAEWKONG ลำดับ 31
สโรชา สมตระกูล SAROCHA SOMTAKUL ลำดับ 42
สหภาพ เจตนา SAHAPAB JETTANA ลำดับ 35
สาริน พนมสิงห์ SARIN PANOMSING ลำดับ 44
สิทธิชัย การยสิทธิ์ SITTICHAI KANYASIT ลำดับ 8
สิรภัทร รักชลธี SIRAPAT RAKCHONLATEE ลำดับ 13
สิริกร ลิ้มวงศ์พัชรกุล SIRIKORN LIMWONGPATCHARAKUL ลำดับ 92
สิรินุช คชนิล SIRINUCH KHOTCHANIL ลำดับ 58
สุกฤตา ลี้เจริญ SUKRITA LEECHAROEN ลำดับ 45
สุทธิรัตน์ ศรีไทย SUTTHIRAT SRITHAI ลำดับ 88
สุมลรัตน์ พุทธาวันดี SUMOLRAT PHUTTAWANDEE ลำดับ 89
สุเมธ รัตนบุรี SUMET RATTANABURI ลำดับ 122
หัซวานี นิมะ   NIMA ลำดับ 59
หิรัญ คุณธโนปจัย HIRAN KHUNTANOPAJAI ลำดับ 1
อดิเทพ โกฏิรักษ์ ADITHEP KOTIRAK ลำดับ 32
อภิญญา สุขวิจิตร APINYA SUKVIJIT ลำดับ 5
อาริษา สุขสมใจภักดิ์ ARISA SUKSOMJAIPAK ลำดับ 93
อิคลาศ หนุนอนันต์ IKHLAS NUN-ANAN ลำดับ 60
อินทิรา โยธาสุข INTIRA YOTHASK ลำดับ 90
         
วันพุธที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562
เวลาสอบ 13.30 - 16.30 น.
     
ห้องคอมพิวเตอร์ LNG 301 ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์ มจธ.    
ทักษะที่ทดสอบ : การฟัง การอ่าน การเขียน การพูด    
หมายเหตุ : ลำดับหมายถึง ลำดับในใบลงชื่อเข้าสอบ    
         
ชื่อไทย นามสกุลไทย Name Surname ลำดับ
กมลวรรณ ยิ่งวงศ์ KAMONVAN YINGWONG ลำดับ 11
กมลวรรณ บูรณัติ KAMONWAN BURANUT ลำดับ 77
กริชตรีวุฒิ วิเชียรสรรค์ KRITTEEWUT VICHIANSION ลำดับ 107
กฤษดา รัตนมาลัย KRIDSADA RATTANAMALAI ลำดับ 4
ก้องเกียรติ รสหอมภิวัฒน์ KONGKIAT ROTHOMPHIWAT ลำดับ 125
กานต์ธิดา สามารถ KANTIDA SAMART ลำดับ 100
กิตติกาญจน์ จิระชัยธนธรณ์ KITTIKARN JIRACHAITANATHON ลำดับ 91
กิตติพศ พันธ์ไทย KITTIPOD PUNTHAI ลำดับ 126
ขนิษฐา ไชยสิทธิ์ KHANITTHA CHAIYASIT ลำดับ 127
จตุพร จัตุรงค์ JATUPORN JATURONG ลำดับ 102
จักรภพ สุขกลับ   SOOKKLUB ลำดับ 64
จักรภัทร สุขกลับ   SOOKKLUB ลำดับ 65
จารุวรรณ ตั้งใจ CHARUWAN TUNGJAI ลำดับ 78
จิรัชฌา ชมมาพร JIRACHA CHOMMAPORN ลำดับ 22
จุฑาทิพย์ ภูผาสิทธิ์ JUTATIP PHUPASIT ลำดับ 41
จุฑารัตน์ อินทร์แจ้ง CHUTHARAT INJAENG ลำดับ 68
เจนจิรา เมืองดี JENJIRA MEUANGDEE ลำดับ 37
ฉัฐสรวง รัตน์วงศ์สกุล CHATSOUNG RATWONGSAKUL ลำดับ 88
ชญานี ชาญพานิชย์ CHAYANEE CHANPANICH ลำดับ 29
ชญานี สานแดง CHAYANEE SANDAENG ลำดับ 58
ชญาภา ตันติพิทักษ์วงศ์ CHAYAPA TANTIPITUKWONG ลำดับ 92
ชนาธิป ผ่องศรี CHANATHIP PHONGSRI ลำดับ 53
ชนิภา วิโรจน์จรัสกุล CHANIPA WIRODCHARASKUL ลำดับ 54
ชลลดา วิบูลย์วัฒนา CHONLADA VIBOONWATTANA ลำดับ 123
ชวัลวิทย์ โบจรัส CHAWALVIT BOJARUS ลำดับ 10
ชัญญกัญญ์ หลิมประพันธ์ CHANYAKAN LIMPRAPHAN ลำดับ 70
ชัญญา อิทธิพัทธ์วงศ์ CHANYA ITTHIPHATWONG ลำดับ 45
โชติกา สว่างสุข CHOTIKA SAWANGSUK ลำดับ 6
ไชยณรงค์ ทุมาภา CHAINARONG TUMAPHA ลำดับ 2
ซาช่า บากา SACHA BAKA ลำดับ 117
ญาณิศา วีระวงศ์ชัย YANISA VERAWONGCHAI ลำดับ 39
ญาสุมินทร์ สุขสังขาร YASUMIN SUKSANGKHAN ลำดับ 89
ณคพล เทพชู NAKAPON TAPCHOO ลำดับ 36
ณรงค์ศักดิ์ อมรรัตน์ธำรงค์ NARONGSAK AMORNRATTHAMRONG ลำดับ 48
ณัชฌา มณีปกรณ์ NATCHA MANEEPAKORN ลำดับ 75
ณัฐณิชา เล็กบุรุษ NUTNICHA LEKBURUT ลำดับ 79
ณัฐพล ธิราภรณ์ NATTAPOL THIRAPORN ลำดับ 93
ณัฐภัทร อิ้ววังโส NATTAPAT IOWANGSO ลำดับ 118
ณัฐวดี มั่นบุปผชาติ NATTAWADEE MANBUPPHACHART ลำดับ 30
ณัฐวัฒน์ บัวบาน NATTHAWAT BUABAN ลำดับ 66
ณัฐวุฒิ หิรัญลลิต NATTAWUT HIRUNLALIT ลำดับ 31
ธณโชติ สุภาวสุทธิ์ THANACHOT SUPAWASUT ลำดับ 128
ธนกร เจียมอุทิศศักดิ์ THANAKRON JIEMUTISSAK ลำดับ 62
ธนพล เมธิสริยพงศ์ TANAPOL MAYTISARIYAPONG ลำดับ 49
ธนวัฒน์ เตชวัฒนมงคล THANAWAT TECHAWATTHANAMONGKHON ลำดับ 109
ธนิน เหล่าตุลาการ THANIN LAOTULAKARN ลำดับ 50
ธวลธรรม ทาหอม THUANTHAM THAHOM ลำดับ 110
ธัญชนิต โรจนสุนทร TANCHANIT ROAJANASONTHORN ลำดับ 25
ธัญเทพ โททอง TANYATEP TOTHONG ลำดับ 138
ธัญวรัตม์ กันอินทร์ THANWARAT KANIN ลำดับ 51
ธันวารัตน์ รัตนชาติณรงค์ THANWARAT RATTANACHARTNARONG ลำดับ 32
นธัญ รัตน์นราทร NATHAN RATNARATORN ลำดับ 94
นนท์ฤทธิ์ ศรีนวกุล NONRIT SRINAWAKUL ลำดับ 111
นพกุลพร สลับศรี NOPHAGULPORN SALABSREE ลำดับ 108
นริศ อัศวเลิศศักดิ์ NARIS ASAWALERTSAK ลำดับ 129
นันทวัตร บุดดี NANTAWAT BUDDEE ลำดับ 33
นันทวัน ป้อมคำ NANTHAWAN POMKHAM ลำดับ 115
นารา ตันเอี่ยม NARA TUNIAM ลำดับ 8
นิตย์รดี เลิศสันเทียะ NITRADY LERTSANTHIA ลำดับ 55
นิติธร อักษร NITITORN AKSORN ลำดับ 69
บุณยกร วัฒนลี BOONYAKORN WATTANALEE ลำดับ 95
ปณิดา แดงสำราญ PANIDA DAENGSAMRAN ลำดับ 3
ปนัดพงศ์ เลิศพัฒนชาติ PANATPONG LERTPATTANACHAT ลำดับ 112
ปภัสรา ปองรักษ์ PAPASSARA PORNGRAK ลำดับ 76
ปภัสสร อินทเดช PRAPATSORN INTHADEJ ลำดับ 80
ปริญ อาภาศิลป์ PARIN APASIN ลำดับ 97
ปัณณ์ธารี นิดงาม PHANTHAREE NIDNGAM ลำดับ 81
ปาณัท ปรัชญารุ่งโรจน์ PANAT PRATYAROONGROJ ลำดับ 40
ปาริฉัตร ชาวเมืองทอง PRARECHAT CHOWMAUNGTHONG ลำดับ 59
ปิติพร บัวชูก้าน PITIPORN BUACHUKAN ลำดับ 98
ปิยะพัทธ์ อุดมสิน PIYPHAT UDOMSIN ลำดับ 47
ปีติทัศน์ ดำรงศักดิ์ตระกูล PEETITAS DAMRONGSAKTRAKUL ลำดับ 120
ปุณยนุช ลิชูปถัมภ์ยศ PUNYANUCH LICHUPHATHAMYOT ลำดับ 121
ปุริม กุศลสกุล PURIM KUSONSAKUL ลำดับ 1
พงศธร ประหาวัตร PONGSATORN PRAHAWAT ลำดับ 106
พงศ์พัฒน์ เอิบสุขสิริ PONGPAT ERBSOOKSIRIR ลำดับ 26
พรชนก ธนรัชชนันท์ PONCHANOK TANARATCHANAN ลำดับ 99
พรเทพ ทับแก่น PORNTEP TUBKAN ลำดับ 5
พรไพลิน กุลชัยมงคล PORNPAILIN GUNCHAIMONGKON ลำดับ 23
พลวัต เสงี่ยมเจริญชัย PHONLAWAT SANGEAMJAROENCHAI ลำดับ 27
พัทธมน ทองคำ PATTHAMON THONGKHUM ลำดับ 71
พิรัชชัย เวชวินิจ PHIRATCHAI WECHWINICH ลำดับ 38
ภูรินทร์ รังพงษ์ PHURIN RANGPONG ลำดับ 131
ภูรินทร์?ภัทร? กาญจนา?ภา? PHURINPAT KANJANAPA ลำดับ 130
เมธัส มหาพิรุณ MATUS MAHAPIRUN ลำดับ 35
เมธา ศรีบูรณะพิทักษ์ METHA SRIBURANAPITUK ลำดับ 42
รัตนา นิษุณะรัตน์ RATTANA NISUNARAT ลำดับ 82
ฤชากร ชลชาสน์ RUECHAKORN CHONLACHAT ลำดับ 46
ลลิตา ตรึงจิตวิลาส LALITA TRUENGCHITVILAS ลำดับ 103
วนิดา ศรีระบุตร WANIDA SRIRABUT ลำดับ 124
วรทัต เฉิน WORATHAT CHEN ลำดับ 96
วรวิทย์ พูลสวัสดิ์ WORAWIT POOLSAWAT ลำดับ 135
วริน กิจเลิศกิตติกลุ WARIN KIJLERDKITTKUL ลำดับ 83
วัชกานต์ กล่ำขำลักษณ์ WATCHAKARN KLAMKAMLUCK ลำดับ 72
วัณณิตา วิมลเก็จ WANNITA WIMOLKEJ ลำดับ 84
วาริ วัชระทิพากร VARI WATCHARATIPAKORN ลำดับ 24
วิทวัส ศรีปินตา WITTAWAS SRIPINTA ลำดับ 52
วิลาสินี ชนะมาร WILASINEE CHANAMARN ลำดับ 56
ศิรัญญา นิลเล็ก SIRUNYA NILLEK ลำดับ 85
ศิวะนนท์ วิสุทธ์อาภรณ์ SIVANON VISUTARPORN ลำดับ 136
ศิวากร ศิริวัฒนากุล SIWAKON SIRIWATTANAKON ลำดับ 137
ศุภกฤต ทวีสง่า SUPPAKIT TAWEESAGA ลำดับ 122
ศุภกฤษ พัขนะพานิช SUPAKRIT PACHNAPANICH ลำดับ 140
ศุภรัตน์ เอมใจ SUPARAT AMJAI ลำดับ 67
ศุภวิชญ์ คำนามะ SUPAWIT KUMNAMA ลำดับ 60
สรวิศ จตุพรพิเศษ SORAWIT CHATUPHONPHISET ลำดับ 139
สรารัตน์ เพ็ชรสงคราม SARARAT PHETSONGKHRAM ลำดับ 116
สาธิต โอฬารศิริศักดิ์ SATIT OLANSIRISAK ลำดับ 43
สิงห์ คำปาน SING KHAMPAN ลำดับ 44
สิทธา ตัณฑ์ไพบูลย์ SITTA TANPAIBOON ลำดับ 34
สิทธิศักดิ์ อาระยานิมิตสกุล SITTISAK ARAYANIMITSAKUL ลำดับ 113
สุขธิพล เกียรติทวีพงษ์ SUKTIPOL KIATTHAVEEPHONG ลำดับ 132
สุฑาศิณี มีมูล SUTHASINEE MEEMUN ลำดับ 73
สุดารัตน์ ลาธุลี SUDARAT LATULEE ลำดับ 90
สุทธิดา นารีโภชน์ SUTTHIDA NAREEPOCH ลำดับ 74
สุมนตรี ปานเเสง SUMONTREE PHANSAENG ลำดับ 133
เสาวลักษณ์ นามขันธ์ SAOWALUCK NAMKHAN ลำดับ 61
โสภิต มโนทรัพย์ศักดิ์ SOPHIT MANOSUBSAK ลำดับ 28
หัตถการณ์ ฤกษ์ปรีชา HATTAKAN LERKPRECHAR ลำดับ 119
อธิขา ศรีสุชินวงศ์ ARTHICHA SRISUCHINNAWONG ลำดับ 134
อภิญญา นนทรีย์ APINYA NONSEE ลำดับ 57
อภิรุจี สถิรมงคลกุล APIRUJEE SATHIRAMONGKHOLKUL ลำดับ 104
อรณา อัศวนิก ORANA ASAVANIK ลำดับ 105
อรธีรา บัวไชโย ORTEERA BUACHAIYO ลำดับ 86
อริยา ประทุมมาลย์ ARIYA PRATHUMMAL ลำดับ 63
อรุณชัย ไชยสุวรรณ AROONCHAI CHAISUWAN ลำดับ 9
อรุณศรี เหล็กดี ARUNSRI LEKDEE ลำดับ 101
อารยา แสงพวง ARAYA SANGPUNG ลำดับ 7
อุสมานห์ มาซูด USMAN MASOOD ลำดับ 114
เอกธันวา สารศรี AEKTUNWA SARASRI ลำดับ 87
         
วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562
เวลาสอบ 13.30 - 16.30 น.
     
ห้องคอมพิวเตอร์ LNG 301 ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์ มจธ.    
ทักษะที่ทดสอบ : การฟัง การอ่าน การเขียน การพูด    
หมายเหตุ : ลำดับหมายถึง ลำดับในใบลงชื่อเข้าสอบ    
         
ชื่อไทย นามสกุลไทย Name Surname ลำดับ
กชพร เรืองทิพย์ KOTCHAPORN RUANGTIP ลำดับ 9
กนกพล หมื่นมี KANOKPON MUENMEE ลำดับ 74
กนกวรรณ คงปราการ GANOKWAN KONGPRAKARN ลำดับ 56
กมลวรรณ ทรงนิลรักษ์ KAMOLWAN ZONGNILRAK ลำดับ 100
กรัณย์ วิบูลย์ศิริศักดิ์ KARUN WIBOOLSIRISAK ลำดับ 109
กริษณุ บริเวธานันทน์ KRISANU BORIWAYTHANAN ลำดับ 41
กฤตภาส แสงวิกุลกิจ KITTAPATH SANGVIKUKIT ลำดับ 131
กิตติศักดิ์ เฉียวเฉ่ง KITTISAK CHIAOCHENG ลำดับ 42
กุลนิษฐ์ ตันตะราวงศา KUNLANIT TANTARAWONGSA ลำดับ 64
กุลบุตร อารักษ์ KULLABUT ARAK ลำดับ 80
จณิตตา เหล่าสมบัติ JANITTA LAOSOMBUT ลำดับ 1
จักณพัฒน์ ผลิตนนท์เกียรติ JAKNAPAT PALITNONKIAT ลำดับ 110
จิตภินันท์ พิริยธราเวทย์ JITPINUN PIRIYATARAVET ลำดับ 28
จิรภัทร ทาสิงห์ทอง JIRAPAT THASINGTHONG ลำดับ 111
จิรภัทร จันทร์สุโรจน์ JIRAPAT CHANSUROJ ลำดับ 132
เจนจิรา แซ่เอี้ย JANEJIRA SAEAIE ลำดับ 57
เจริญชัย บวรสมสฤษดิ์ JAROENCHAI BORWORNSOMSARIT ลำดับ 123
เจษฎากร พลศักดิ์ JESSADAKORN PALASAK ลำดับ 21
ชนกานต์ แซ่อื้อ CHANAKARN SAEOUE ลำดับ 90
ชนวีร์ พันธ์สำเนียง CHANAWEE PUNSUMNIANG ลำดับ 112
ชลกานต์ นามสว่าง CHONLAKAN NAMSAWANG ลำดับ 10
ชลธิชา ทองไล้ CHONTHICHA THONGLAI ลำดับ 58
ชลธิชา ปี่ทอง CHONTICHA PEETHONG ลำดับ 91
ชุติกาญจน์ เบ้าจูม CHUTIKARN BAOJOOM ลำดับ 63
โชติกา ปิจดี CHOTIKA PITJADEE ลำดับ 8
ไชยพร บุญญาเสถียร CHAIYAPORN BOONYASATHIAN ลำดับ 2
ฐานิศ คงภักดี THANIT KHONGPAKDEE ลำดับ 27
ฐิติพร โกศลธนุรเวทย์ TITIPORN KOSOLTHANURAWET ลำดับ 87
ณรงค์เดช เสาวดี NARONGDETCH SAOWADEE ลำดับ 70
ณัฏฐ์เณรี ลิขิตธนปรีดา NATNAREE LIKHITTHANAPREDA ลำดับ 38
ณัฏฐวัฒน์ รัตนพันธ์ NATTAWAT RATTANAPAN ลำดับ 24
ณัฐกร สุวนราวัฒน์ NUTTAKORN SUWANARAWAT ลำดับ 113
ณัฐกานต์ เพียรงาน NUTTAKAN PEARNNGAN ลำดับ 137
ณัฐณิชา อุทัย NATNICHA UTHAI ลำดับ 88
ณัฐธิพงศ์ ใยดี NATTHIPHONG YAIDI ลำดับ 124
ณัฐพนธ์ คีรีเดช NATTAPON KEEREEDACH ลำดับ 43
ณัฐพล โคนพันธ์ NUTTAPON KONPAN ลำดับ 44
ณัฐภัสสร เจิง NATPASSORN JERN ลำดับ 61
ณัฐวุฒิ คงเกียรติณรงค์ NATTHAWUT KONGKIATNARONG ลำดับ 133
ณิชากร นำเจริญพินิจ NICHAKORN NUMCHAROENPINIJ ลำดับ 33
ณิชากานต์ เขียวสม NICHAKAN KEAWSOM ลำดับ 75
ดุสิตา ดาวลอย DUSITAR DOWLOY ลำดับ 4
ตระการตา ชาติสุวรรณ TRAKANTA CHARTSUWAN ลำดับ 76
เตวิช โรจนานนท์ TAWICH ROCHANANON ลำดับ 101
ไตรเทพ วิมลรัตน์ TRAITHEP WIMONRUT ลำดับ 114
เทิดศักดิ์ เกรียงไกรเพ็ชร์ THOEDSAK KANGKAIPET ลำดับ 45
ธนชิต ภาษาประเทศ THANACHIT PASAPRATHED ลำดับ 46
ธนภรณ์ โดยดี THANAPHORN DOYDEE ลำดับ 102
ธนวัฒน์ บุญแก้วสุวรรณ TANAWAT BUNKAEOSUWAN ลำดับ 128
ธนสิทธิ์ ปานศรีแก้ว TANASIT PANSRIKAEW ลำดับ 48
ธนัชชา วงศ์เกรียงไกร THANATCHA VONGKRIENGKRAI ลำดับ 59
ธนากร เกิดพรม TANAKORN KOEDPROM ลำดับ 65
ธรรมกร จิววุฒิพงค์ THAMMAKORN JIWAWUTIPONG ลำดับ 115
ธรรมนูญ เวลาเกิด THAMMANOON WELAKERD ลำดับ 53
ธัชนันท์ ศรีสมุทร TATCHANON SRISAMUDH ลำดับ 134
ธานินทร์ ศรีไทย THANIN SRITHAI ลำดับ 34
ธีระพงษ์ สุ่ยรัมย์ THEERAPHONG SUIRAM ลำดับ 73
นพปฎล ทองเงิน NOPPAPADON THONG-NGOEN ลำดับ 35
นัทธมน สุขุมรัตน์ NUTTAMON SUKHHUMRAT ลำดับ 103
นิธิศักดิ์ วรสิทธิชัย NITISAK WORRASITTICHAI ลำดับ 116
นิษฐกานต์ ศรีรัตนะชัย NITTHAKARN SRIRUTTANACHAI ลำดับ 86
เนตรชนก เกตุฉ่ำ NETCHANOK KETCHAM ลำดับ 60
บุษยมาส ฆารไสว BUTSAYAMAS KARASAWAI ลำดับ 67
เบญจมาพร พลายทรัพย์ BENJAMAPORN PLYSUB ลำดับ 104
ปวินท์ทิตา ธีระศยานันท์ PAVINTITA THIRASAYANAN ลำดับ 68
ปัฐวีภรณ์ อินทวิเศษ PATTAWEEPORN INTAVISET ลำดับ 98
ปาลิตา หลอมทอง PALITA LOMTHONG ลำดับ 81
ปิยธิดา ยมศรีเคน PIYATIDA YOMSRIKHEN ลำดับ 77
ปิยวัฒน์ เรืองเบญจสกุล PIYAWAT RUANGBENJASAKUL ลำดับ 129
พงษ์ศิริ เทพสุวรรณ PHONGSIRI THEPSUWAN ลำดับ 25
พรชนก ล้นสุขวงศ์ PORNCHANOK LONSUKWONG ลำดับ 139
พรปวีณ์ สายเชื้อ PORNPAVEE SAICHUER ลำดับ 105
พสุพล โพธิ์เจริญ PASUPOL PROCHAROEN ลำดับ 39
พัชรพงษ์ แซ่ลี้ PATCHARAPONG SAELEE ลำดับ 138
พัณณิดา คัทนศรี PANNIDA KATTANASRI ลำดับ 66
พิชญา หงษ์ผ้วย PITCHAYA HONGPHUY ลำดับ 69
พิมพ์ชนก มณีวุฒิวรสกุล PIMCHANOK MANEEWUTIWORASAKUL ลำดับ 92
พีระณัฐ รอดสันติกุล PEERANAT RODSANTIKUL ลำดับ 49
เพ็ญพักตร์ ศิริพิทักษ์ PENPAK SIRIPITAK ลำดับ 106
เพ็ญภัทร์ ฤทธิ์ประภา PENPAT RITPRAPA ลำดับ 3
แพรวา ภูสุวรรณกุล PHAREWA PHUSUWANKUL ลำดับ 6
ภัณฑิรา ตาลชุม PHANTHIRA TANCHUM ลำดับ 93
ภัทรพงศ์ แดงจินดา PATTHARAPONG DANGJINDA ลำดับ 29
ภัทรพร จิตระวิชเวช PATTARAPORN JITRAWICHAWET ลำดับ 47
ภัทรมณี อาศรมเงิน PATTARAMANEE ARSOMMGERN ลำดับ 30
ภาวิต วงศราวิทย์ PHAWIT WONGSARAWIT ลำดับ 125
ภาสวิชญ์ อิทธิพิสิฐ PATSAWIT ITTIPISIT ลำดับ 117
ภูมินท์ วงษ์ศิริ PUMIN WONGSIRI ลำดับ 135
ภูริทัต กิ่งน้ำฉ่า PHURITHUT KINGNAMCHA ลำดับ 118
รชต ลิตรักษ์ RATCHATA LITTARUK ลำดับ 136
ระวี เลิศกุลวาณิชย์ RAWEE LERTKULVANICH ลำดับ 31
รัชต์ธร สุวรรณวงศ์ RATCHATORN SUWANNAWONG ลำดับ 71
ลักษวรรณ ยุทธนากร LUCKSAWAN YUTTHANAKORN ลำดับ 119
วรรณภา สงคราม WANNAPHA SONGKRAM ลำดับ 54
วรรณศิริ ชะอ้อนชม WANSIRI CHAONCHOM ลำดับ 50
วรากร จันทะสิน WARAKORN JANTASIN ลำดับ 40
วรารักษ์ เสียมสกุล WARARUK SIAMSAKUL ลำดับ 82
วรุตม์ เจริญศิลปกุล WARUT CHAROENSILAPAKUL ลำดับ 94
วัชรากร ดิบเตจ๊ะ WATCHARAKON DIPTECHA ลำดับ 126
วาทิฏา สุวรรณจินดา VATHITA SUWANJINDA ลำดับ 72
วารี สอนแก้ว WAREE SONKAEW ลำดับ 107
ศรัณวัชร์ ปาลเลิศคุณานนท์ SARUNWAT PANLERTKUNANON ลำดับ 51
ศศิกานต์ จันทร์สมปอง SASIGAN CHANSOMPONG ลำดับ 78
ศศิธนา. ทองสงวน SASITHANA TONGSANGUAN ลำดับ 95
ศศิพร นิยมพันธ์ SASIPORN NIYOMPHAN ลำดับ 26
ศักรินทร์ เสนสุข SAKKARIN SENSUK ลำดับ 36
ศิขริน โชติกะสุภา SIKARIN CHOTIKASUPA ลำดับ 130
ศิริพร เกษรทอง SIRIPORN KASORNTONG ลำดับ 79
ศุภกร รื่นกิจ SOOPPAGORN REANGIJ ลำดับ 83
ศุภโรจ เปรมจารุนันทน์ SUPAROJ PREMJARUNAN ลำดับ 37
สรวิศ เขียวชะอุ่มงาม SORAWIT KEAWCHAUMNGAM ลำดับ 22
สิริน ตั้งพูลเจริญ SIRIN TANGPOOLCHAROEN ลำดับ 120
สุดารักษ์ อันชัน SUDARAK UNCHAN ลำดับ 85
สุทธิพงษ์ นำพลสัก SUTHIPONG NUMPOLSAK ลำดับ 32
สุพิชฌาย์ กนกวลัยวรรณ SUPICHA KANOKVALAIWAN ลำดับ 55
สุริชา อินหันต์ SURICHA AINHAN ลำดับ 96
สุวรัตน์ โปร่งกลิ่น SUWARAT PRONGKLIN ลำดับ 84
อนัญพร สิริพิทักษ์วรคูณ ANANYAPORN SIRIPITAKWRORAKOON ลำดับ 99
อภิรดี จันทรบำรุง APIRADEE JUNTARABUMRUNG ลำดับ 108
อภิรุจี ทิพย์โอสถ APIRUJEE TIPOSOD ลำดับ 62
อัครนิธิ์ ส่องสมบูรณ์ AKRANITH SONGSOMBOON ลำดับ 121
อัจฉริยา คุณทรัพย์สถิต AUTCHARIYA KHUNSUPSATIT ลำดับ 5
อัฑฒณัฏฐ์ หารเขมร ATTHANAT HARNKHAMEN ลำดับ 122
อัษฎายุธ วงศ์ถักดี ASADAYUT WONGPAKDEE ลำดับ 127
อาทิตยา ลิ้มทองมาดี ARTHITAYA LIMTHONGMADEE ลำดับ 52
อานนท์ คำผ่อง ANONT KHAMPHONG ลำดับ 89
อารียา ฉัตรจินดากุล AREEYA CHATJINDAKUL ลำดับ 97
อารีรัตน์ มุกดากรรณ์ AREERAT MUKDAKAN ลำดับ 140
เอกพงษ์ ปัญญาทิพย์ AEKKAPHONG PUNYATHIP ลำดับ 23
เอมวิสาข์ ตะเภาพงษ์ AMVISA TAPHAOPHONG ลำดับ 7
         
วันศุกร์ที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562
เวลาสอบ 13.30 - 16.30 น.
     
ห้องคอมพิวเตอร์ LNG 301 ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์ มจธ.    
ทักษะที่ทดสอบ : การฟัง การอ่าน การเขียน การพูด    
หมายเหตุ : ลำดับหมายถึง ลำดับในใบลงชื่อเข้าสอบ    
         
ชื่อไทย นามสกุลไทย Name Surname ลำดับ
กฤตภาส ลีละวินิจกุล KRIDTAPHAT LEELAVINIJKUL ลำดับ 67
กฤตเมธ ขจรเภรี KRITAMATE KAJONPAREE ลำดับ 16
กฤษณา ปานมาก KRIDSANA PARNMAK ลำดับ 17
กอบแก้ว ศรีสาร KOBKAEW SRISARN ลำดับ 20
กาญจนา กลับทวี KANJANA KLABTAWEE ลำดับ 88
กานดิศ ทุมพิลา KANDIS TOOMPILA ลำดับ 3
กานต์ธิดา จัดกระโทก KANTHIDA JADKRATHOK ลำดับ 80
กิตติพันธ์ กิตติจิระพงศ์ KITTIPAN KITTIJIRAPONG ลำดับ 21
กิติภา มาภักดี KITIPA MAPAKDEE ลำดับ 58
เกษราภรณ์ ดีรัศมี KETSARAPORN DEERATSAMEE ลำดับ 129
จักรพันธ์ ศุรธีร์โกศล JAKKRAPHAN SURATEEKOSOL ลำดับ 40
จิดาภา สิกพันธ์ JIDAPA SIKAPHAN ลำดับ 107
จิตราภา ภู่ทรัพย์สิน JITRAPA PHUSABSIN ลำดับ 106
จิรัฏฐ์ ภักดีภิญโญ JIRAT PHARKDEPINYO ลำดับ 32
จิรัสย์ สารสิริรัตน์ JIRUS SARNSIRIRAT ลำดับ 18
จุฬภัส เชิดชูเกียรติก้อง JULAPHAT CHERTCHUKIATKONG ลำดับ 73
ฉันทวัฒน์ ประดิษฐ CHANTAVAT PRADIT ลำดับ 120
ฉันทิศา บุญญฤทธิ์ CHANTISA BOONYARIT ลำดับ 81
ชญานนท์ เต่าทอง CHAYANON TAOTHONG ลำดับ 57
ชนม์นิภา ประสพ CHONNIPA PRASOP ลำดับ 82
ชนาธิป ทองละมูล CHANATIP TONGLAMOOL ลำดับ 64
ชนาธิป ทองสว่าง CHANATIP THONGSAWANG ลำดับ 90
ชนาพร ดาราพิสุทธิ์ CHANAPORN DARAPISUT ลำดับ 83
ชนิกานต์ เกียรติดำรงพร CHANIKAN KIATDUMRONGPORN ลำดับ 89
ชนิดา เทียมทัน CHANIDA THEAMTHAN ลำดับ 50
ชนินทร์ ทองกรณ์ CHANIN THONGKORN ลำดับ 1
ชลชาลน์ สายสอาด CHONLACHARN SAY-SAARD ลำดับ 95
ชลากร จันทรมณี CHALAKORN JANTHARAMANEE ลำดับ 41
ชัชชนะ จันทร์เกิด CHATCHANA CHANKERD ลำดับ 126
ชุณหกร ลักคนาชีวิน CHUNHAKORN LUKKHANACHEWIN ลำดับ 108
ชุลิตา เยือนพิมาย CHULITA YUANPIMAI ลำดับ 84
ณพัฒน์ภูมิ เวียงคำ NAPATPOOM WIANGKHAM ลำดับ 74
ณภัค สัมมาพรต NAPAK SUMMAPROT ลำดับ 77
ณัชชา ครุธจันทร์ NUTCHA KHRUTCHAN ลำดับ 22
ณัชฎิล พันธ์พิมพ์ NADCHADIN PANPIM ลำดับ 48
ณัฐกมล พงษ์จินดากร NATTAKAMON PONGCHINDAKORN ลำดับ 27
ณัฐดนัย กุลวัชวิมล NATDANAI KUNLAWATWIMON ลำดับ 39
ณัฐนันท์ สุพัฒนาภรณ์ NUTTANUN SUPATTANAPORN ลำดับ 109
ณัฐพงษ์ คงกำแหง NUTTAPONG KHONGKAMHAENG ลำดับ 78
ณัฐภัทร แสงเทียน NATTAPAT SANGTHIAN ลำดับ 69
ณัฐมล จิตตรีสิน NATTAMON CHITTREISIN ลำดับ 23
ณัฐสุดา เขมชาติฤทธิ์ NUTSUDA KHEMMACHADRIT ลำดับ 98
ณัทณพงศ์ วงษ์สุวรรณ NATNAPONG WONGSUWAN ลำดับ 46
ณิชนันทน์ จันทคราม NITCHANAN CHANTACRAM ลำดับ 70
ทิพยสุดา เพิ่มเทวา TIBSUDA PHOEMTEWA ลำดับ 101
ทิพรดา มณีเภตรา TIPRADA MANEEPATRA ลำดับ 59
ทีปกร วิศรุตวาณิชย์ TEEPAKORN WISARUTWANIT ลำดับ 4
ธนกร อนันต์ภูมิไตรภพ THANAKORN ANANPHUMTRIPHOP ลำดับ 66
ธวัชชัย ลิ้มศิริวัลลภ THAWATCHAI LIMSIRIVALLOP ลำดับ 121
ธันยพร สืบสาคร TUNYAPORN SUBSAKORN ลำดับ 51
ธิติพงษ์ บุญเปลี่ยน THITIPONG BOONPLIEN ลำดับ 128
ธีนิดา ขุนโขลน THEENIDA KUNKLON ลำดับ 99
ธีรภัทร เกียรติสมภพ THEERAPAT KIATSOMPHOB ลำดับ 63
ธีรสินธุ์ ฐิติธรรมรัชต์ TEERASINT THITITHAMMARACH ลำดับ 110
นจิตรา ชาญบูรณวัชร NAJITRA CHANBURANAVACH ลำดับ 33
นทภรรตรี บุญธรรม NOTPHATTRI BUNTHAM ลำดับ 111
นทสรวง พลอยม่วง NODSRUANG PLOYMUANG ลำดับ 28
นนทนี ไพรสนธิ์ NONTANEE PRAISON ลำดับ 19
นนทวัฒน์ อะทะจา NONTAWAT ATAJA ลำดับ 44
นพมาศ เทพธานี NOPPAMAT THEPTANEE ลำดับ 102
นภัสวรรณ พูลเพิ่ม NAPASSAWAN POONPERM ลำดับ 34
นราวิชญ์ ดีจัด NARAWIT DEEJAD ลำดับ 75
นันทวัฒน์ อะทะจา NANTAWAT ATAJA ลำดับ 45
บุญฤทธิ์ เกตุเรือง BOONYARID KETRAUNG ลำดับ 105
บุษญมาส ศรีโยธิน BUSSAYAMAS SRIYOTHIN ลำดับ 52
บุษยา รัศมีรัตน์ BUSSAYA RASSAMEERATH ลำดับ 87
ปฐมพร เบญจรูญ PHATOMPORN BENJAROON ลำดับ 104
ปณิตศร รัตนโชติ PANITSORN RATTANACHOTE ลำดับ 35
ปภาวินท์ ผิวผ่อง PRAPAWIND PHIUWPHONG ลำดับ 124
ประภัสสร แก้วคำ PRAPATSORN KAEWKAM ลำดับ 60
ป่าน ธัญญาผล PHAN THUNYAPHOL ลำดับ 123
ปานตะวัน เรืองขจร PARNTAWAN RUEANGKAJORN ลำดับ 122
พงศธร ช้างศรี PONGSATON CHANGSRI ลำดับ 127
พงศ์ธาดา จันทร์ศรีรัตน์ PONGTADA JUNSRERUT ลำดับ 29
พงศภัค เหลืองศุภภรณ์ PONGSAPUK LUANGSUPPORN ลำดับ 42
พชร จันทร์สุวรรณ์ PHATCHARA CHANSUWAN ลำดับ 68
พรพิมล โสรีกุล PHORNPIMOL SORIKUL ลำดับ 62
พรรษกาญจน์ เตชอัครเสถียร PHATSAKARN TECHAAKARASATHIAN ลำดับ 36
พลสักก์ บุษย์รัตธนะกิจ PONSAK BOOTRATTANAKIJ ลำดับ 72
พัชรีภรณ์ ศรีเจริญ PATCHAREEPORN SRICHAROEN ลำดับ 112
พัทธพล บรรเริงศรี PATAPON BUNREANGSRI ลำดับ 24
พุทธิดา นันทมิตร PUTTIDA NANTHAMITR ลำดับ 30
แพรวา ภูสง่า PRAEWA PHUSANGA ลำดับ 100
ภัทรานิษฐ์ เลี้ยงสุทธิกุล PHATTRANIT LIANGSUTTHIKUL ลำดับ 97
ภัทราวดี ชุมดี PATTARAWADEE CHUMDEE ลำดับ 65
ภัสราภรณ์ เจริญธรรม PATSARAPRON CHAROENTHUM ลำดับ 53
ภาณุพงศ์ ช่อระกำ PANUPONG CHORAGAM ลำดับ 113
ภิญโญ ทองประกอบ PINYO THONGPRAKOB ลำดับ 79
ภูสุดา สืบวงษ์ชัย POOSUDA SUEBWONGCHAI ลำดับ 130
รัชชานนท์ บุญจำรูญ RATCHANON BUNCHAMROON ลำดับ 114
รุ่งทิพย์ กลิ่นหอม RUNGTHIP KLINHOM ลำดับ 94
วรรณิภา เสียงเพราะ WANNIPA SIANGPRO ลำดับ 2
วริษฐา กัณฐวิจิตร WARITTHA KANTHAWIJIT ลำดับ 61
วันวิสา ยิ้มสุขอนันต์ WANWISA YIMSUKANAN ลำดับ 85
วีระภัทร ลออทรัพยาภัทร WEERAPAT LAORSHUBPAYAPAT ลำดับ 115
ศิรเสกข์ จรลีชาญชัย SIRASEK JORALEECHANCHAI ลำดับ 54
ศิรัตน์ ทองมูลตน SIRAT THONGMUNTON ลำดับ 92
ศิวพร สิทธิชัย SIVAPORN SITTICHAI ลำดับ 91
ศุภกฤต กิจวโรวาท SUPAGID GIDVAROWART ลำดับ 125
ศุภการย์ จรรยาสุภาพ SUPAKARN JANYASUPAB ลำดับ 76
ศุภณัฐ วรรณรัตต์ SUPANUT WANNARATT ลำดับ 31
ศุภพงษ์ ทิวากระจ่าง SUPAPHONG TIVAKRACHANG ลำดับ 71
ศุภฤกษ์ พึ่งอุดม SUPARERK PHUEANGUDOM ลำดับ 116
สมัชญ์ศักย์ ภาคธูป SAMATSAK PARKTHOOP ลำดับ 119
สาลินี ค่อยชัยภูมิ SALINEE KHOYCHAIYAPHOOM ลำดับ 25
สิรภพ ไทรงาม SIRAPHOB SAINGAM ลำดับ 43
สิรภพ พรบ่อน้อย SIRAPHOP PORNBORNOI ลำดับ 47
สุจินต์ สุขเอม SUJIN SUKAEM ลำดับ 26
สุนทร แซ่ตั้ง SUNTORN SAETANG ลำดับ 96
สุพรรษา พานพุฒ SUPANSA PANPUT ลำดับ 103
สุภาพร จิตอารี SUPAPORN JIT-AREE ลำดับ 49
สุภาพร ทองเสน SUPAPORN THONGSEN ลำดับ 86
สุรกิติ โสภณธนพัต SURAKITI SOPONTANAPAT ลำดับ 117
สุรางคณา ยาหยี SURANGKANA YAYEE ลำดับ 5
อภิศักดิ์ จันทร์ดา APISAK CHANDA ลำดับ 55
อรวรรณ ยาใหญ่ ORAWAN YAYAI ลำดับ 93
อรวรรณ อินทโชติ ORAWAN INTHACHOT ลำดับ 131
อัครวินท์ สุขใจวรเวทย์ AKKRAWIN SUKJAIWORAWATE ลำดับ 56
อาทิมา ชุ่มเกษรกูลกิจ ATHIMA CHUMKASONKULKIT ลำดับ 37
อานนท์ ชาวบ้านกร่าง ARNON CHAOBANKRANG ลำดับ 38
เอกราช อัศวรักษ์สกุล EAKARACH ASSAWARAKSAKUL ลำดับ 118
         
วันจันทร์ที่ 25 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562
เวลาสอบ 13.30 - 16.30 น.
     
ห้องคอมพิวเตอร์ LNG 301 ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์ มจธ.    
ทักษะที่ทดสอบ : การฟัง การอ่าน การเขียน การพูด    
หมายเหตุ : ลำดับหมายถึง ลำดับในใบลงชื่อเข้าสอบ    
         
ชื่อไทย นามสกุลไทย Name Surname ลำดับ
กมลชนก คิดดี KAMONCHANOK KIDDEE ลำดับ 81
กัณตนา กมลจรัสภักดี KANTANA KAMONJARADPAKDEE ลำดับ 79
กันดิศ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา KANDIS SANITWONG NA AYUDHAYA ลำดับ 71
กิตยาภรณ์ นาราญานันทน์ธาร KITTAYAPHORN NARAYANANTARN ลำดับ 27
กุลจิรา ถึกสถิตย์ KULCHIRA TUKSATHIT ลำดับ 42
กุลศยา สีนวล KULSAYA SEENUAL ลำดับ 53
จิณณรัตน์ ฐิติธนาสิทธิ์ JINNARAT THITITANASIT ลำดับ 58
จิตบุณย์ ตรีชะฎา JITTABOON TRICHADA ลำดับ 123
จิรชัย ดอกไม้ JIRACHAI DOKMAI ลำดับ 28
จิรภัทร์ สำเภา CHIRAPHAT SAMPHAO ลำดับ 54
จิรัชญา เตชะวัชรเทพ JIRATCHAYA TECHAWATCHARATHEP ลำดับ 43
จิรายุ จันทร์ดี JIRAYU JANDEE ลำดับ 100
เฉลิมชัย นวลขาว CHALOEMCHAI NUALKHAO ลำดับ 101
ชยอร จันจำนงค์ CHAYAON CHANCHAMNONG ลำดับ 29
ชาญวิทย์ ตันเต็ง CHANWIT TANTENG ลำดับ 30
ชุติกาญจน์ สุขสถาวรพันธุ์ CHUTIKARN SOOKSATAWORRAPHAN ลำดับ 65
ไชยรัตน์ วิมลรัตน์ CHAIRAT WIMOLRAT ลำดับ 119
ฐานันดร ศรเพชร THARNANDORN SORNPETCH ลำดับ 120
ฐิติมา หนันดูล TITIMA NUNDOON ลำดับ 75
ฐิติมาพร เครือบริบูรณ์ศีล THITIMAPORN KUREBORIBOONSIL ลำดับ 55
ณพล ศิริวุฒิกุล NAPON SIRIWUTTIKUL ลำดับ 88
ณัชชา แชจอหอ NUTCHA CHAEJOHO ลำดับ 44
ณัชชา หลุ่ยตระกูล NATCHA LUITRAKUL ลำดับ 85
ณัฏฐนิชา ทศพา NATTHANICHA TOSPA ลำดับ 93
ณัฐกมล วิเศษรักสกุล NATKAMON WISETRUKSAKUL ลำดับ 117
ณัฐชญา เพ็งบุญชู NATCHAYA PENGBUNCHU ลำดับ 66
ณัฐชา ช่วยบุญ NATTACHA CHUAYBOON ลำดับ 52
ณัฐณิชา โปรยรุ่งทอง NATNICHA PROYRUNGTHONG ลำดับ 31
ณัฐธิชา งามขัน NATTHICHA NGAMKHAN ลำดับ 76
ณัฐนิชา ชื่นประภานุสรณ์ NATNICHA CHEUNPRAPANUSORN ลำดับ 63
ณัฐพงศ์ อธิโรจน์ NATTAPONG ATIROJ ลำดับ 102
ณัฐพล ศิริทรัพย์ NUTTAPON SIRISUP ลำดับ 67
ณัฐภาส์ จันทร์ยาม NATTAPA CHUNYAM ลำดับ 4
ณิชนันทน์ เพียรประสพ NICHANAN PHAINPRASOP ลำดับ 49
ดวงหทัย กุลวัฒนพันธ์ DUANGHATHAI KUNWATTHANAPHAN ลำดับ 89
ตรีเพชร ตรีสุริยา TREEPHET TREESURIYA ลำดับ 41
ทรรศพร กันยะสาร TASSAPORN KANYASARN ลำดับ 36
ทิพยาภรณ์ แสงสุวรรณ์ THIPYAPHON SEANGSUWAN ลำดับ 45
ธนกร ประพันธ์พงพินิจ THANAKORN PRAPANPONGPINIT ลำดับ 68
ธนกฤต กิตติกาญจนาภา TANAKRIT KITTIKANJANAPHA ลำดับ 26
ธนบดี มีลาภ TANABORDEE MEELARP ลำดับ 32
ธนัชพร อนุภาพประเสริฐ TANUTPORN ANUPARPPRASERT ลำดับ 72
ธัญชนก กาษร THANCHANOK KASORN ลำดับ 94
ธัญญารัตน์ ปานเพชร THUNYARAT PANPHET ลำดับ 82
ธิติสุดา พูลทอง THITISUDA POOLTHONG ลำดับ 15
ธีรยา ประโยงค์รักษ์ TEERAYA PRAYONGRAK ลำดับ 121
นพวุฒิ พุกภิญโญ NOPPAWUT PUKPINYO ลำดับ 6
นภสร รัตนวุฒิขจร NAPASORN RATTANAWUTTIKAJOHN ลำดับ 86
นัดดาพร สมเพ็ชร์ NADDAPORN SOMPED ลำดับ 37
นัทชริดา ชุนไล้ NUTCHARIDA CHUNLAI ลำดับ 122
นัทธมน ใจกล้า NATTAMON JAIKLA ลำดับ 77
นุติพล ศรีเวียงยา NUTIPON SRIWIANGYA ลำดับ 96
บุรธัช ปีตะวนิค BURATHAT PEETAWANIK ลำดับ 34
ปณต เหรียญกมล PANOT RIEANKAMOL ลำดับ 103
ปณัสญา อธิคมบัณฑิตกุล PANUTSAYA ATIKOMBANDITKUL ลำดับ 73
ปณิธาน ทัพพสารดำรง PANITHAN TUPPASARNDUMRONG ลำดับ 7
ปภาวรินทร์ จิตติรังสรรค์ PAPAVARIN JITTIRUNGSUN ลำดับ 56
ปวีณ สุริมิตรตระกูล PAWEEN SURIMITTRAGOOL ลำดับ 10
ปวีณา โตแดง PAWEENA TODANG ลำดับ 87
ปวีณา ศรีปัญญา PAWEENA SRIPANYA ลำดับ 104
ปิยะ เดชธนู PIYA DECHTHANOO ลำดับ 5
ปิยากร วรมงคล PIYAKORN WORRAMONGKON ลำดับ 13
เปิ้ล พวงสีเงิน PLE PHUANGSEEGOEN ลำดับ 60
พัชฌา ทุรันตะวิริยะ PATCHA TURANTAVIRIYA ลำดับ 59
พัชรพร ทัศนภูมิ PATCHARAPORN TADSANAPHUM ลำดับ 90
พาทิศ จงศิริวาณิช PATIS JONGSIRIWANICH ลำดับ 105
พิชญ์ เย็นอุรา PITCH YEN-URA ลำดับ 8
พิชญ์สิริ ศิลปพิบูลย์ PITCHSIRI SILLAPAPIBOOL ลำดับ 125
พีรดา ศรีคล้าย PEERADA SRIKLAI ลำดับ 50
พีระวัฒน์ พันธ์นัทธีร์ PEERAWAT PANNATTEE ลำดับ 46
ภาณุพงศ์ วงศ์ปิยะไพบูลย์ PHANUPONG WONGPIYAPAIBOON ลำดับ 115
ภาณุวิชญ์ ประทุมเวียง PANUWISH PRATOOMVIEMG ลำดับ 47
ภูริเดช เทพณรงค์ PHURIDATE THEPNARONG ลำดับ 64
มนัสวี เจริญทรัพย์ MANASSAWEE JAREANSUB ลำดับ 106
มลฐิฌา หมู่สกุล MONTHICHA MOOSAKUL ลำดับ 97
มินตรา แก้วแสง MINTRA KAEWSAENG ลำดับ 51
ยศวัต ศรีโกมล YOSSAWAT SRIKOMOL ลำดับ 118
รัชดา รัดทุง RADCHADA RADTHOONG ลำดับ 57
รัตนาภรณ์ โสรถาวร RATTANAPORN SORATHAWORN ลำดับ 61
รินรดา สุรินทร์ชัย RINRADA SURINCHAI ลำดับ 95
โรจนศักดิ์ ปัญญาดิษฐวงษ์ ROJJANASAK PANYADITTAWONG ลำดับ 12
วรวุฒิ วิจักษณ์เมธี WORAWUT WICHAKMETEE ลำดับ 1
วรวุฒิ จันทร์หอม WORAWUT JANHOM ลำดับ 33
วรัญญา ศิริพัฒน์ WARANYA SIRIPHAT ลำดับ 107
วารุณี คีรีรัตน์ WARUNEE KHIRIRAT ลำดับ 91
วาสินี กรางชณีย์ WASINEE KRANGCHANEE ลำดับ 126
วิญาดา พ่วงเจริญ VIYADA PHOUNGCHAROEN ลำดับ 69
วินิทร โรจนรักษ์ VINIT ROJANARAK ลำดับ 35
วิศรุต เชิดชูพันธ์เสรี VITSARUTH CHIRDCHUPHANSARI ลำดับ 9
วุจิตรานันท์ จันบัวลา WUJITANAN JANBUALA ลำดับ 48
ศรุตตา สวนรัตน์ SARUTTA SUANRAT ลำดับ 92
ศักดิ์ชัย จิตต์รุ่งเรืองชัย SAKCHAI CHITTRUNGRUANGCHAI ลำดับ 39
ศิริชัย ศักดื์ประเสริฐสุข SIRICHAI SAKPRASERTSUK ลำดับ 40
ศิวาพร เสน่หา SIWAPORN SANEHA ลำดับ 108
ศุภาพิชญ์ พฤกษะวัน SUPAPICH PRUKSAWAN ลำดับ 2
สกุลการณ์ คงจันทร์ SAKUNKAN KHONGCHAN ลำดับ 38
สิทธิโชค นาคะเสนีย์ SITTICHOK NAKASANEE ลำดับ 74
สุชาดา พราหมเล็ก SUCHADA PRAMLEK ลำดับ 83
สุชานุช อภิวัฒน์ตั้งสกุล SUCHANUT APHIWATTUNGSAKUL ลำดับ 124
สุธิดา เสนาะคำ SUTIDA SANORKUM ลำดับ 78
สุพรรณี ชูทรัพย์ SUPANNEE CHUSAB ลำดับ 84
สุพิชญา ชนะชัย SUPICHAYA CHANACHAI ลำดับ 98
สุภัสสรา เตสุภา SUPHATSARA TESUPHA ลำดับ 11
สุภัสสรา อรรควิทยาพงศ์ SUPATSARA AKAWITTAYAPONG ลำดับ 99
สุภิญญา โตปาน SUPINYA TOPAN ลำดับ 80
เสาวนีย์ ศาตศิลป์ SAOWANEE SATSILP ลำดับ 116
อดิศา อยู่สิงห์โต ADISA YUSINGTO ลำดับ 70
อนัญญา บุญศรี ANANYA BOONSRI ลำดับ 3
อนัญญา บรรทัด ANANYA BANTAD ลำดับ 109
อภิสิทธิ์ อำนวยวรบุตร APISIT AMNUAYWORRABUT ลำดับ 110
อรพรรณ เอกะวิภาต OLAPHAN EGAVIBPHAT ลำดับ 111
อรยา แซ่เตียว ORAYA SAETIEW ลำดับ 112
อัมมา กาญจนเพ็ญ AMMA KANCHANAPEN ลำดับ 14
อุษณี บุตรศรี UTSANEE BUTSRI ลำดับ 62
เอกกมล มิตรครบุรี AKKAMON MITKORNBUREE ลำดับ 113
เอกวัฒน์ ปทุมรังษี EKAWAT PATHUMRUNGSI ลำดับ 114
         
วันอังคารที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562
เวลาสอบ 13.30 - 16.30 น.
     
ห้องคอมพิวเตอร์ LNG 301 ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์ มจธ.    
ทักษะที่ทดสอบ : การฟัง การอ่าน การเขียน การพูด    
หมายเหตุ : ลำดับหมายถึง ลำดับในใบลงชื่อเข้าสอบ    
         
ชื่อไทย นามสกุลไทย Name Surname ลำดับ
กนกอร ปัทมาวิไล KANOKON PATTAMAVILAI ลำดับ 93
กมลพร หาญธนัญชัย KAMONPORN HANTHANUNCHAI ลำดับ 137
กมลลักษณ์ สมานพงษ์ KAMONLAK SAMANPONG ลำดับ 109
กรรณิการ์ คำละมุล KANNIKA KHAMLAMUN ลำดับ 52
กษิดิ์เดช ปลูกผล KASIDET PLOOKPHOL ลำดับ 10
กัญญารัตน์ ปงกันคำ KANYARAT PONGKANKHAM ลำดับ 11
กันดิศ ธิชากรณ์ KANDIT THICHAKORN ลำดับ 12
กาญจนาพร อุดมทิพย์ KANJANAPHORN UDOMTIP ลำดับ 33
กิตติณัฐ บุญสมบัติ KITTINAT BOONSOMBUT ลำดับ 94
เกริกไกวัล จันทรวิภาค KRERKKAIWAN JANTARAWIPAK ลำดับ 75
เกษสุรา?งค์? คำแปร KEDSURANG KHAMPRAE ลำดับ 115
เกียรติศักดิ์ จิระภักดิ์ KRIATTISAK JIRAPAK ลำดับ 58
คมชาญ เรืองจ้อย KOMCHAN REUNGJOY ลำดับ 53
คุณานนต์ เราประเสริฐ KUNANONT RAOPRASERT ลำดับ 74
จารุวรรณ คณา CHARUWAN KHANA ลำดับ 116
จุลเกียรติ ประกอบแก้ว JULAKIAT PRAKOBKAEW ลำดับ 76
ฉัตริน เชื้อวรวิทย์ CHATTARIN CHUEAWORAWIT ลำดับ 91
ชนาธิป ตันอริยกุล CHANANTIP TANARIYAKUL ลำดับ 89
ชลมาศ อู่วัฒนสมบัติ CHONLAMAT AUWATTANASOMBUT ลำดับ 121
ฐิติโชติ วงศ์วีรภัทรกุล THITICHOT WONGWEERAPATTARAKUL ลำดับ 138
ฐิติรัชช อินอ่ำ THITIRAT INUM ลำดับ 13
ณพงศ์ รัตนรักษ์ติยา NAPONG RATTANARAKTIYA ลำดับ 106
ณภัทร กิติชัยภัทร NAPAT KITICHAIPAT ลำดับ 77
ณรงค์ศักดิ์ สมศรี NARONGSAK SOMSRI ลำดับ 54
ณัฐชยา ผาสุข NATCHAYA PASUK ลำดับ 99
ณัฐภัทร วัฒนบรรยง NATAPAT WATANABUNYONG ลำดับ 24
ณัฐวดี ศรีเมฆ NATTHAVADEE SRIMEK ลำดับ 2
ณัฐวร ศุภวงศานนท์ NUTTAWORN SUPPAWONGSANON ลำดับ 5
ณัฐวรรณ มังคะลี NUTTAWAN MUNGKHALEE ลำดับ 129
ณัฐวัตร สว่าง NUTTAWAT SAWANG ลำดับ 140
ณัฐอุดม จิตรอุดมสกุล NUTUDOM JITUDOMSAKUL ลำดับ 120
ดวงพร ธรรมวงศ์ผล DUANGPORN TAMMAWONGPHON ลำดับ 103
ทัตเทพ ระเบียบดี TATTHEP RABIEBDEE ลำดับ 83
ทิฆัมพร รองสูงเนิน TIKHAMPORN RONGSUNGNERN ลำดับ 133
ธนกฤต ธนะกุลยศ THANAKRIT THANAGULAYOD ลำดับ 82
ธนชัย สิงห์เสถียร THANACHAI SINGSATHEAN ลำดับ 46
ธนดล นิมิตชูชัย THANADOL NIMITCHUCHAI ลำดับ 20
ธนบูรณ์ ธีรภัทรสกุล THANABOON THEERAPATTARASAKUL ลำดับ 130
ธนัชชา ธนโสภิต THANATCHA THANASOPHIT ลำดับ 122
ธนัญญา ทองมาก THANANYA THONGMAK ลำดับ 3
ธนากร กาญจนอิ่มทรัพย์ THANAKORN KANCHANAIMSUP ลำดับ 92
ธเนศ ศรีอมร TANET SRIAMORN ลำดับ 21
ธฤต พิทักษ์คุมพล TARIT PITUCKUMPOL ลำดับ 84
ธวัชชัย เลิศพันธ์ THAWATCHAI LERDPAN ลำดับ 108
ธัชพร เฮงสาโรชัย THUTCHAPORN HENGSAROCHAI ลำดับ 134
ธาริต กอเจริญรัตนกุล TARIT KORJAROENRATTANAKUL ลำดับ 6
ธิติ วิรัชวาริน THITI VIRACHVARIN ลำดับ 79
ธิติพันธุ์ พัวพงศกร THITIPUN PUAPONGSAKORN ลำดับ 78
ธีรภัทร รื่นภาคลาภ THIRAPHAT RUENPHAKLAP ลำดับ 48
นนทพัทธ์ พูนสินวิวัฒน์ NONTAPAT POONSINWIWAT ลำดับ 14
นพกร คูหาสุวรรณกิจ NOPPHAKORN KOOHASUWANNAKIT ลำดับ 1
นรินทร์โชติ ไกยูรวงศ์ NARINCHOTE KAIYOONWONG ลำดับ 15
นลัท เงาตระการวิวัฒน์ NALAT NGAOTRAKANWIWAT ลำดับ 131
นลินพร อินอำไพ NALINPORN IN-AMPAI ลำดับ 85
นักรบ เหล่าธิรพาณิช NAKROB LAOTIERAPANICH ลำดับ 98
นัฐธิยา ไทยชมพูรุ่งเรือง NATTHIYA THAICHOMPOORUNGRUANG ลำดับ 27
นัดทมน ธวัชเรืองสกุล NUTTAMON THAWATRUANGSAKUL ลำดับ 34
นันทนา บุญมีชัย NANTANA BOONMEECHAI ลำดับ 16
นันทพร แก้ววิเชียร NANTAPORN KAEWVICHIEN ลำดับ 22
บุญชัย ม่วงศรี BOONCHAI MUANGSRI ลำดับ 26
บุญญากร บุญญาอรุณเนตร BOONYAKORN BOONYA-ARUNNET ลำดับ 59
เบญจพร แก้วพิจิตร BENJAPORN KAEWPIJIT ลำดับ 100
ปฐพี มูลศรี PATAPEE MOONSRI ลำดับ 60
ปทิตตา กาญจนโภคิน PATTITA KANJANAPOKIN ลำดับ 144
ปริญญา เพิ่มพูล PARINYA PERMPUL ลำดับ 49
ปริญดา ทองกิ่งแก้ว PARINDA THONGKINGKAEW ลำดับ 132
ปาณิภา โล่ห์สุวรรณ PANIPA LOHASUWAN ลำดับ 71
ปารมี เนรกัณฐี PARAMEE NERAKUNTEE ลำดับ 101
ปาริฉัตร คำตั้ว PARICHAT KHAMTUA ลำดับ 110
ปาริฉัตร อุปวรรณ PARICHATR AUPAWAN ลำดับ 123
พงษ์พัฒน์ วิญญัตติกุล PONGPAT WINYATTIKUL ลำดับ 17
พรรณิภา ช่างเสนา PANNIPA CHANGSENA ลำดับ 65
พรลภัส สุทนต์ PHORNLAPAT SUTHON ลำดับ 70
พรสุดา พิพิธทอง PORNSUDA PIPITTONG ลำดับ 112
พัชราภรณ์ วงเสนา PATCHARAPORN WONGSENA ลำดับ 124
พิชญธิดา ผิวเหลือง PHITCHAYATHIDA PHIEWLUANG ลำดับ 104
พิมพ์จุฑา สุขพลานนท์ PIMJUTA SUKPHALANON ลำดับ 55
พิรชัช นามศรี PIRACHAT NAMSRI ลำดับ 125
พิสิฐ แซ่ฉั่ว PISIT SAECHUA ลำดับ 56
ภณภัทร์ หลิมจิตธรรม PANAPAT LIMJITTHAM ลำดับ 18
ภัทรภร ดานูปถัมภ์ PATTARAPORN DANUPATHAM ลำดับ 72
ภัสรชัย นพคุณ PATSORNCHAI NOPPAKUN ลำดับ 66
ภาสพงศ์ ศณีโสภณ PASSAPONG SRISOPON ลำดับ 25
ภูมิธนันท์ ธรรมจักร POOMTHANAN THUMMAJAG ลำดับ 47
ภูริ?ชญา เกษมทรัพย์ PURICHAYA KASAMESUB? ลำดับ 111
มหิทธิผล นภาชัยกิจ MAHITTIPHOL NAPACHAIKIT ลำดับ 28
เมธาวัฒน์ ธนะไพรินทร์ METHAWAT THANAPHAIRIN ลำดับ 67
รณกฤต ศรีสุพรวิชัย RONAKRIT SRISUPORNVICHAI ลำดับ 9
รักชนก ขันเงิน RAKCHANOK KHANNGERN ลำดับ 126
รามิล วงษ์อิสลาม RAMIN WONGISLAM ลำดับ 117
ฤทธิเกียรติ กิตติชยารักษ์ RITTIKIET KITTICHAYARAK ลำดับ 61
ลักษมณ์ จันทร์ภิรมย์ LUK CHANPIROM ลำดับ 80
วชิรพร ไพบูลย์เสมาทัศน์ WACHIRAPORN PAIBOONSEMATUS ลำดับ 135
วรดา ภู่อมรวิวัฒนกุล WORADA POOAMORNWIWATTANAKUL ลำดับ 118
วรรณรี เจริญสุข WANNAREE CHAROENSUK ลำดับ 139
วสันต์ แก้วเทพ WASAN KAEWTHEP ลำดับ 86
วันปิยะ จินะกานนท์ WANPIYA CHINAKANONT ลำดับ 50
วัลย์ลิกา ล้อธนวิจิตร WANLIKA LAWTHANAVIJIT ลำดับ 102
วาทิน มาโสด VATIN MASOD ลำดับ 62
วิมลสิริ สกุลงาม WIMONSIRI SAKULNGAM ลำดับ 73
วีรวัฒน์ อ่อนสำลี WEERAWAT ONSAMLEE ลำดับ 68
วุฒิคม ตรีปัญจศิล VUTTHIKOM TRIPANJASIL ลำดับ 81
ศรัณย์ ศรีมณี SARUN SRIMANEE ลำดับ 63
ศรัณย์ คงสิรินุรักษ์ SARUN KONGSIRINURAK ลำดับ 113
ศศรักษ์ ด่านสิริพร SASALUK DANSIRIPORN ลำดับ 23
ศักดิ์สิทธิ์ อินปาว SAKSIT INPAO ลำดับ 114
ศิระพงศ์ จันทร์โพธิ์ SIRAPONG JUNPO ลำดับ 95
ศุภณัฐ ลีลาพรรณวุฒิ SUPANUT LEELAPUNNAWUT ลำดับ 136
ศุภดา องค์ตระกูล SUPHADA ONGTRAGOON ลำดับ 107
สรกฤษณ์ ตั้งคติคณากร SORAKRIT THANGKATIKANAKORN ลำดับ 29
สราวุธ วงศ์วีระวัฒนกูร SARAVUT WONGWEERAWATTANAKUL ลำดับ 51
สรินยา ทุนร่องช้างช SARINYA TUNRONGCHANG ลำดับ 57
สาธิญา ณระผล SATHIYA NARAPONT ลำดับ 141
สายธาร ธนพัฒน์กิติโรจน์ SAITHARN TANAPATKITIROJ ลำดับ 90
สาริกา โต๊ะนาค SARIKA TONAK ลำดับ 142
สิงหเนตร หวังศิริเลิศ SINGHANET WANGSIRILERT ลำดับ 143
สิตางค์ อรัญญะ SITANG ARANYA ลำดับ 127
สิทธา จันทรวงศ์ SITTA CHANTARAWONG ลำดับ 97
สิริชัย ต่อมคำ SIRICHAI THOMKAM ลำดับ 35
สิริญาพร ชนะกุล SIRIYAPORN CHANAKUL ลำดับ 96
สุพัตรา อ่อนศรี SUPATTRA ONSRI ลำดับ 30
สุภาวดี รัตนประสิทธิ์ SUPAVADEE RATTANAPRASIT ลำดับ 4
สุรพันธ์ หงสุรพันธุ์ SURAPHAN HONGSURAPHAN ลำดับ 19
เสกสันติ ทองรัตน์ SEKSANTI THONGRAT ลำดับ 87
หนึ่งฤทัย แซ่ตั้ง NUENGRUTHAI SEATUNG ลำดับ 119
อภิชัย เลาห์ภากรณ์ APICHAI LAOPAKORN ลำดับ 69
อริย์ธัช ศรีพัฒนสิทธิกร ARITACH SRIPATTANASITTIKORN ลำดับ 64
อริสา โรบิน ARISA ROBIN ลำดับ 7
อสมาภรณ์ ขุนจันทร์ ASMAPORN KUNJAN ลำดับ 105
อารียา สุวรรณแสน AREEYA SUWANNASAEN ลำดับ 88
อารีวรรณ ระโหฐาน AREWAN RAHOTHAN ลำดับ 128
อินทัช สาระเวก INTUCH SARAWEK ลำดับ 8
อินทุอร ซื่อตรง INTHUORN SUETRONG ลำดับ 32
อุมาพร ละคร UMAPORN LAKHON ลำดับ 31
         
วันพุธที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562
เวลาสอบ 13.30 - 16.30 น.
     
ห้องคอมพิวเตอร์ LNG 301 ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์ มจธ.    
ทักษะที่ทดสอบ : การฟัง การอ่าน การเขียน การพูด    
หมายเหตุ : ลำดับหมายถึง ลำดับในใบลงชื่อเข้าสอบ    
         
ชื่อไทย นามสกุลไทย Name Surname ลำดับ
กมลชนก ทองแต้ม KAMONCHANOK THONGTAEM ลำดับ 120
กฤษฎา ยงไสว KITSADA YONGSAWAI ลำดับ 40
กัญจน์ณัฏฐ์ อธิการนุูกูล KANJANUT ATHIKARNNUKUL ลำดับ 104
กันต์กนิษฐ์ น้อยคงดี KANKANITH NOIKONGDEE ลำดับ 93
กิตติกานต์ พงศ์ประยูร KITTIKAN PONGPRAYOON ลำดับ 87
กิตติศักดิ์ ปั่นศรี KITTISAK PUNSRI ลำดับ 64
เกริกเกียรติ ดวงแป้น KREUGKIAT DOUNGPAN ลำดับ 46
คุณานนต์ แซ่ลี้ KUNANON SAELEE ลำดับ 88
จาตุพร แส้ประเสริฐสม JATUPORN SAEPRASEARTSOM ลำดับ 68
จารุวรรณ สินสกุล JARUWAN SINSAKUL ลำดับ 8
จิณพรต ศิริธรรม JINNAPROT SIRITHAM ลำดับ 25
จิดาภา โสประโคน JIDAPA SOPAKON ลำดับ 121
จิตรานุช ตั้งก่อสกุล JITTRANUCH TANGKORSAKUL ลำดับ 82
จิรายุส เภกะสุต JIRAYUS BHEKASUT ลำดับ 59
เจนจิรา ธรรมสังวาลย์ JANEJIRA THUMMASUNGWAN ลำดับ 94
เฉลิมราช พูลภาพ CHALERMRACH POOLPARP ลำดับ 60
ชนสรณ์ บัวสาย CHANASORN BUASAI ลำดับ 65
ชนิกานต์ บุญภักดี CHANIKAN BOONPHAKDEE ลำดับ 48
ชนินาถ พลลาภ CHANINAT PHONLAB ลำดับ 114
ชยาภรณ์ เปี่ยมศิริ CHAYAPORN PIEMSIRI ลำดับ 2
ชยุต เจริญพูนทรัพย์ CHAYUT CHAROENPHOONSAP ลำดับ 41
ชลิดาพร อินทร์แป้น CHALIDAPORN INPAN ลำดับ 95
ชัชรินทร์ เดชสุวรรณกมล CHATCHARIN DECHSUWANKAMOL ลำดับ 83
ชานน เหมืองทอง CHANON MUEANGTHONG ลำดับ 29
ชานน ประเสริฐกาญจนา CHANON PRASERTKANCHANA ลำดับ 49
ฌัชฌา จีระวัฒน์ CHATCHA JEERAWAT ลำดับ 56
ญาดา ฟูวงศ์ YADA FOOWONG ลำดับ 50
ฐิติกร วังแสน THITIKORN WANGSAEN ลำดับ 141
ณภัทร เพ็งนิ่ม NAPAT PENGNIM ลำดับ 51
ณัฏฐพล ถาวรคีรีรัตน์ NATTAPOL THAVORNKHIRIRAT ลำดับ 58
ณัฐกร ไกรมาก NATTAKORN KRAIMARK ลำดับ 3
ณัฐกฤษฏ์ จันทร์รุ่งเรือง NATTHAKRIT CHANRUNGRUANG ลำดับ 84
ณัฐชยา ไกรสินธุ์ NATCHAYA KRAISIN ลำดับ 122
ณัฐญา ประวัติร้อย NATTAYA PRAWATROI ลำดับ 123
ณัฐฑริกา เก่าบางยาง NUTTARIKA KAOWBANGYANG ลำดับ 134
ณัฐภัทร ยอดดี NATTHAPHAT YODDEE ลำดับ 30
ณัฐมน ผิวผ่อง NUTTAMON PEWPONG ลำดับ 96
ณัฐรัตน์ เธียรประเสริฐชัย NUTTHARAT TIENPRASERTCHAI ลำดับ 52
ณัฐริตา นาห้วย NATHARITA NAHUAI ลำดับ 133
ณัฐิรา เกตุจรูญ NUTTIRA KATEJAROON ลำดับ 97
ณิชากร คูประเสริฐวงศ์ NICHAKORN KUPRASERTWONG ลำดับ 26
ณิชารีย์ สิทธิยานุรักษ์ NICHAREE SITTHIYANURAK ลำดับ 7
ตวงพร จันทรพงษ์ TUANGPORN JANTARAPONG ลำดับ 115
ทศวรรษ โยธินนรธรรม TODSAWAT YOTHINNORATHAM ลำดับ 31
ทัศศิรุตย์ สุทธิวงษ์ TASSIRUT SUTTHIWONG ลำดับ 32
ธนกร ติยะพิบูลย์ไชยา THANAKORN TIYAPIBOONCHAIYA ลำดับ 22
ธนกร พัฒนศาสตร์ THANAKORN PHATTHANASAT ลำดับ 77
ธนกฤต ภัทรเมธาชัย THANAKRIT PHATTARAMATACHAI ลำดับ 53
ธนพร เฉลิมจิระรัตน์ TANAPORN CHALERMJIRARAT ลำดับ 10
ธนพล ฐิติภัทรกุล THANAPHOL THITIPHATTARAKUL ลำดับ 106
ธนาภา บุญเกิด THANAPA BOONGERD ลำดับ 47
ธัญญา สุภารัตนากุล TANYA SUPARATTANAKUL ลำดับ 105
ธัญสุดา กระแสร์เสียง THUNSUDA KRASAESEING ลำดับ 135
นนท์ฐพร ศอศันสนีย NONTHAPORN SORSANSANEE ลำดับ 136
นพัตธร จันทร์ไทย NAPATTHORN JUNTHAI ลำดับ 85
นภัสสร ขอดเมชัย NAPASSORN KHODMECHAI ลำดับ 107
นวรินทร์ ลลิตชาญชัยวิช NAVARIN LALITCHANCHAIWIT ลำดับ 67
นัทธมน สุขสมบูรณ์ NATTAMON SUKSOMBOON ลำดับ 61
นิภาธร เสรีศิริโรจน์ NIPATORN SAREESIRIROD ลำดับ 124
บรรพต เลือดไทย BANPOD LUEDTHAI ลำดับ 71
ปวรุจม์ ชานก PAVARUT CHANOK ลำดับ 57
ปองณัฐ เครือศรี PONGNAT KRUASRI ลำดับ 72
ปัณฑิตา เตชะกิจเวคิน PANTITA TAECHAKIJVAKIN ลำดับ 27
ปิยะ เย็นทรวง PIYA YENSUANG ลำดับ 116
ปุณยวีร์ จึงเจริญพูน PUNYAWEE JUENCHAREONPOON ลำดับ 9
พงศธร เมฆเมทนีดล PHONGSATHORN MEKMETHANIDON ลำดับ 33
พงศธร โกษลาเกษม PONGSATORN KOSALAKASEM ลำดับ 79
พงศ์สันต์ ฉัตรแสงเจริญ PONGSAN CHATSANGJAROEN ลำดับ 125
พงสกร เอี่ยมสอาด PONGSAKORN EAMSAAD ลำดับ 74
พชร ถิรครรชิต PATCHARA THIRAKHUNCHIT ลำดับ 34
พรชนัน คุปตะเวทิน PORNCHANAN KUPTAVETIN ลำดับ 90
พรธัช พฤกษชาติถาวร POHNTAT PHUCKSACHATTHAWORN ลำดับ 1
พรรษวุฒิ ทองผดุงโรจน์ PANSAWUT THONGPHADUNGROT ลำดับ 137
พัชรา ธนสินอนันต์ PHATCHARA THANASINANAN ลำดับ 98
พิกุล สูญห้าว PIKUL SOONHOW ลำดับ 117
พิมพ์เพชร เวียงสงค์ PIMPHET WIANGSONG ลำดับ 102
พิมพ์วัฒชนก ตรังคสัญชัย PIMWATCHANOK TRANGCASANCHAI ลำดับ 138
พิลาสิณี ศรีประสาน PILASINEE SRIPRASAN ลำดับ 35
พีรญา ธนะกิตติกุล PEERAYA THANAKITTIKUL ลำดับ 54
พุฒิพงศ์ ปานประทีป PUTTIPONG PANPRATEEP ลำดับ 36
ภวัต สุวิภานนท์ PAWAT SUVIPANON ลำดับ 37
ภัทรพรรณ นุชจ้อย PATARAPAN NUTCHJOI ลำดับ 80
ภัทราภรณ์ ศรีเพชรชลาลัย PATTHRAPORN SRIPETCHALALAI ลำดับ 91
ภาสกร สุรสรยุทธ PASSALORN SURASORAYUT ลำดับ 99
ภาสิรี แพนเดช PASIREE PANDEJ ลำดับ 23
ภีมพนธ์ ทองคำ PEEMAPON THONGKAM ลำดับ 73
ภีมภัส นาคอินทร์ PEEMMAPUS NARK-IN ลำดับ 62
มนัญชัย แสงสาคร MANANCHAI SANGSAKORN ลำดับ 28
มนัสพร คงสุวรรณ MANATSAPORN KONGSUWAN ลำดับ 55
เมทิกา อินทจันทร์ MAETHIKA INTHACHAN ลำดับ 108
ยศสรัล กมลเนตรสวัสดิ์ YOSSARUN KAMOLNETSAWAD ลำดับ 38
ยุทธชัย ชวลิตธาดา YUTTACHAI CHAVALITTHADA ลำดับ 75
รติมา เปรมศิลป์ RATIMA PREMSILP ลำดับ 42
รัญชกร ขุนณารักษ์ RUNCHAKORN KUNNARAK ลำดับ 112
วณกร มณีชาติ WANAKORN MANEECHART ลำดับ 126
วรดา มั่งคั่ง WORADA MUNGKUNG ลำดับ 69
วรนิษฐา พงษ์พิทักษ์ WORANISTHA PHONGPHITHAK ลำดับ 127
วรัชยา เลาหวัฒนเสรี WARATCHAYA LAOHAWATTANASEREE ลำดับ 43
วรัญญา กนกนาคนภา VARANYA KANOKNAPA ลำดับ 128
วรัญญู เฮงษฎีกุล WARANYOO HENGSADEEKUL ลำดับ 21
วสุภัทร ทองนพคุณ WASUPAT THONGNOPPAKHUN ลำดับ 4
วิกัญยา กิตติโรจนเสถียร WIKANYA KITTIROTCHANASATHEAN ลำดับ 118
ศวรรยา ยิ่งนานสุข SAWANYA YINGNANSUK ลำดับ 92
ศิวกร สุรัตนชัยการ SIVAKORN SURATTANACHAIKARN ลำดับ 130
ศุภกร ตติยานุพันธ์วงศ์ SUPPAKORN TATIYANUPANWONG ลำดับ 63
ศุภนิมิต สุขอินทร์ SUAPNIMIT SUKIN ลำดับ 101
สนัชนันท์ แก้วกาญจนเศรษฐ์ SANATCHANAN KAEWKARNCHANASET ลำดับ 100
สมเจตน์ เพชรมาก SOMJET PETCHMAK ลำดับ 70
สรชย นาเม็ง SARACHAYA NAMENG ลำดับ 86
สรรเสริญ เอี่ยมสุธี SANSERN IAMSUTHEE ลำดับ 44
สร้อยชมพู แซ่อุ๊ย SOICHOMPOO SAEAUI ลำดับ 24
สิรภพ ดามาพงษ์ SIRAPOP DAMAPONG ลำดับ 89
สิรภัทร รัชตะชีวะนาวิน SIRAPAT RUCHATACHEVANAVIN ลำดับ 129
สุชาดา พลประถม SUCHADA PONPRATHOM ลำดับ 119
สุนทรี แซ่คู SOONTHAREE SAEKHOOL ลำดับ 6
สุนทรีย์ แซ่ลิ้ม SUNTAREE SAELIM ลำดับ 109
สุปราณี ก้งหวั่น SUPRANEE KHONGWON ลำดับ 103
สุพจน์ ศรีประเสริฐ SUPOTH SRIPRASERT ลำดับ 139
สุรีรัตน์ หทัยเจริญชัย SUREERAT HATHAICHAROENCHAI ลำดับ 76
อกนิษฐ์ ธรรมวิชิต ARKANIT THAMMAVICHIT ลำดับ 78
อนุศิษฏ์ กุณาพัฒน์ ANUSITH GUNAPAT ลำดับ 45
อภิชญาพร ไชยอุตม์ APICHAYAPORN CHAIYA-UD ลำดับ 81
อรรควุฒิ หงส์ภักดี AKKHAWUT HONGPUKDEE ลำดับ 113
อรรถพันธ์ อนรรฆพร ATTHAPUN ANARNKAPORN ลำดับ 39
อรัญญา ศรีสวัสดิ์ ARUNYA SRISAWAT ลำดับ 110
อริศรา อภิวัฒนสิริ ARITSARA APIWATTHANASIRI ลำดับ 5
อัญเชิญ ปิ่นเกตุ ANCHERN PINKET ลำดับ 131
อานนท์ รัตธนภาส ARNON RATTATHANAPAD ลำดับ 66
อาวิษฎา บรรลือศักดิ์ AVISADA BANLUESAK ลำดับ 132
อินทิรา ลี้พัฒนวงศ์ INTHIRA LIPATTANAWONG ลำดับ 111
อินทุกร จงสถาพงษ์พันธ์ INTUKORN JONGSTAPONGPUN ลำดับ 140
         
วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562
เวลาสอบ 13.30 - 16.30 น.
     
ห้องคอมพิวเตอร์ LNG 301 ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์ มจธ.    
ทักษะที่ทดสอบ : การฟัง การอ่าน การเขียน การพูด    
หมายเหตุ : ลำดับหมายถึง ลำดับในใบลงชื่อเข้าสอบ    
         
ชื่อไทย นามสกุลไทย Name Surname ลำดับ
กนิษฐา ยังเจริญ KANISTA YOUNGCHAROEN ลำดับ 72
กรกีรติ จุ้ยศิริ KORNKIRATI JUYSIRI ลำดับ 50
กรพัฒน์ บุญสิริพัฒนาเจริญ KORNPAT BOONSIRIPATTANACHAROEN ลำดับ 15
กริชวิชญ์ บุนนาค KRITCHWIT BUNNAG ลำดับ 16
กฤตพจน์ เพชรสุทธิ์ KRITTAPOT PHETSUT ลำดับ 39
กฤษกร เชียงแรง KITSAKORN CHEANGRANG ลำดับ 109
กฤษฎาพร เพ็ชร์ดี KRISADAPORN PETCHDEE ลำดับ 17
กัณฑิรา อินทร์เจริญ KANTIRA AINCHAROEN ลำดับ 128
กาญจนา ประกอบผล KANJANA PRAGOBPHOL ลำดับ 110
กิติธัช โพธิ์ทอง KITITAD PHOTONG ลำดับ 111
กิติยา ศิริเรืองโรจน์     ลำดับ 112
กิติวัฒน์ ขวัญนกขุ้ม KITIWAT KVANNOKKUM ลำดับ 44
เกยุรา ศรีแสนตอ KEYURA SRISANTOR ลำดับ 101
จิตต์เกษม เจริญจิตต์ CHITTKASEM CHAROENCHITT ลำดับ 54
จิรัฏฐ์ นาคฤทธิ์ JIRAT NAKARIT ลำดับ 143
จิรารัตน์ พันธุทุม JIRARAT PANTUTHUM ลำดับ 113
จุฬาลักษณ์ ปะกา JULALAK PAKA ลำดับ 83
เจตสุภา แจ้งสุวรรณ JEDSUPA JANGSUWAN ลำดับ 32
ชญานินท์ ทองพิลา CHAYANIN THONGPILA ลำดับ 57
ชนสิษฎ์ จินดาธนะสิทธิ์ CHANASIT JINDATANASIT ลำดับ 69
ชนากานต์ คล่องแคล่ว CHANAKAN KLONGKLAW ลำดับ 114
ชนาวีร์ สวัสดิ์ทัติ CHANAVEE SAWADTAT ลำดับ 115
ชุนัญดา คล้ายทอง CHUNANDA KHLAITHONG ลำดับ 98
ฑีฐ์ฆรายุ วาศสร้อยรัชต TEEKRAYU WATSOIRACHATA ลำดับ 45
ณภัทร สิทธิการิยกุล NAPAT SITTIKARIYAKUL ลำดับ 67
ณัฐกฤช อุปถัมภ์วิภานนท์ NUTTAKRID UPPATUMWIPANON ลำดับ 58
ณัฐกานต์ มลิวัลย์ NATTHAKARN MALIWAN ลำดับ 70
ณัฐชยา คงตาม NATCHAYA KONGTAM ลำดับ 73
ณัฐฐินี หลำอ่วม NUTHINEE LUMUAM ลำดับ 127
ณัฐณิชา ตั้งเจียมศรี NATNICHA TANGJEAMSRI ลำดับ 55
ณัฐณิชา วิเษศสุข NATNICHA VISATSUK ลำดับ 80
ณัฐทิชา บัวหลวง NUTTICHA BUALUANG ลำดับ 130
ณัฐนัย วรวิจิตราพันธ์ NATTANAI WORAWICHITRAPHAN ลำดับ 18
ณัฐพร ตั้งตะธารากุล NUTTAPORN THANGTATARRAKUL ลำดับ 59
ณัฐภาส วัฒนโชคชัยศรี NATAPAT WATTHANACHOKCHAISRI ลำดับ 137
ณัฐยา ปิ่นคำ NATTAYA PINKHAM ลำดับ 56
ณัฐวุฒิ สื่อสวัสดิ์ณิชย์ NATTAWOOD SUESAWADWANID ลำดับ 19
ณิชชรีย์ ศานติวงศ์สกุล NICHARE SANTIWONGSAKUL ลำดับ 142
ณิชชาอร พิทักษ์ชาติ NIDCHAORN PITAKCHART ลำดับ 108
ตะวัน ณรงค์พันธุ์ TAWAN NARONGPHAN ลำดับ 74
ทศวรรษ ทองหล่อ THOSAWAT THONGLOR ลำดับ 51
ทศวรรษ ลักษโณสุรางค์ THOSSAWAT LUXSANOSURANG ลำดับ 75
ทัตติยา สอนพ่วง TATTIYA SORNPOUNG ลำดับ 78
เทียนวิทู การถนัด TIENWITO KARNTHANAT ลำดับ 23
ธนภัทร ดีภัทรกุล TANAPAT DEEPATARAKUL ลำดับ 24
ธนะพล ไชยสรณะ THANAPHOL CHAISORANA ลำดับ 52
ธนัชชา คุ้มศรี THANATCHA KHUMSRI ลำดับ 100
ธนัท สุวรรณมงคล TANUT SUWANMONGKOL ลำดับ 60
ธนาภา ทองเลิศ THANAPA THONGLERT ลำดับ 20
ธนิก กวินเดชาชัย THANICK KAWINDACHACHAI ลำดับ 35
ธราธิป หมูแก้วเครือ TARATIP MOOKAEWKRUE ลำดับ 46
ธัญญารัตน์ พุทธะพงศ์เลิศ THANYARAT PHUTTHAPHONGLOET ลำดับ 125
ธันธมาศ ไกรทอง TANTAMARD KRAITHONG ลำดับ 91
ธันยธรณ์ ชวยบุญชุม THANYATHORN THANYATHORN ลำดับ 76
นวพล ทองสุขศรี NAWAPOL THONGSUKSRI ลำดับ 116
นศรินทร์ พิมบัว NASARIN PIMBUA ลำดับ 133
นันท์นภัส ฟ้าวิทยะพัฒน์ NANNAPAT FAVITAYAPAT ลำดับ 117
นิธิพัฒน์ วรโชติธนดล NITIPAT WORACHOTTHANADON ลำดับ 84
เบญญาภา ลาภาพงศ์ BENYAPHA LAPHAPHONG ลำดับ 27
ปกรณ์ ปราศภัย PAKORN PASAPAI ลำดับ 14
ปกรณ์ วิถีพานิชย์ PAKORN VITHEEPANICH ลำดับ 65
ปฐมพร แสงวงศ์กิจ PRATOMPORN SANGWONGKIT ลำดับ 118
ปณีตา อรัญนารถ PANEETA ARUNYANARTH ลำดับ 88
ปรเมษฐ์ จุฑาศานต์ PORAMATE CHUTHASAN ลำดับ 36
ปรียาภรณ์ ลบเจริญ PREEYAPORN LOBJAROEN ลำดับ 92
ปวริศา วิจารณกุล PAWARISA WIJARANAKUL ลำดับ 33
ปันสิริ เกษมพรมณี PUNSIRI KASEMPORNMANEE ลำดับ 131
ปิติภัทร บุญช่วยเหลือ PITIPAT BOONCHUAYLUEA ลำดับ 28
ปิรดา เตชจิตต์โชคเกษม PIRADA TECHAJITCHOKKASEM ลำดับ 134
ปุญญวัฒน์ ทองนวล PHUNYAWAT THONGNUAL ลำดับ 21
ปุณยนุช เล็กนพภา PUNYANUT LEKNOPPHA ลำดับ 86
พงศกร สนิทไชย PHONGSAKORN SANITCHAI ลำดับ 104
พงษ์สิทธิ์ ศิลาสัย PHONGSIT SILASAI ลำดับ 66
พชร หนูแก้ว PHOCHARA HNUKEAW ลำดับ 97
พัชรึ สีดา PATCHRI SIDA ลำดับ 138
พัสนัย ตัมพวิสิฏฐ์ PASSANAI TAMPAWISIT ลำดับ 22
พิชญ์พสุ พินภิรมย์ PHITPASU PINPIROM ลำดับ 2
พิชญา วงษ์พันธุ์ PITCHAYA WONGPAN ลำดับ 87
พิชญาภา พันตาเอก PICHAYAPA PANTAEAK ลำดับ 145
พิมานมาศ ด้วงเพ็งรักษ์ PIMANMAS DUANGPANGRAK ลำดับ 105
เพ็ญพิชชา ทิมปา PHENPHITCHA TIMPA ลำดับ 126
ภคนัดดา ศรจิตติ PAKANADDA SORNJITTI ลำดับ 79
ภคิน กาญจนวิวิญ PAKIN KANJANAWIWIN ลำดับ 29
ภรณ์ทิพย์ นิ่มเนียม PORNTIP NIMNEAM ลำดับ 30
ภัทราภรณ์ ภิรมย์จิต PATTRAPORN PIROMJIT ลำดับ 3
ภัทราภรณ์ กองสมบัติ PRATTRAPORN KONGSOMBAT ลำดับ 119
ภัสสร วิยานนท์ PASSORN VIYANON ลำดับ 77
ภานุวัฒน์ ผาลาด PHANUWAT PHALAD ลำดับ 99
ภูมินันท์ ปัทมดิลก PHUMINAN PATTAMADILOK ลำดับ 47
มณฑล ดวงประทุม MONTHON DUANGPRATHUM ลำดับ 120
มุกดารัตน์? จันทร์?อินทร์ MUKDARAT JUN-IN ลำดับ 103
เมธาวี สมบูรณ์ชัย METAVEE SOMBOONCHAI ลำดับ 68
ยุทธพิชัย ไกรศร YUTTAPICHAI KRAISORN ลำดับ 40
ยูถิกา เกษรราช YUTHIKA KESORNRACH ลำดับ 102
รติภัทร หิรัญสถิตย์ RATIPAT HIRUNSATIT ลำดับ 48
รมย์ชลี ภู่ผกาพันธ์พงษ์ ROMCHALEE POOPAKAPHUNPONG ลำดับ 37
รัฐสยาม ยาวิชัย RATSIAM YAWICHAI ลำดับ 64
ลัคนา งามยิ่ง LUCKANA NGAMYING ลำดับ 121
วนิดา แสงสว่าง WANIDA SANGSAWANG ลำดับ 89
วรรณภา อินทรประเสริฐ WANNAPA INTARAPRASERT ลำดับ 90
วรสิรี อัครจิตสกุล WORASILEE AKKARAJITSAKUL ลำดับ 140
วรัญญา อ่อนฤทธิ์ WARANYA ONRIT ลำดับ 93
วริศรา ศรีพันธบุตร WARISARA SRIPHANTHABOOT ลำดับ 63
วัชรพงศ์ นิธากรณ์ VASHARAPONG NITHAKORN ลำดับ 43
วิภาวี สากลวารี WIPAVEE SAKOLWAREE ลำดับ 85
วีรนันท์? ดวงแข WEERANAN DUANGKHAE ลำดับ 41
ศศกรณ์ รัตนวงศ์ SASAKORN RATTANAWONG ลำดับ 61
ศศิกานต์ อรุณรัตนา SASIKARN ARUNRATTANA ลำดับ 106
ศุภกฤต กีรติกาญจนวงศ์ SUPAKIT KEERATIKANCHANAWONG ลำดับ 107
ศุภศันส์ ศักดิ๋บริบูรณ์ SUPASUN SAKBORIBOON ลำดับ 25
ศุภาพิชญ์ วิริยะกูล SUPAPIT WIRIYAKUL ลำดับ 94
สถิรพัฒน์ ปุงคานนท์ SATIRAPAT PUNGKANOND ลำดับ 81
สรวิชญ์ อินทร์พรหม SORAWIT INPROM ลำดับ 144
สรัญญา ปรินายวนิชย์ SARANYA PARINAYAWANICH ลำดับ 129
สหกฤษ เฉียบแหลม SAHAGRID CHIABLAEM ลำดับ 122
สัณหวัช จันทร์วิบูล SANHAWACH JANWIBOON ลำดับ 95
สาฐิณี เจือจันทร์ SATINEE JUECHAN ลำดับ 135
สิทธิณณท์ วงศ์สินสกุล SITTINON WONGSINSAKUL ลำดับ 62
สิรวุฒิ พัฒนเจริญ SIRAWUT PATTANACHAROEN ลำดับ 34
สิริกัญญา กำปั่นทอง SIRIGANYA KAMPANTHONG ลำดับ 1
สิริราช อาวจำปา SIRIRAJ AWOJUMPA ลำดับ 53
สุดารัตน์ รอดพาล SUDARAT RODPAN ลำดับ 132
สุดารัตน์ วงค์ธิ SUDARAT WONGTHI ลำดับ 141
สุทธิดา ประทุม SUTTHIDA PRATHUM ลำดับ 82
สุนิตา สายสอน SUNITA SAISORN ลำดับ 139
สุริยนันท์ หมั่นผดุง SURIYANUN MANPADUNG ลำดับ 38
องอาจ ปาิจนะ ONGART PAJINA ลำดับ 26
อนุวัฒน์ ปาณีวัฒน์ ANUWAT PANEEWAT ลำดับ 42
อภิวัฒน์ แก้วอินทร์ชัย APIWAT KAEWINCHAI ลำดับ 96
อภิษฎา กุลโกวิท APISADA KULKOWIT ลำดับ 31
อัครวินท์ อินทรคุปต์ AKKHARAWIN INTARAKUP ลำดับ 123
อัจฉราพร คัมภีรทัศน์ AUTCHARAPORN KAMPEERATAS ลำดับ 124
อัจฉริยา แก้วจรัส ACHARIYA KAEWJARUS ลำดับ 71
อัญชิสา ศรีอรุณศักดิ์ ANCHISA SRI-ARUNSAK ลำดับ 136
อุกฤษฏ์ เทศะศิลป์ UKRIT TESASIL ลำดับ 49
         
วันศุกร์ที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562
เวลาสอบ 13.30 - 16.30 น.
     
ห้องคอมพิวเตอร์ LNG 301 ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์ มจธ.    
ทักษะที่ทดสอบ : การฟัง การอ่าน การเขียน การพูด    
หมายเหตุ : ลำดับหมายถึง ลำดับในใบลงชื่อเข้าสอบ    
         
ชื่อไทย นามสกุลไทย Name Surname ลำดับ
กมลนิตย์ ช่วงโภคา KAMOLNIT CHUNGPOKA ลำดับ 84
กรนันท์ ศิริพงศ์ปรีดา KORANUN SIRIPONGPREEDA ลำดับ 123
กฤติยา จันทร์โท KRITTIYA JANTO ลำดับ 89
กษิดิศ กาพิยะ KASIDIS KAPIYA ลำดับ 33
กังวาน พิบูลธรรมนนท์ KANGWAN PIBULTHUMANONT ลำดับ 39
กัญญาภัค คำเสนา KANYAPAK KHAMSENA ลำดับ 101
กันต์กนิษฐ์ สอดสี KANKANIT SODSEE ลำดับ 124
กัลยรัตน์ รอดริด KANYARAT RODRID ลำดับ 116
กัลย์สุดา พัฒนะปรัชญานนท์ KANSUDA PATTANAPRADCHAYANON ลำดับ 74
กาญจนพงศ์ เนตรจินดาวงศ์ KANCHANAPONG NETCHINDAWONG ลำดับ 90
กาญจนาพร หวลคนึง KANJANAPORN HUANKANUENG ลำดับ 109
กิ่งกาญจน์ แพงคำ KINGKAN PHANGKAM ลำดับ 92
กุลศิริพร เซี่ยงเจ็น KOOLSIRIPHORN SHIENGJEN ลำดับ 131
ไกรชนัญณ์ ประดิษฐ์กุลเจริญ KRICHANUN PRADITKULCHAROEN ลำดับ 61
เขตต์ตะวัน มะลิแย้ม KHETTAWAN MALIYAEM ลำดับ 40
คมกริช เพชรสงค์ KOMKRIT PETSONG ลำดับ 110
จรณินทร์ นงรัตน์ JARANIN NONGRAT ลำดับ 36
จักรภัทร แสวงแก้ว JAKKAPAT SAWAENGKAEW ลำดับ 42
จิดาภา กิจสว่างวงศ์ JIDAPA KIJSAWANGWONG ลำดับ 43
จิตติมา นาศรี JITTIMA NASRI ลำดับ 1
ชนนิกานต์ ศุภสาร CHONNIKARN SUPASARN ลำดับ 18
ชลลดา สุขภิญโญ CHONLADA SUKPINYO ลำดับ 104
ชลิดาภรณ์ ผลจันทร์ CHALIDAPORN PHONJAN ลำดับ 75
ชวัลญา เขตเผชิญไชย CHAWANYA KETPHACNERCHAI ลำดับ 93
ชัยธวัช พรมศรี CHAITAWAT PROMSRI ลำดับ 44
ชาตรี รัชดากรธรรม CHATREE RATCHADAKORNTHAM ลำดับ 130
ญาดา อังสนานนท์ YADA ANGSANANONT ลำดับ 52
ฐิตกุช อาชวเมธีกุล THITAKUL ARCHAWAMETEEKUL ลำดับ 45
ณัฏฐา ตั้งวิรุฬห์ NATTHA TANGVIRUN ลำดับ 31
ณัฐธยาน์ จังพานิช NATTHAYA JANGPHANIT ลำดับ 118
ณิชารีย์ เลิศประสิทธิพันธ์ NICHAREE LERSPRASITTIPAN ลำดับ 19
ดาริกา รอดภัยพวง DARIKA RODPHAIPUANG ลำดับ 76
ตชพร เตชรัตนชาญกิจ TACHAPORN TECHARATTANACHANKIT ลำดับ 99
ธนวัฒน์ เสริมจิตต์ TANAWAT SERMJIT ลำดับ 46
ธนวุฒิ ทองพุ่ม TANAWUT TONGPUM ลำดับ 98
ธนากร ชาวดอนคูณ THANAKORN CHAOWDONKOON ลำดับ 113
ธนากร พาสุข THANAKORN PASOOK ลำดับ 114
ธนิสร อัครอภิโภคี THANISORN AUKKARAAPIPOKEE ลำดับ 58
ธัชชัย พุฒิภิรมย์โรจน์ TATCHAI BUDHIPIROMROJ ลำดับ 37
ธัชพงษ์ ทับทิม TACHAPONG TUBTIM ลำดับ 62
ธันยนนท์ แซ่ตั้ง THANYANON SAETANG ลำดับ 59
ธิดา สารพัฒน์ THIDA SARAPAT ลำดับ 77
ธิรเดช โรจนะ TIRADATE RODJANA ลำดับ 63
ธีรวีร์ แสงเหลา THRERAWEE SANGLAO ลำดับ 115
นริศรา วนมา NARISSARA WONMA ลำดับ 20
นริศรา ฮามาโอกะ NARISARA HAMAOKA ลำดับ 53
นฤพร เพ็งจันทร์ NARUPORN PENGCHAN ลำดับ 91
นวคุณ มะลิประหิน NAWAKHUN MALIPRAHIN ลำดับ 125
นิชนิภา พรมมานอก NIDNIPA PROMMANOG ลำดับ 78
นิชานันท์ สมานอรุณรักษ์ NICHANUN SMANARUNRUK ลำดับ 85
นิธิวัฒน์ นาคสกุล NITIWAT NAKSAKUL ลำดับ 57
บุษกร อำนวยกิจ BUDSAKORN AMNUYKIT ลำดับ 86
บูรเดช ชูแสง   CHUSANG ลำดับ 54
เบญญาภา สุขโสภานนท์ BENYAPA SUKSOPANON ลำดับ 64
ปกรณ์ จองลีพันธ์ PAKORN JONGLEEPAN ลำดับ 21
ปฏิมาภร สร้อยน้อย PATIMAPON SOYNOI ลำดับ 121
ปณตพร ตรงศิริวัฒน์ PANODPOND TRONGSIRIWAT ลำดับ 126
ปภาวินท์ ตุลยสิทธิกุล PAPAWIN TUNYASITIKUN ลำดับ 16
ประภัสสร เรียงรวบ PRAPATSORN REANGRUEB ลำดับ 127
ปัณณวัฒน์ ทองโสม PANNAWAT TONGSOM ลำดับ 65
ปาจรีย์ กิตติศุภลักษณ์ PAJAREE KITTISUPALUCK ลำดับ 95
ปาลิตา เกิดสวัสดิ์     ลำดับ 17
พสิษฐ์ อุตสาหวรารัตน์ PASIT UTSAHAWARARAT ลำดับ 38
พัสนันต์ บูรณะปัทมะ PATSANAN BURANAPATTAMA ลำดับ 34
พิชญา ปิ่นเวหา PICHAYA PINWAHA ลำดับ 72
พิชาภา เรืองทรัพย์ PICHAPA RUENGSUP ลำดับ 79
พิรพรรณ สัมฤทธิ์ PIRAPHUN SAMRITH ลำดับ 102
พีรพล รอดรักษา PEERAPHOL RODRUKSA ลำดับ 35
เพชรนภา พันธ์ปา PECHNAPA PUNPA ลำดับ 5
โพชฌงค์ พงษ์เวียง POTCHONG PONGVIENG ลำดับ 66
ภัควัฒน์ ตันเจริญ PAKKAWAT TANCHAROEN ลำดับ 32
ภูษณ มณีรัตน์ PHUSANA MANEERAT ลำดับ 105
มังกร แซ่ว่อง MANGKORN SAEWONG ลำดับ 119
มัชณา กิจสมพร MATCHANA KIJSOMPORN ลำดับ 112
มานิตา อัศวสุพรรณศรี MANITA ASAWASUPANASRI ลำดับ 80
ยลดา ทองมา YONLADA THONGMA ลำดับ 55
รัชพล นุชลำยอง RACHAPOL NUCHLUMYONG ลำดับ 22
ลักษณ์มาส เพ็ชรเสนา LAKSAMAS PETCHSENA ลำดับ 81
วรจรรย์ ประสิทธิ์ยุทธศิลป์ VORACHAN PRASITYUTASIL ลำดับ 67
วรมินทร์ วรรณเเสง VORAMIN VANNASAENG ลำดับ 68
วรัญญา กลัดสำเนียง WARUNYA KLADSUMNIENG ลำดับ 56
วรางคณา บุญทระกุล WARANGKANA BOONTHARAKUL ลำดับ 128
วริษฐา กิจมะโน WARITTHA KITMANO ลำดับ 47
วัชรากร บุทธิจักร WATCHARAKORN BUTTIJUK ลำดับ 120
วิชาดา เจริญพงษ์ WICHADA CHAROENPONG ลำดับ 4
วิภารัตน์ เจริญสุข VIPARAT CHAROENSUK ลำดับ 23
วิรัช การดี WIRAT KANDEE ลำดับ 24
วีรกูล โกไสยสิต WEERAKUL GOSAIYASIT ลำดับ 73
วุฒิชัย เกิดเพิ่ม WUTTICHAI KOEDPOEM ลำดับ 82
ศรุดา สุวรรณขจิต SARUDA SUWANKHAJIT ลำดับ 51
ศศกรณ์ สารนารถ SASAKORN SARANARTH ลำดับ 94
ศศิวิมล กมลลิ้มสกุล SASIVIMON KAMONLIMSAKUN ลำดับ 25
ศิรโรจน์ กิตติวณิชพันธุ์ SIRAROJ KITTIWANICHAPHAN ลำดับ 48
ศิริชัย ไชยปัดทุม SIRICHAI CHAIPADTUM ลำดับ 106
ศิวกร จรตระการ SIWAKORN JONTAKARN ลำดับ 107
ศุทธินี เพ็ชรนารถ SUTTINEE PECHNART ลำดับ 83
ศุภกร น้อยเพชร SUPAKORN NOIPECH ลำดับ 122
ศุภรักษ์ พละศักดิ์ SUPHARAK PALASAK ลำดับ 100
สบันงา แสงบุตร SABANNGA SAENGBUT ลำดับ 26
สรณ์สิริ ผลวัฒนะ SORNSIRI PHOLWATTANA ลำดับ 87
สายฝน ศรีสอาด SAIFON SRISAHARD ลำดับ 41
สิทธิพร สุขขัง SITTHIPHON SUKKHANG ลำดับ 49
สิรภัทร พลาบดีวัฒน SIRAPHAT PALABODEEWAT ลำดับ 27
สุกนต์ธี อักษรวงศ์ SUKONTEE AUKSORNWONG ลำดับ 69
สุกฤตา สิงห์โต SUKRITTA SINGHTO ลำดับ 96
สุชัญญา มิลาวรรณ SUCHANYA MILAWAN ลำดับ 111
สุภาณี อ่ำสำอางค์ SUPANEE AMSAMANG ลำดับ 103
สุภามาศ เหรียญรุ่งเรือง SUPAMAS RIANRUNGREUNG ลำดับ 88
สุรเกียรติ ทรัพย์โฉม SURAKIART SUPCHOM ลำดับ 60
สุวิจักขณ์ กลั่นประดิษฐ์ SUWIJAK KLANPRADIT ลำดับ 117
เสริมศักดิ์ เทียนสว่าง SERMSAK TEANSAWANG ลำดับ 70
อธิป กิตติณรงค์เดช ATHIP KITTINARONGDECH ลำดับ 28
อภิญญา แซ่เตียว APINYA SAE-TEAW ลำดับ 129
อภิวัฒน์ วัฒนนรเศรษฐ์ APIWAT WATTANANORRASATE ลำดับ 29
อภิวิชญ์ คุณรัตนาภรณ์ ABHIWIT KHUNRATTANABHORN ลำดับ 50
อรจิรา ดีประหลาด ONJIRA DEEPRALARD ลำดับ 108
อัจฉราพรรณ ง้วนประเสริฐ ATCHARAPHAN NGUANPRASERT ลำดับ 30
อัจฉริยา บุญมา ADCHARIYA BUNMA ลำดับ 2
อัญญารัตน์ โหสถ AUNYARUT HOSOD ลำดับ 97
อินทิรา จันทพันธ์ INTHIRA JANTHAPAN ลำดับ 3
เอกพันธุ์ วิเศษคามิน EAKAPUN VISESKAMIN ลำดับ 71