รับสมัครสอบ TETET สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

ข้อกำหนดการสอบ TETET สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4

 1. นักศึกษาสามารถเลือกสอบได้เพียงรอบใดรอบหนึ่งเท่านั้น
  (หากสมัครมากกว่า 1 รอบ จะยึดข้อมูลสุดท้ายที่ทำการ Submit เข้ามา)
  ***ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าสอบได้ตามวันที่สมัครไว้ ให้แจ้งล่วงหน้าก่อนวันสอบไม่ต่ำกว่า 3 วันทำการ หากไม่มีการแจ้งจะถือว่าใช้สิทธิ์ในการสอบแล้วและไม่สามารถสมัครสอบรอบอื่นได้อีก***
 2. นักศึกษาที่สมัครสอบแล้วในเทอม 1 จะไม่สามารถสมัครสอบในเทอม 2 ได้อีก ยกเว้นได้ทำการแจ้งยกเลิกการสอบเทอม 1 ไว้เรียบร้อยแล้ว
 3. ในกรณีที่รอบใดมีผู้สมัครสอบต่ำกว่า 15 คน คณะฯ ขอยกเลิกการจัดสอบในรอบนั้น โดยผู้สมัครสอบสามารถเลือกสอบในรอบอื่นๆ ได้
 4. ผู้เข้าสอบไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
 5. นักศึกษาจะต้องตรวจสอบรายชื่อ เวลาสอบ และห้องสอบ ตามวันที่ระบุไว้ 
 6. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบนำสิ่งของใดๆ ติดตัวเข้าที่นั่งสอบ และคณะฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย ที่เกิดขึ้น ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 7. คณะฯ ไม่มีบริการรับฝากสิ่งของ และทรัพย์สินมีค่าของผู้เข้าสอบ
 8. นักศึกษาสามารถติดต่อรับผลสอบได้ด้วยตนเอง ที่ห้อง SoLA 210 ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์ 
  หลังจากได้รับอีเมล์แจ้งให้มารับผลสอบแล้วเท่านั้น

วัน เวลา และการสมัครสอบ

ผู้สนใจสามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่  ....... 14 มกราคม 2562 .......  โดยจัดสอบทั้งหมด 20 รอบ (80 คน/รอบ) ดังนี้

(เลือกสอบได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น)

กรอกใบสมัคร

 

 •   รอบ          

       วันสอบ 

    ปิดรับสมัคร   

    ประกาศรายชื่อและห้องสอบ  

            เวลาสอบ  

  1–10 

  11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 25 ก.พ. 62

   30 ม.ค. 62

    5 ก.พ. 62
  ดูรายละเอียด

       13.30 – 16.30 น.       

  11–20 

  18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 มี.ค. 62

   1 มี.ค. 62

   12 มี.ค. 62
  ดูรายละเอียด

หมายเหตุ

1) นักศึกษาที่สมัครสอบแล้วในเทอม 1 จะไม่สามารถสมัครสอบในเทอม 2 ได้อีก 
    ยกเว้นได้ทำการแจ้งยกเลิกการสอบเทอม 1 ไว้เรียบร้อยแล้ว

2) ในกรณีที่รอบใดมีผู้สมัครสอบต่ำกว่า 15 คน คณะฯ ขอยกเลิกการจัดสอบในรอบนั้น
    โดยผู้สมัครสอบสามารถเลือกสอบในรอบอื่นๆ ได้

 

***ผู้สมัครสอบจะต้องตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เวลาสอบ และห้องสอบ ทางเว็บไซต์ข้างต้น ในวันที่ระบุไว้ในตาราง***

 


 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณเบญจมา ณ มหาไชย โทรศัพท์: 0 2470 8793 โทรสาร: 0 2470 8793
อีเมลล์: benjama.nam@kmutt.ac.th

 

Preview วิธีการใช้ แบบทดสอบภาษาอังกฤษ TETET ในรูปแบบวีดีโอ

English | Thai