Skip navigation.
Home

บริการงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์ มจธ.

"จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรของคณะศิลปศาสตร์ นำเทคโนโลยีมาพัฒนาการทำงานภายในคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี"

1. โครงการบริการงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.1 ดูแล/พัฒนางานการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับเจ้าหน้าที่และอาจารย์

• ให้คำปรึกษาการจัดหาด้าน Hardware/Software กับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่
• การวางระบบสนับสนุนเทคโนโลยีพื้นฐานในคณะฯ

1.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับคณะฯ

1.2.1 พัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-office)

• พัฒนาระบบใหม่
• ดูแลและ Maintenance e-office ทุกระบบ (1-7 ระบบ)

1.2.2 พัฒนาระบบเกี่ยวกับการสนับสนุนการเรียนการสอน

• พัฒนา/Maintenance ระบบของศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง
• พัฒนา/Maintenance ระบบของ Resource Centre

1.3 ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ของคณะฯ/รายวิชา และโครงการต่างๆ

• ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ของคณะฯ/รายวิชาและโครงการต่างๆ 

2.โครงการซ่อม บำรุง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.1 ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

• ดูแล/พัฒนาทำฐานข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ
• จัดทำเว็บไซต์สำหรับค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
• ประสานงานดูแล ซ่อม บำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ภายในคณะฯ
• ให้คำปรึกษาทั้งด้าน Hardware / Software แก่บุคลากรของคณะฯ

2.2 เพิ่มศักยภาพการใช้งานและป้องกันความปลอดภัยให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์

• การดูแลคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
• การดูแล Network

3. โครงการฝึกอบรมบุคลากร เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ