เปิดสอบ TETET สำหรับนักศึกษาระดับปริญาตรี เฉพาะชั้นปีที่ 4 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 


ข้อกำหนดการสอบ TETET สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4

 1. นักศึกษาสามารถเลือกสอบได้เพียงรอบใดรอบหนึ่งเท่านั้น
  (หากสมัครมากกว่า 1 รอบ จะยึดข้อมูลสุดท้ายที่ทำการ Submit เข้ามา)
  ***ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าสอบได้ตามวันที่สมัครไว้ ให้แจ้งล่วงหน้าก่อนวันสอบไม่ต่ำกว่า 3 วันทำการ หากไม่มีการแจ้งจะถือว่าใช้สิทธิ์ในการสอบแล้วและไม่สามารถสมัครสอบรอบอื่นได้อีก***
 2. นักศึกษาที่สมัครสอบแล้วในภาคเรียนที่ 1 จะไม่สามารถสมัครสอบในภาคเรียนที่ 2 ได้อีก ยกเว้นได้ทำการแจ้งยกเลิกการสอบภาคเรียนที่ 1 ไว้เรียบร้อยแล้ว
 3. ในกรณีที่รอบใดมีผู้สมัครสอบต่ำกว่า 15 คน คณะฯ ขอยกเลิกการจัดสอบในรอบนั้น โดยผู้สมัครสอบสามารถเลือกสอบในรอบอื่นๆ ได้
 4. ผู้เข้าสอบไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
 5. นักศึกษาจะต้องตรวจสอบรายชื่อ เวลาสอบ และห้องสอบ ตามวันที่ระบุไว้ 
 6. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบนำสิ่งของใดๆ ติดตัวเข้าที่นั่งสอบ และคณะฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย ที่เกิดขึ้น ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
   
  ***กรณีผู้เข้าสอบนำสิ่งของที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าที่นั่งสอบ ถือว่าผู้เข้าสอบมีเจตนาทุจริตในการสอบ จะไม่มีการตรวจผลสอบให้แก่ผู้เข้าสอบ และผู้เข้าสอบไม่สามารถขอใช้สิทธิ์สอบฟรีในรอบอื่นทดแทนการสอบรอบที่มีเจตนาทุจริตได้***
   
 7. คณะฯ ไม่มีบริการรับฝากสิ่งของ และทรัพย์สินมีค่าของผู้เข้าสอบ
 8. นักศึกษาสามารถติดต่อรับผลสอบได้ด้วยตนเอง ที่ห้อง SoLA 210 ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์ 
  หลังจากได้รับอีเมล์แจ้งให้มารับผลสอบแล้วเท่านั้น (ระยะเวลาประมาณ 1 เดือนหลังจากวันสอบ)

TETET administration for 4th year students (Free) 

TETET regulations

 1. Students can only choose to register for one slot of test administration ( In case of choosing more than one slot, only the latest submission will be applied)
  *** If students are not able to attend the test, it is a ‘MUST’ to inform the test administrators for at least 3 working days before the test date.  If the students do not follow this procedure, it will be counted as students have already taken the test and will not be allowed to apply for free TETET test.***
 2. Students who apply for the test in the first semester will not be allowed to apply for the test in the second semester, except making a cancelation as stated in item 1.
 3. School of Liberal Arts will cancel the test administration if there are less than 15 test takers.  Students are allowed to choose the new test date.
 4. TETET administration is free of charge.
 5. Students are required to self-check the name list, test time, and test room as stated in the announcement.
 6. Students are not allowed to bring any personal belongings into the test room.  The School of Liberal Arts will not be responsible for any loses for all cases.

  *** If the test takers bring any not allowed belongings into the test room, it will be considered as attempted cheating, the test paper will not be marked and the test taker will not be able to take another test for free.***
 7. No deposit services available on the test date.
 8. Students can get the test results at Sola 210, 2nd floor, school of Liberal Arts building after being informed via email (around one month after the test date). 

วัน เวลา และการสมัครสอบ
Date and time for test application

 

ผู้สนใจสามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น. 
The test application system will be opened on August 23, 2023 at 9.00 am.

 


กรอกใบสมัคร Application form

โดยในภาคเรียนที่ 1/2566 จัดสอบทั้งหมด 5 รอบ (120 คน/รอบ) ดังนี้ (เลือกสอบได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น)
There will be 5 rounds of test administration (120 test takers per round)  (Students can only choose 1 round)

 

 ภาคการศึกษา
  (Semester)

 

     รอบ        (Round)

 

                   วันสอบ
                
(Test date)

 

ปิดรับสมัคร 
 
(Closing date and time)     

        ประกาศรายชื่อ
         และห้องสอบ
  
(Announcement date
      for namelist and
         test room)

        เวลาสอบ
       (Test time)

 

  1/2566 1 – 5  6, 7, 8, 9, 10 November 2023  18 October 2023 at 16.00    26 October 2023
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด
    13.30 – 16.30 น.
  1/2566 6 - 9  7, 8, 9, 10 November 2023  18 October 2023 at 16.00   26 October 2023
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด
    09.00 - 12.00 น.
  2/2566

To be
 announced. 

 February - April 2024

 To be
 announced.
  
  To be
 announced.

    13.30 – 16.30 น.    

 

 

หมายเหตุ *

1) นักศึกษาที่สมัครสอบแล้วในภาคเรียนที่ 1 จะไม่สามารถสมัครสอบในภาคเรียนที่ 2 ได้อีก ยกเว้นนักศึกษาจะทำการแจ้งยกเลิกการสอบภาคเรียนที่ 1 ไว้ให้เรียบร้อย
Students who apply for the test in the first semester will not be allowed to apply for the test in the second semester, except making a cancelation as stated in item 1 (TETET regulations).

2) ในกรณีที่รอบใดมีผู้สมัครสอบต่ำกว่า 15 คน คณะฯ ขอยกเลิกการจัดสอบในรอบนั้น โดยผู้สมัครสอบสามารถเลือกสอบในรอบอื่นๆ ได้
School of Liberal Arts will cancel the test administration if there are less than 15 test takers.  Students are allowed to choose the new test date.

 

 ***ผู้สมัครสอบจะต้องตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เวลาสอบ และห้องสอบ ทางเว็บไซต์ข้างต้น ในวันที่ระบุไว้ในตาราง***

Students are required to self-check the name list, test time, and test room as stated in the announcement.

 

***** การจัดสอบอาจมีการเลื่อนหรือยกเลิก ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 *****
***** TETET administration is subjected to change depending on the spread of COVID-19 ***** 

 

สถานที่ในการสอบ 
Test location

ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 และ ชั้น 4  คณะศิลปศาสตร์ หรือ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 2
Computer rooms on the 3rd and 4th floor of School of Liberal Arts building or the computer rooms on the 1st floor, CB2.

 

การเตรียมตัวสอบ

นักศึกษาสามารถทดลองใช้โปรแกรมข้อสอบได้
ระหว่างวันที่ 30 ต.ค. – 3 พ.ย. 66 เวลา 15.30 – 17.30 น.
ณ ห้อง SoLA 301 ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์


และสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อสอบและแนวทางพัฒนาทักษะที่ใช้ ในการสอบได้ที่ https://sola.pr.kmutt.ac.th/tetet/preparation/


นอกจากนี้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทางด้านภาษาอย่างต่อเนื่อง ได้ที่ https://www.facebook.com/kmutt.salc


 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณเบญจมา ณ มหาไชย โทรศัพท์: 0 2470 8793 
อีเมลล์: benjama.nam@kmutt.ac.th

 

Preview วิธีการใช้ แบบทดสอบภาษาอังกฤษ TETET ในรูปแบบวีดีโอ

English | Thai

 


ผลสอบสำหรับระดับปริญาตรี เฉพาะชั้นปีที่ 4 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
Results of TETET for graduate students and others 


 

แนวทางการติดต่อรับใบรายงานผลสอบ TETET ของนักศึกษา มจธ. รอบสอบฟรี 
สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับผลสอบ

 

สามารถติดต่อรับใบรายงานผลสอบได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

 

1) “ให้จัดส่งผลทางไปรษณีย์”

      โดยผู้เข้าสอบจะต้องส่งซองเปล่า ให้กับคณะศิลปศาสตร์เพื่อจัดส่งผลไปยังผู้เข้าสอบทางไปรษณีย์
      รายละเอียดการจัดเตรียมซอง มีดังนี้

 • ใช้ซองขนาด A4 ไม่ต้องขยายข้าง

 • ติดแสตมป์จำนวน 23 บาท (คณะฯ ส่งแบบไปรษณีย์ลงทะเบียน)

 • จ่าหน้าซองถึงตนเอง โดยระบุข้อมูล ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสอบ   
รหัสนักศึกษา วันที่สอบ
ที่อยู่ของผู้เข้าสอบ

                       

เมื่อจัดเตรียมซองเปล่าตามด้านบนเรียบร้อยแล้ว สามารถส่งมาให้คณะศิลปศาสตร์ ตามชื่อ-ที่อยู่ด้านล่างนี้

คุณเบญจมา ณ มหาไชย

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ

กรุงเทพมหานคร 10140

 

***หมายเหตุ
      (1) คณะฯ จะรวบรวมซองจดหมายจากผู้เข้าสอบ และดำเนินการจัดส่งผลสอบทางไปรษณีย์สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
      (2) กรณีผู้เข้าสอบจ่าหน้าซองไม่ครบถ้วนหรือไม่ติดแสตมป์ จะไม่ดำเนินการส่งเอกสารไปยังผู้เข้าสอบ

 

2) “รับด้วยตนเอง”

      ได้ที่ห้อง ห้อง 210 ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์
      ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 15.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
      โดยแสดงบัตรนักศึกษาและแจ้งวันที่สอบ