Homepage

  

เปิดสอบ TETET 

 

 


สำหรับระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไป <มีค่าใช้จ่าย> 
For graduated students and others (Fees applied)

 


จัดสอบในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566  เวลา 13.30 - 16.30 น. 
The test will be administered on December 17, 2023 at 13.30 -16.30.


จัดสอบในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น. 
(**รับจำนวนจำกัด**)  ดังรายละเอียดด้านล่างนี้

The test will be administered on December 17, 2023 at 13.30 -16.30.
(**Limited seats**)  More information is provided below.

 

*** ระบบรับสมัครเปิดวันที่ 21 พ.ย. 66 เวลา 9.00 น. และปิดวันที่ 1 ธ.ค. 66 เวลา 16.00 น. 
(หรือปิดทันทีในกรณีที่นั่งเต็มจำนวนก่อนวันปิดรับสมัคร)

กรุณาตรวจสอบกำหนดชำระเงินจาก "ใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคาร/Bank Bill payment" ของท่านและชำระเงินให้ทันกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสมัครสอบ***

 

หมายเหตุ การจัดสอบอาจมีการเลื่อนหรือยกเลิก ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การระบาดของ COVID-19

 

 *** The test registration system will be opened on November 21, 2023 at 9.00 am.
and closed on December 1, 2023
 at 4.00 pm. (or until the seats are fully booked).

Please check the date for payment from ‘Bank Bill payment’
and make the payment within the due date. If payment is not made on time, the test registration will be canceled.*** 

 

Ps. The test administration might be postponed or canceled depending on the COVID-19 pandemic. 

 

 

กรอกใบสมัคร Appication form 

Click here: Application form  กรอกใบสมัคร

 

วันที่สอบ
(
Test date)

เวลาสอบ
(
Test time)

    รับสมัคร
 
  (Registration)
 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 Announcement of
eligible applicants’ name             

สถานะ
(Status)
 

   December 17, 2023  13.30 - 16.30 November 21,
2023
at 9.00 - 
December 1, 2023
at 16.00 *
    December 13, 2023
   (คลิกเพื่อดูรายละเอียด/
     See...
)
  รายชื่อผู้ Submit ข้อมูล /
รอการชำระเงินและตรวจสอบ  
Announcement of the name list of completed form submission/
Pending for payment and verifying
   October 29, 2023  13.30 - 16.30 September 26, 2023
at 9.00 - 
October 12, 2023
at 16.00 *
   October 25, 2023
 
 
   August 20, 2023  13.30 - 16.30 July 25, 2023
at 9.00 - 
August 4, 2023
at 16.00 *
  August 16, 2023
   
 

  

* หมายเหตุ สงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครทันทีเมื่อจำนวนที่นั่งเต็ม
* Note: The  test registration system will be closed immediately if all seats are booked.

 

ค่าธรรมเนียมการสอบ : 800 บาท/คน
Test fee: 800 per person 

สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ชั้น 3 และ ชั้น 4 คณะศิลปศาสตร์ มจธ.
Location: Language laboratory, floor 3 and 4, School of Liberal Arts building, KMUTT. 

ทักษะที่ทดสอบ : การฟัง การอ่าน การเขียน การพูด
Test skills: Listening, Reading, Writing, Speaking

 

ข้อกำหนดการสอบ TETET

 1. ผู้สมัครสอบต้องกรอกข้อมูลและ submit ข้อมูลในระบบสมัครให้เรียบร้อย ก่อนดำเนินการชำระเงินค่าสอบ (ควร submit ข้อมูลเพียงครั้งเดียวเพื่อไม่ให้เป็นการกันสิทธิ์การสมัครของผู้อื่น) โดยผู้สมัครสอบสามารถเช็ครายชื่อผู้ submit ข้อมูลได้ที่หน้าเว็บไซต์

 2. เลือกเวลาสอบได้เพียงรอบเดียวเท่านั้น และไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงวันและเวลาสอบได้ เนื่องจากที่นั่งสอบแต่ละรอบมีจำนวนจำกัด (หากสมัครมากกว่า 1 รอบ จะยึดข้อมูลสุดท้ายที่ทำการ Submit เข้ามา)

 3. เมื่อ submit ข้อมูลแล้ว จะต้องชำระค่าสอบตามช่องทางและระยะเวลาที่กำหนดไว้ ในกรณีที่ชำระเงินผิดช่องทางหรือเกินกำหนดเวลาจะไม่มีสิทธิ์สอบและไม่สามารถขอคืนเงินค่าสอบได้

  ***ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคาร (Bank Bill payment) ณ ตอนสมัครเท่านั้น ไม่สามารถย้อนกลับมาพิมพ์ในภายหลังได้  ในกรณีไม่มีเครื่องพิมพ์ให้บันทึกเก็บไว้ก่อน ***

 4. ผลสอบจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ระยะเวลาประมาณ 1 เดือนหลังจากวันสอบ โดยผู้เข้าสอบสามารถเช็คหมายเลขไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ที่หน้าเว็บไซต์

 5. หากผู้มีสิทธิ์สอบไม่สามารถเข้าสอบได้ คณะฯ จะไม่คืนเงินค่าสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งไม่สามารถให้ผู้มีสิทธิ์สอบขอเลื่อนการสอบได้

 6. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบนำสิ่งของใดๆ ติดตัวเข้าที่นั่งสอบ และคณะฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย ที่เกิดขึ้น ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

  ***กรณีผู้เข้าสอบนำสิ่งของที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าที่นั่งสอบ ถือว่าผู้เข้าสอบมีเจตนาทุจริตในการสอบ จะไม่มีการตรวจผลสอบให้แก่ผู้เข้าสอบ และผู้เข้าสอบไม่สามารถขอใช้สิทธิ์สอบฟรีในรอบอื่นทดแทนการสอบรอบที่มีเจตนาทุจริตได้***

 7. คณะฯ ไม่มีบริการรับฝากสิ่งของ และทรัพย์สินมีค่าของผู้เข้าสอบ

TETET regulations

1. The applicants are required to complete and submit the application form in the system before proceeding to the payment. (The application form should be submitted only ONCE in order to reserve only one seat). The applicants can check the name list of completed form submission on the website.

2. The applicants can choose only one slot of test administration since there are limited seats. (If more than one slot is chosen, only the latest submission is valid automatically.

3. After submitting the form, the applicants are required to make the payment according to the stated methods and time.  In case of using wrong method for payment or missing the deadline, the applicants will not be eligible for taking the test and the test fee is not refundable. 

***The applicants are required to print the payment form (Bank Bill payment) at the time of submitting, it can’t be accessed after the page is closed*** 

***The payment form “Bank Bill payment” can only be printed at the time of filling the form.  If the applicants don’t have access to the printer, it is suggested that the payment form should be saved for later printing.  The payment form can’t be accessed later.***

4. Around one month after the test date, the test result will be mailed to the address provided to the staff on the test date. The applicants can check the tracking number on the website. 

5. Test fee is not refundable for all cases. The test date and time cannot be changed or postponed for all cases

6. On test date, the applicants are not allowed to have any personal belongings in the test room and the faculty will not take any responsibilities for lost. 

***In case of bringing any not allowed personal belongings inside the test room, that applicant will be judged as attempting cheating.  The test will not be marked and the applicant will lose the right to take a free test.***

7. The faculty do not have any service regarding temporary baggage storage. 

 


จัดสอบในวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น. 
The test will be administered on July 23, 2023 at 13.30 -16.30.

 


สำหรับระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไป <มีค่าใช้จ่าย> 
For graduated students and others (Fees applied)


 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณเบญจมา ณ มหาไชย โทรศัพท์: 0 2470 8793 
อีเมลล์: benjama.nam@kmutt.ac.th

 

Contact information
Ms. Benjama Na Mahachai
Tel: 02 4708793
Email: benjama.nam@kmutt.ac.th

 

Preview วิธีการใช้ แบบทดสอบภาษา อังกฤษ TETET ในรูปแบบวีดีโอ
Preview: How to use TETET (VDO format)

 

English | Thai