Homepage

  

เปิดสอบ TETET 

 


สำหรับระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไป <มีค่าใช้จ่าย> 
For graduated students and others (Fees applied)

 

จัดสอบในวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 จำนวน 2 รอบ
(**รับจำนวนจำกัด**)  ดังรายละเอียดด้านล่างนี้

The test will be administered on July 18, 2021. There will be two rounds.
(**Limited seats**)  More information is provided below.

 

*** คณะศิลปศาสตร์อยู่ระหว่างติดตามข้อมูลสถานการณ์การระบาดและมาตรการของมหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณากำหนดแผนการจัดสอบ TETET รอบถัดไป
หากสามารถยืนยันข้อมูลการจัดสอบได้แล้ว จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยเร็ว

 

ทั้งนี้ขอให้ผู้ประสงค์สมัครสอบติดตามข้อมูลการจัดสอบอย่างใกล้ชิด ได้ที่ https://sola.kmutt.ac.th/tetet/ 
หรือ https://www.facebook.com/TETET.KMUTT/ 

 

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ***

 

 

*** The School of Liberal Arts are now discussing the information related to the COVID-19 pandemic and
the universities' measures in order to set up the plan for TETET administration.  The updated information
and schedule will be announced as soon as possible.

 

For those who would like to apply for TETET, please keep closely updates from the Facebook page and website.
https://sola.kmutt.ac.th/tetet/ 
https://www.facebook.com/TETET.KMUTT/

 

We are deeply sorry for this inconvenience. ***
 

 

 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 32 ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด 
ให้ขยายเวลาปิดสถานที่ของมหาวิทยาลัยในทุกพื้นที่เป็นการชั่วคราว จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 

 

คณะศิลปศาสตร์ จึงมีความจำเป็นต้องขอยกเลิกการจัดสอบ TETET สำหรับระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไป
รอบวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 

 

หากมีความคืบหน้าในการจัดสอบ TETET สำหรับระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไปรอบถัดไป จะแจ้งให้ทราบโดยเร็ว
ผู้ประสงค์เข้าสอบสามารถติดตามข้อมูลผ่านทาง https://sola.kmutt.ac.th/tetet/ 
หรือ https://www.facebook.com/TETET.KMUTT/

 

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ***

 

*** With reference to the Announcement of King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT) on the Measure and Surveillance of Coronavirus Disease (COVID-19) Outbreak No. 32, dated June 28, 2021 See more, the temporary closure of every area of the University shall be extended to July 31, 2021.

 

School of Liberal Arts would like to cancel TETET administration on July 18th, 2021 (for graduates and general applicants). 

 

Any update regarding TETET for graduates and general applicants will be announced as soon as possible. 
Read more about test administration at https://sola.kmutt.ac.th/tetet/
or https://www.facebook.com/TETET.KMUTT/   

 

We are deeply sorry for this inconvenience. ***

 

สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ชั้น 3 และ ชั้น 4 คณะศิลปศาสตร์ มจธ.

Location: Language laboratory, floor 3 and 4. School of Liberal Arts building, KMUTT. 

ทักษะที่ทดสอบ : การฟัง การอ่าน การเขียน การพูด

Test skills: Listening, Reading, Writing, Speaking

 

อ่านรายละเอียดการสอบ

  

   รอบ
(
Round)

        เวลาสอบ
      (
Test time)

           ดำเนินการ/ตรวจสอบ
                 (
Activities)

        สถานะ
       (Status)

    เช้า
Morning     
  08.30 - 11.30 น.                      
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
  Announcement of eligible applicants’ name 

   

 • รายชื่อผู้ Submit ข้อมูล /
  รอการชำระเงินและตรวจสอบ  

  Announcement of the name list of completed form submission/
  Pending for payment and verifying

 

    บ่าย
Afternoon
  13.30 - 16.30 น.
 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย. 64 เวลา 9.00 น. (***รับจำนวนจำกัด***) 
  The application system will be opened on April 8, 2021 at 9.00 am. (until all seats are reserved)

 • ตรวจสอบรายชื่อและกำหนดการสอบได้ตั้งแต่วันที่  20 เม.ย. 64  เป็นต้นไป 
  The name list of eligible applicants will be announced on April 22, 2021.

 • ค่าธรรมเนียมการสอบ 800 บาท/คน
  Test fee: 800 per person

 

 ข้อกำหนดการสอบ TETET

 1. ผู้สมัครสอบต้องกรอกข้อมูลและ submit ข้อมูลในระบบสมัครให้เรียบร้อย ก่อนดำเนินการชำระเงินค่าสอบ (ควร submit ข้อมูลเพียงครั้งเดียวเพื่อไม่ให้เป็นการกันสิทธิ์การสมัครของผู้อื่น) โดยผู้สมัครสอบสามารถเช็ครายชื่อผู้ submit ข้อมูลได้ที่หน้าเว็บไซต์

 2. เลือกเวลาสอบได้เพียงรอบเดียวเท่านั้น และไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงวันและเวลาสอบได้ เนื่องจากที่นั่งสอบแต่ละรอบมีจำนวนจำกัด (หากสมัครมากกว่า 1 รอบ จะยึดข้อมูลสุดท้ายที่ทำการ Submit เข้ามา)

 3. เมื่อ submit ข้อมูลแล้ว จะต้องชำระค่าสอบตามช่องทางและระยะเวลาที่กำหนดไว้ ในกรณีที่ชำระเงินผิดช่องทางหรือเกินกำหนดเวลาจะไม่มีสิทธิ์สอบและไม่สามารถขอคืนเงินค่าสอบได้

  ***ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคาร (Bank Bill payment) ณ ตอนสมัครเท่านั้น ไม่สามารถย้อนกลับมาพิมพ์ในภายหลังได้  ในกรณีไม่มีเครื่องพิมพ์ให้บันทึกเก็บไว้ก่อน ***
 4. ผลสอบจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ระยะเวลาประมาณ 1 เดือนหลังจากวันสอบ โดยผู้เข้าสอบสามารถเช็คหมายเลขไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ที่หน้าเว็บไซต์

 5. หากผู้มีสิทธิ์สอบไม่สามารถเข้าสอบได้ คณะฯ จะไม่คืนเงินค่าสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 6. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบนำสิ่งของใดๆ ติดตัวเข้าที่นั่งสอบ และคณะฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย ที่เกิดขึ้น ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

  ***กรณีผู้เข้าสอบนำสิ่งของที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าที่นั่งสอบ ถือว่าผู้เข้าสอบมีเจตนาทุจริตในการสอบ จะไม่มีการตรวจผลสอบให้แก่ผู้เข้าสอบ และผู้เข้าสอบไม่สามารถขอใช้สิทธิ์สอบฟรีในรอบอื่นทดแทนการสอบรอบที่มีเจตนาทุจริตได้***

 7. คณะฯ ไม่มีบริการรับฝากสิ่งของ และทรัพย์สินมีค่าของผู้เข้าสอบ

TETET regulations

1. The applicants are required to complete and submit the application form in the system before proceeding to the payment. (The application form should be submitted only ONCE in order to reserve only one seat). The applicants can check the name list of completed form submission on the website.

2. The applicants can choose only one slot of test administration since there are limited seats. (If more than one slot is chosen, only the latest submission is valid automatically.

3. After submitting the form, the applicants are required to make the payment according to the stated methods and time.  In case of using wrong method for payment or missing the deadline, the applicants will not be eligible for taking the test and the test fee is not refundable. 

***The applicants are required to print the payment form (Bank Bill payment) at the time of submitting, it can’t be accessed after the page is closed*** 

***The payment form “Bank Bill payment” can only be printed at the time of filling the form.  If the applicants don’t have access to the printer, it is suggested that the payment form should be saved for later printing.  The payment form can’t be accessed later.***

4. Around one month after the test date, the test result will be mailed to the address provided to the staff on the test date. The applicants can check the tracking number on the website. 

5. Test fee is not refundable for all cases. 

6. On test date, the applicants are not allowed to have any personal belongings in the test room and the faculty will not take any responsibilities for lost. 

***In case of bringing any not allowed personal belongings inside the test room, that applicant will be judged as attempting cheating.  The test will not be marked and the applicant will lose the right to take a free test.***

7. The faculty do not have any service regarding temporary baggage storage. 

 สำหรับระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไป <มีค่าใช้จ่าย> 
For graduated students and others (Fees applied)

ผลสอบบัณฑิตศึกษา/บุคคลทั่วไป สอบวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 
Results of TETET for graduate students and others (test date: February 21, 2021)สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณเบญจมา ณ มหาไชย โทรศัพท์: 0 2470 8793 โทรสาร: 0 2470 8793
อีเมลล์: benjama.nam@kmutt.ac.th

 

Contact information
Ms. Benjama Na Mahachai
Tel: 02 4708793
Fax: 02 470 8793
Email: benjama.nam@kmutt.ac.th

 

Preview วิธีการใช้ แบบทดสอบภาษา อังกฤษ TETET ในรูปแบบวีดีโอ
Preview: How to use TETET (VDO format)