คณะศิลปศาสตร์ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดราษฏร์บูรณะ


1 2 3 4 5เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ดร.พรเลิศ อาภานุทัตรองคณบดีฝ่ายวางแผน ผศ.กษมาภรณ์ มณีขาว รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และนางสาวกนกรัตน์ นาคหฤทัย รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะฯ  ร่วมถวายเทียนพรรษา หลอดไฟ เครื่องถวายสังฆทาน และเงินทำบุญ   เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ณ วัดราษฏร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีทางพระพุทธศาสนาที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป  ทั้งนี้มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 27 คน