Home

pr

————————————————————————————————————————————-

welcome

การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรในรูปแบบ Desktop+Round Table Assessmentสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 คณะศิลปศาสตร์ได้ต้อนรับคณะกรรมการ การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรในรูปแบบ Desktop+Round Table Assessment ที่เข้ามาประเมินในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร เข้าร่วมในการรับการประเมินครั้งนี้ด้วย

Gallery


45109426_2120917624639697_8187436885816115200_n

รองคณะบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและคณะเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 Thailand Quality Education Forum 2019

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 และวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 รองคณะบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพและคณะได้เดินทางเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 Thailand Quality Education Forum 2019 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งภายในงานมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับชาติสำหรับ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะวิชา และหลักสูตร รวมทั้งบุคลากรด้านการประกันคุณภาพและพัฒนาคุณภาพในสถาบันอุดมศึกษาไทย เพื่อมาร่วมกันเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารระบบคุณภาพเพื่อขับเคลื่อนองค์การสู่วิสัยทัศน์และความเป็นเลิศในบริบทต่างๆ และสร้างเครือข่ายของนักประกันคุณภาพและนักพัฒนาคุณภาพต่อไป

 

Gallery

 


1

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Quality Concept” 

วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Quality Concept ให้แก่บุคลากรสายวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ ความเข้าใจ การประกันคุณภาพโดยอาศัยเกณฑ์ Educational Criteria for Performance Excellence (EdPEx) หลักความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Total Quality Management  (TQM ) และแนวคิดด้าน PDCA ผ่านกิจกรรมกลุ่มระดมสมอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาบัณฑิต งานวิจัย งานบริการวิชาการที่มีคุณภาพ และนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิปัตย์ บุญเหมาะ อาจารย์ประจำสายวิชาภาษา เป็นวิทยากรในครั้งนี้


 

2การบรรยายพิเศษ “คิดงานอย่างเป็นระบบทำงานอย่างเชื่อมโยง พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนด้วย EdPEx (Education Criteria for Performance Excellence)”

วันจันทร์ที่  19 พฤศจิกายน 2561  คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดการบรรยายพิเศษ “คิดงานอย่างเป็นระบบ ทำงานอย่างเชื่อมโยง พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนด้วย EdPEx (Education Criteria for Performance Excellence)” ให้แก่บุคลากรภายในคณะฯ ซึ่งคณะศิลปศาสตร์ ได้เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดีวิชาการและพัฒนาคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาบรรยายพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์ ในการให้ความรู้พื้นฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ และสร้างความเข้าใจแนวทางนำเกณฑ์คุณภาพฯ มาใช้ในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังกระตุ้นให้บุคลากรมีความตระหนักในการพัฒนาการบริหารจัดการในภารกิจต่างๆ  ของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป