Home

News

รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพเดินสาย SoLA

รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพเดินสายคณะศิลปศาสตร์ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 เวลา 09:00 – 12:00 น. ณ ห้อง 905 ชั้น 9 SoLA โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะรับทราบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามแนวทางของ EdPEx ใน มจธ. และเพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคณะ มีเจตนาให้คณะรับทราบปัญหาและเหตุเบื้องต้นของปัญหาดังกล่าว ที่มาจากการสรุปประเด็นสัมภาษณ์กลุ่มผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้งานวิจัย และผู้ใช้บัณฑิต

001

Gallery