การควบคุมภายใน

การควบคุมภายใน


(สามารถเข้าถึงข้อมูลโดยใช้ Mail , Ex : XXX@mail.kmutt.ac.th , Pass : mail ของมหาวิทยาลัย)

>> หน่วยงานย่อย 12 หน่วยงาน

>> ส่งข้อมูล