Home

pr

welcome

การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรในรูปแบบ Desktop+Round Table Assessment หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) 

คณะศิลปศาสตร์ได้ต้อนรับคณะกรรมการ เข้ามาประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร รูปแบบ Desktop + Round Table Assessment หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) ตามแนวทางการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร มจธ. และเกณฑ์ AUN-QA เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม SoLA 905 โดยกิจกรรมประกอบด้วยการพูดคุย/สัมภาษณ์ระหว่างคณะกรรมการและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันในการพัฒนาหลักสูตรต่อไป

 


กิจกรรมบรรยายพิเศษเพื่อสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ EdPEx และวิธีการในการนำเกณฑ์ EdPEx มาใช้พัฒนาองค์กร

วันวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563  คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดการบรรยายพิเศษ “สร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx และวิธีการในการนำเกณฑ์ EdPEx มาใช้พัฒนาองค์กร” ให้แก่บุคลากรภายในคณะฯ ซึ่งคณะศิลปศาสตร์ ได้เรียนเชิญ ผศ.ดร.สุจิตรา ศรีสังข์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาบรรยายพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์ ในการให้ความรู้พื้นฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ และสร้างความเข้าใจแนวทางนำเกณฑ์คุณภาพฯ มาใช้ในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังกระตุ้นให้บุคลากรมีความตระหนักในการพัฒนาการบริหารจัดการในภารกิจต่างๆ  ของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป


 กิจกรรมแลกเปลี่ยน/เรียนรู้ แนวทางการเขียนรายงาน SAR ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฏาคม 2563 งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาตร์ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน/เรียนรู้แนวทางเกี่ยวกับการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามแนวทาง AUN-QA ในรอบปีการประเมินปีการศึกษา 2562 โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้ง 4 หลักสูตร ของคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผศ.ดร.สุจิตรา ศรีสังข์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้มีประสบการณ์ด้านการประเมินตามแนวทาง AUN-QA

————————————————————————————————————————————-

welcome

การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรในรูปแบบ Desktop+Round Table Assessmentสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 คณะศิลปศาสตร์ได้ต้อนรับคณะกรรมการ การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรในรูปแบบ Desktop+Round Table Assessment ที่เข้ามาประเมินในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร เข้าร่วมในการรับการประเมินครั้งนี้ด้วย

Gallery


1

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Quality Concept” 

วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Quality Concept ให้แก่บุคลากรสายวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ ความเข้าใจ การประกันคุณภาพโดยอาศัยเกณฑ์ Educational Criteria for Performance Excellence (EdPEx) หลักความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Total Quality Management  (TQM ) และแนวคิดด้าน PDCA ผ่านกิจกรรมกลุ่มระดมสมอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาบัณฑิต งานวิจัย งานบริการวิชาการที่มีคุณภาพ และนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิปัตย์ บุญเหมาะ อาจารย์ประจำสายวิชาภาษา เป็นวิทยากรในครั้งนี้


 

2การบรรยายพิเศษ “คิดงานอย่างเป็นระบบทำงานอย่างเชื่อมโยง พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนด้วย EdPEx (Education Criteria for Performance Excellence)”

วันจันทร์ที่  19 พฤศจิกายน 2561  คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดการบรรยายพิเศษ “คิดงานอย่างเป็นระบบ ทำงานอย่างเชื่อมโยง พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนด้วย EdPEx (Education Criteria for Performance Excellence)” ให้แก่บุคลากรภายในคณะฯ ซึ่งคณะศิลปศาสตร์ ได้เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดีวิชาการและพัฒนาคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาบรรยายพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์ ในการให้ความรู้พื้นฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ และสร้างความเข้าใจแนวทางนำเกณฑ์คุณภาพฯ มาใช้ในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังกระตุ้นให้บุคลากรมีความตระหนักในการพัฒนาการบริหารจัดการในภารกิจต่างๆ  ของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป