ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ

ข้อมูลประกอบการอ้างอิงการเขียนรายงานการประเมินตนเอง

https://docs.google.com/document/d/1RTrntYuNlI8yijriVnmZ_M5mM0M1zMCweQxSfIh0J4s/edit

>> การติดตามข้อมูลอ้างอิง SAR SoLA <<

(สามารถเข้าถึงข้อมูลโดยใช้ Mail , Ex : XXX@mail.kmutt.ac.th , Pass : mail ของมหาวิทยาลัย)

 

https://drive.google.com/drive/folders/1zezZTxWVwW2Trulq2CkQWZjYCuvW2vsz?usp=sharing (สามารถเข้าถึงข้อมูลโดยใช้ Mail , Ex : XXX@mail.kmutt.ac.th , Pass : mail ของมหาวิทยาลัย)

Criterion ข้อมูล
AUN 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) มคอ.2 (เล่มหลักสูตร)
Program Learning Outcomes
Programme Profile
Websit SoLA : http://sola.pr.kmutt.ac.th/homesola/
การนำเสนอปรัชญามหาวิทยาลัย (Websit KMUTT)
AUN 11.3 ประเมินหลักสูตร
AUN 11.4  ประเมินนายจ้าง
AUN 2 ข้อกำหนดหลักสูตร (Program Specification) Overview
Programme Profile
Websit SoLA : http://sola.pr.kmutt.ac.th/homesola/
การนำเสนอปรัชญามหาวิทยาลัย (Websit KMUTT)
AUN 11.3 ประเมินหลักสูตร
AUN 11.4  ประเมินนายจ้าง
AUN.3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content) Study Plans
Programme Profile
Websit SoLA : http://sola.pr.kmutt.ac.th/homesola/
 มคอ.2 (เล่มหลักสูตร)
การนำเสนอปรัชญามหาวิทยาลัย (Websit KMUTT)
AUN.4 กลยุทธ์การเรียนและการสอน (Teaching and Learning Strategy)
AUN 4.1 Academic Advisor Evaluation Report Semester 2018
AUN 4.1 รายงานผลแบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี ปีการศึกษา 2561
AUN 4.2 Assessment of Supervision  Report  2017 (MA+Ph.D)
AUN 4.2 report supervisor 2018_สังคม
AUN 4.3 โครงการ Visiting
ลิงค์ – Insight SoLA (https://www.facebook.com/insightSoLA/)
ลิงค์ – Research Methods Database (http://arts.kmutt.ac.th/crs/rmd/home.php)
ลิงค์ – Big Applied Linguistics Database (http://arts.kmutt.ac.th/books/main.asp)
มคอ.2 (เล่มหลักสูตร)
Programme Profile
 AUN 6.12 Research discussions_research clusters 2014-2018
การนำเสนอปรัชญามหาวิทยาลัย (Websit KMUTT)
กลยุทธ์การเรียนแบบ moduu_ESS
AUN.5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) AUN 5.1 PhD Admission Criteria
AUN 4.2 Assessment of Supervision  Report  2017 (MA+Ph.D)
AUN 4.2 report supervisor 2018_สังคม
AUN 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic staff Quality) 4.2 ภาระงานสอน การควบคุมและสอบวิทยานิพนธ์ 2561
4.3 ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ประจำปี 2561
AUN 6.1 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
AUN 6.2 เอกสารว่าด้วยการเลื่อน ว.และคู่มือการขอตำแหน่งทางวิชาการ
AUN 6.3 ผลการวิเคราะห์การเกษียณอายุราชการ
AUN 6.4 เส้นทางการพัฒนาบุคลากร
AUN 6.5 คุณภาพอาจารย์
AUN 6.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย ปี 2561
AUN 6.7 การอบรมสัมมนาต่างประเทศ 2561
- แบบฟอร์มยืนยันข้อมูลการพัฒนาบุคลากรต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ
(1 สิงหาคม 2561 –  31 กรกฎาคม 2562)
AUN 6.8 การอบรมสัมมนาในประเทศ 2561
- ข้อมูลการพัฒนาบุคลากรในประเทศ ประจำปีการศึกษา
AUN 6.9 ผลวิเคราะห์ข้อมูลการอบรมสัมมนาภายในและประเทศ 2561
AUN 6.10 สรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์
AUN 6.11 Academic visibility 2561
AUN 6.12 Research discussions_research clusters 2014-2018
 ลิงค์ – Insight SoLA (https://www.facebook.com/insightSoLA/)
AUN 8.6  แต่งตั้งกรรมการ QE_PhD
AUN 4.2 Report supervisor 2018
  – Assessment of Supervision  Report  2018 (MA+Ph.D) C59
คำสั่งขอคุมวิทยานิพน์เกิน
AUN 6.13 พัฒนางานตีพิมพ์ 2561
AUN 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support staff Quality) AUN 6.3 ผลการวิเคราะห์การเกษียณอายุราชการ
AUN 6.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย ปี 2561
AUN 6.7 การอบรมสัมมนาต่างประเทศ 2561
AUN 6.8 การอบรมสัมมนาในประเทศ 2561
AUN 6.9 ผลวิเคราะห์ข้อมูลการอบรมสัมมนาภายในและประเทศ 2561
AUN 6.10 สรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์
AUN 6.12 Research discussions_research clusters 2014-2018
AUN 7.1 ขั้นตอนการจัดทำและการทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาชีพด้าน Competency & Good Citizenship
AUN 7.2 การทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาชีพด้าน Competency & Good Citizenship
AUN 7.3 ระเบียบการคัดเลือกพนักงาน พ.ศ. 2543
AUN 7.4 คุณวุฒิและคุณสมบัติของบุคลากรสายสนับสนุน
AUN 7.5 สรุปแบบสอบถามคุณภาพการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน (Support Staff Quality , Facilities and Infrastructure)
มคอ.2 (เล่มหลักสูตร)
Websit SoLA : http://sola.pr.kmutt.ac.th/homesola/
AUN 7.6 (เพิ่ม) นโยบายพัฒนาบุคลากร,แผนพัฒนาบุคลากร
AUN.8 คุณภาพผู้เรียนและการสนับสนุน (Student Quality and Support) ข้อมูลผลงานตีพิมพ์เผยแพร่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 2561
AUN 5.1 PhD Admission Criteria
AUN 6.12 Research discussions research clusters 2014-2018
AUN 8.1 ผลประเมินผู้สอนโดยนักศึกษา ปีการศึกษา 2561
AUN 8.2 แผนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
AUN 8.3 ข้อมูลกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 2561
- ตารางสรุปข้อมูลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและศิษย์เก่า
คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
AUN 8.4 จำนวนนักศึกษา
AUN 8.5 PhD Progress Report
AUN 8.5 MA 12 credit proposal exam form_ELT-EPC
AUN 8.5 Proposal Report_ESS
AUN 8.6  แต่งตั้งกรรมการ QE_PhD
AUN 8.7 Academic Interview 2561
AUN 8.8 ผลการดำเนินงานงบประมาณ ISOO (Output Based) 2561
ลิงค์ – Insight SoLA (https://www.facebook.com/insightSoLA/)
Websit SoLA : http://sola.pr.kmutt.ac.th/homesola/
AUN.9 สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน (Facilities and Infrastructure) AUN 9.1 สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน
AUN 7.5 สรุปแบบสอบถามคุณภาพการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน (Support Staff Quality , Facilities and Infrastructure)
คู่มือหลักสูตร
AUN.10 การเพิ่มคุณภาพการประกันคุณภาพ (Quality Enhancement) AUN 10.1 แผนการทำงานประกันคุณภาพ
AUN 10.2 Feedback 2561
AUN 10.3 การปรับปรุงหลักสูตร
AUN 7.5 สรุปแบบสอบถามคุณภาพการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน (Support Staff Quality , Facilities and Infrastructure)
AUN 11.4 ประเมินนายจ้าง
AUN 11.3 ประเมินหลักสูตร
AUN.11 ผลผลิต (Output) ข้อมูลผลงานตีพิมพ์เผยแพร่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 2560
AUN 6.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย ปี 2560
AUN 6.10 สรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ (สอง)
AUN 7.5  สรุปแบบสอบถามคุณภาพการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน (Support Staff Quality , Facilities and Infrastructure)
AUN 8.7 Academic Interview 2560
AUN 11.1 Pass rates and dropout rates
AUN 11.2 จำนวนและร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่าน
AUN 11.3  แบบประเมินหลักสูตร
AUN 11.4  แบบประเมินนายจ้าง