ข้อมูลบุคลากร

peo


คณะศิลปศาสตร์มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 101 คน จำแนกเป็นบุคลากรสายวิชาการ 61 คน และเป็นบุคลากรสายสนับสนุนจำนวน 40 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กันยายน 2562)

บุคลากรสายวิชาการ

ประเภท วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ
ตรี โท เอก รศ. ผศ. อ. นักวิจัย
อาจารย์ประจำ

-

16 25 5 12 24 -
นักวิจัย - 1 2 - - - 3
ผู้มีความรู้ความสามารถฯ - 3 1 1 1 2 -
ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ 2 6 2 - - 10 -
ลูกจ้าง - 3 - - - 3 -
รวม

2

29 30 6 13 39

3  

1568878275650

บุคลากรสายสนับสนุน

ประเภท วุฒิการศึกษา

จำนวน

(คน)

ตรีและต่ำกว่า โท เอก
นักพัฒนาการศึกษา 1 8 - 9
นักบริการการศึกษา 6 4 - 10
ผู้ช่วยนักวิจัย - 1 - 1
บุคลากรสนับสนุนการบริหารงาน 15 4 - 19
ลูกจ้างประจำ 1 - - 1
รวม 23 17 0 40

1568878564346