การประกันคุณภาพระดับคณะ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

    คณะศิลปศาสตร์ได้ดำเนินการคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ด้วยเชื่อว่าการบริหารคุณภาพตามแนวทาง EdPEx จะช่วยปรับปรุงและพัฒนาการทำงานของคณะฯ ให้เป็นระบบมากขึ้น และจะทำให้เกิดประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงการยกระดับขีดความสามารถและกระบวนการเรียนรู้ทั้งของบุคลากรให้สามารถปรับตัวท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว และสามารถดำเนินงานตามพันธกิจหลักของคณะฯ ได้สอดคล้องตรงกับความต้องการและความคาดหวังจากผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ปกครอง และสังคม