ประจำปีการศึกษา 2562

อาจารย์ประจำหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

ลำดับ

ชื่อ – สกุล ผู้รับผิดชอบหลักสูตร MA ELT MA EPC PhD

ESS

1 รศ. ดร.อธิปัตย์   บุญเหมาะ MA ELT

/

/

/

2 ผศ. ดร.ณัตจิรี  จาตุรพิทักษ์กุล MA ELT

/

/

/

3 ผศ. ดร.ภมรารัตน์ วิริยะการุณย์ MA ELT / / /
4 ผศ. ดร.เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์ PhD / / /
5 ดร.พนิตพิมพ์   โศจิศิริกุล / / /  
6 รศ. ดร.พรนภิส ดาราสว่าง PhD / / /
7 รศ.สนธิดา  เกยูรวงศ์ MA EPC / / /  
8 Assoc. Prof. Dr. Richard Watson Todd PhD / / /  
9 Dr. JEFFREY DAWALA WILANG / / /  
10 ดร.กิจจา  เทพศิริ / / /
11 รศ. ดร.วรรณภา ตระกูลเกษมสุข MA EPC / / /
12 ดร.สมพธู หวังทอง MA EPC / / /
13 ดร.อรกัญญา เยาะหะรี   / / /
14 ผศ.ดร.ปัญจพร พจนปัญญา   / / /
15 Dr. WENWEN TIAN   / / /
14 ผศ.ดร.ศศิธร  สุวรรณเทพ ESS /
15 ผศ.ดร.ภาสนันทน์  อัศวรักษ์ ESS /
16 ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล ESS /
17 รศ.ดร.จารุวรรณ ชนม์ธนวัฒน์ /
18 ดร.ก้องกาญจน์  วชิรพนัง /
19 ผศ.ดร. สุรพงษ์  ชูเดช /
20 รศ. ดร.พิพัฒน์ ชัยวิวัฒน์วรกุล /

 อาจารย์ประจำ (อาจารย์ผู้สอน) ปีการศึกษา 2562  ภายใน มจธ.

ลำดับ ชื่อ – สกุล MA ELT MA EPC PhD ESS หมายเหตุ
1 ดร.ปุณยภา  แสงศรี /
2 ผศ.ธนิศร์  บุญสม /
3 ดร.รัชนี   เดอร์ซิงค์ /
4 STUART GRANT TOWNS / /
5 อาจารย์สนธิ คชวัฒน์ /
6 ผศ.ดร.ศิววรรณ พูลพันธุ์ / สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา
7 ผศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญศรี / สังกัดภาควิชา วศ.สิ่งแวดล้อม
8 ผศ.ดร.ศศิธร พุทธวงษ์ / คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
9 รศ.ดร.สร้อยดาว  วินิจนันทรัตน์ /
10 ผศ.ดร.สิริลักษณ์ เจียรากร /