การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

     คณะศิลปศาสตร์ได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรโดยการตรวจประเมินการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดโดย สกอ. (องค์ประกอบที่ 1) และการประเมินตนเอง (Self – Assessment Report : SAR) เพื่อเตรียมความพร้อมการขอรับการประเมินคุณภาพการศึกษาตามแนวทางของเกณฑ์ AUN-QA

การตรวจประเมินการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดโดย สกอ.(องค์ประกอบที่ 1)

ในปีการศึกษา 2560 คณะศิลปศาสตร์ได้รับการตรวจประเมินการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดโดย สกอ. (องค์ประกอบที่ 1) โดยการใช้ระบบสนับสนุนการตรวจองค์ประกอบที่ 1 ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ มจธ. เป็นผู้ออกแบบและนำมาใช้ในการประเมินครั้งนี้ ในช่วงเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2561 จำนวน 4 หลักสูตร คือ

  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ด้านการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์

การประเมินตนเอง (Self – Assessment Report : SAR) เพื่อเตรียมความพร้อมการขอรับการประเมินคุณภาพการศึกษาตามแนวทางของเกณฑ์ AUN-QA

     ในปี พ.ศ. 2561 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self – Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 4 หลักสูตร ผลการประเมินรายงานการประเมินตนเองมีดังนี้

       หลักสูตรที่ขอรับการพิจารณาความพร้อมของหลักสูตรในการกำหนดรูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามแนวทางของเกณฑ์ AUN-QA จำนวน  1 หลักสูตร คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์