รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2563

ในปีการศึกษา 2563 คณะศิลปศาสตร์ มีหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด 4 หลักสูตรในรอบปีการประเมินนี้ คือ

1.  ปร.ด.ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)

2. ศศ.ม.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)

3. ศศ.ม.ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ด้านการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)

4. ศศ.ม.สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม

    และหลักสูตร ปร.ด.ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้เข้ารับการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพ