ความร่วมมือทางวิชาการ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ (MOU) การสร้างความร่วมมือกันทางวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารย์ งานวิจัย ตลอดจนการจัดการประชุมสัมมนาและการเข้าร่วมหลักสูตรที่มีข้อตกลงร่วมกัน

ความร่วมมือทางวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับ หน่วยงาน/สถาบันที่ทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
ภายในประเทศ
1 Education and Innovation Learning Academy, Prince of Songkla University
2 School of Liberal Arts, Mae Fah Luang University
3 Innovative Learning Center, Srinakharinwirot University, Thailand
4 The Chulalongkorn University Language Institute, Chulalongkorn University
5 Faculty of Liberal Arts, Thammasat University
6 Faculty of Humanities and Social Sciences, Thaksin University
7 Faculty of Arts, Chulalongkorn University
8 Faculty of Humanities and Social Sciences, Valaya Alongkorn Rajabhat University
9 Faculty of Humanities and Social Sciences, Suan Sunandha Rajabhat University
10 Department of Linguistics, Chulalongkorn University
11 Faculty of Humanities, Kasetsart University
12 Faculty of Physical Education, Srinakharinwirot University
13 Institute for Population and Social Research, Mahidol Universi
14 Development Center, Silpakorn University
15 Faculty of Education, Sisaket Rajabhat University
16 General Education, Faculty of Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon
17 Faculty of Education, Sakon Nakhon Rajabhat University
18 Department of Applied Arts, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
ต่างประเทศ
1 International College, South West University, China
2 Graduate Program in International Language Education/ Graduate School of Letters / World Language Center, Soka University, Japan
3 English for Education Systems, British Council London, United Kingdom
4 Public Communication Program, University of Technology Sydney, Australia
5 Faculty of Arts and Education, Deakin University, Australia
6 Department of Education, University of Oxford, United Kingdom
7 Department of Mathematics, Indian Institute of Technology, Ropar, India
8 School of Foreign Languages, Anhui Jianzhu University, China
9 Centre for English Language Communication, National University of Singapore, Singapore
10 Waseda University, Japan
11 Spencer International, Cambodia
12 Office of International Affairs, Chatham University, USA
13 School of Literature, Media, and Communication, Georgia Institute of Technology, USA
14 School of Foreign Languages, Can Tho City, Vietnam
15 Kennesaw State University, USA
16 Department of English, Taipei Tech, Taipei
17 College of Information Science and Engineering, Ritsumeikan University, Japan
18 World Language Center, Soka University, Japan

หมายเหตุ นับความร่วมมือทางวิชาการทั้งที่มีการลงนามสัญญาและไม่มีการลงนาม รวมถึง personal contact ระหว่างบุคลากร

ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 62