บุคลากร

บุคลากรประกันคุณภาพการศึกษา

profile_photo (1)

ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

profile_photo-300

ดร.พรเลิศ อาภานุทัต
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

profile_photo (2)

ผศ.ดร.อังคนา บุญเสม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

profile_photo (3)

นางสาวสุภาพร จันทรมณี
นักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ/รักษาการเลขานุการคณะศิลปศาสตร์

profile_photo-300 (1)

นางสาวเพชราภรณ์ เฮมกลาง
นักบริการการศึกษา