ประจำปีการศึกษา 2563

อาจารย์ประจำหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

MA

ELT

MA EPC Ph.D.

MA ESS

1 ผศ.ดร.ณัตจิรี จาตุรพิทักษ์กุล (H) MA ELT

/

/

/

2 รศ.ดร.ภมรารัตน์ วิริยะการุณย์ MA ELT / / /
3 ดร.ปุณยภา แสงศรี MA ELT / / /
4 รศ.ดร.วรรณภา ตระกูลเกษมสุข (H) MA EPC / / /
5 รศ.สนธิดา เกยูรวงศ์ MA EPC / / /
6 ดร.สมพธู หวังทอง MA EPC / / /
7 Assoc.Prof.Dr.Richard Watson Todd (H) PhD / / /
8 ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์ PhD / / /
9 ดร.อรกัญญา เยาหะรี PhD / / /
10 รศ.ดร.อธิปัตย์ บุญเหมาะ / / /  
11 ผศ.ดร.ปัญจพร พจนปัญญา / / /  
12 ดร.พนิตพิมพ์ โศจิศิริกุล / / /  
13 ดร.กิจจา เทพศิริ / / /  
14 รศ.ดร.พรนภิส ดาราสว่าง / / /  
15 Dr.STUART GRANT TOWNS / / /  
16  ผศ.ดร.ศศิธร  สุวรรณเทพ MA ESS /
17  ผศ.ดร.ภาสนันทน์  อัศวรักษ์ MA ESS /
18  รศ.ดร.ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล (H) MA ESS /
19  รศ.ดร.จารุวรรณ ชนม์ธนวัฒน์ /
20  ดร.ก้องกาญจน์  วชิรพนัง /
21  ผศ.ดร. สุรพงษ์  ชูเดช /
22  รศ.ดร.พิพัฒน์ ชัยวิวัฒน์วรกุล /