การรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561

ในปีการศึกษา 2561 คณะศิลปศาสตร์ มีหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด 4 หลักสูตร
ในรอบปีการประเมินนี้ หลักสูตรที่ขอรับการพิจารณาความพร้อมของหลักสูตรในการกำหนดรูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามแนวทางของเกณฑ์ AUN-QA จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับการตรวจประเมินแบบ Desktop Assessment ผลการพิจารณาจากสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ (EDS) มีข้อสังเกตดังนี้

ข้อ

เกณฑ์

ข้อสังเกต

1. ความพร้อมของหลักสูตร - หลักสูตรเริ่มมีการอธิบายกระบวนการดำเนินงานของหลักสูตรตามแนวทาง OBE ที่ผ่านการประเมินตนเองตามแนวทางของ AUN-QA
2. SAR นำเสนอ PLO ที่แสดงออกเป็นรูปธรรมและสามารถวัดและประเมินผลได้ - PLO ที่กำหนดส่วนใหญ่สามารถสังเกตหรือประเมินผลได้- PLO มีการแบ่งกลุ่มเป็น Generic Outcomes และ Specific Outcomes
3. SAR นำเสนอกระบวนการได้มาซึ่ง PLO ที่คำนึงถึงประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผู้เรียนควรรู้และพึงปฏิบัติได้ภายหลังจบการเรียนการสอนจากหลักสูตร - หลักสูตรเริ่มมีกระบวนการสำรวจและนำข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การศึกษา KMUTT Students QF ผู้สอน บัณฑิตที่จบแล้ว นักศึกษาปัจจุบัน และมีความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อความสามารถของบัณฑิตมาใช้กำหนด PLO ของหลักสูตร
4. SAR แสดงให้เห็น Constructive Alignment - จาก SAR พบว่ามีการนำเสนอ Curriculum Mapping ระหว่างรายวิชากับ PLO และ Sub PLO แต่ยังไม่ได้ระบุความเชื่อมโยงระหว่าง PLO , Sub PLO กับ CLO และเมื่อพิจารณาจากตัวอย่างของรายวิชา ESS 521: สังคมและสิ่งแวดล้อม (Environment and Society) มีการระบุจุดมุ่งหมายของรายวิชา แผนการสอนและแผนการประเมินผล แต่ไม่ชัดเจนว่าสิ่งดังกล่าวเชื่อมโยงกับ PLO และ Sub PLO อย่างไร
5. SAR แสดงข้อมูลสำคัญของหลักสูตรย้อนหลัง 1-3 ปี - มีการรายงานข้อมูลสำคัญย้อนหลัง 3 ปีตามตารางในคู่มือ Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level version 3.0
6. SAR นำเสนอการดำเนินการเพื่อให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการสำคัญ - ด้วยหลักสูตรเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และอยู่ระหว่างเริ่มต้นทำ Constructive Alignment จึงยังไม่เห็นความชัดเจนของการนำข้อมูลตาม PLO ที่กำหนดมาปรับปรุงกระบวนการที่สำคัญ