รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
ในปีการศึกษา 2560 คณะศิลปศาสตร์ มีหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด 4 และหลักสูตรที่ขอรับการพิจารณาความพร้อมของหลักสูตรในการกำหนดรูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามแนวทางของเกณฑ์ AUN-QA จำนวน  1 หลักสูตร คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งผลการพิจารณาจากสำนักงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย มีข้อสังเกตดังนี้

ข้อ

เกณฑ์

ข้อสังเกต

1. ความพร้อมของหลักสูตร - หลักสูตรมีการอธิบายการดำเนินงานของหลักสูตรอย่างเป็นกระบวนการตามแนวทาง OBE ที่ผ่านการประเมินตนเองตามแนวทางของ AUN-QA
2. มี ELO ที่ชัดเจน - ELO ที่กำหนดส่วนใหญ่สามารถสังเกตหรือประเมินผลได้

– มีการแบ่งกลุ่มเป็น Generic Outcomes และ Specific Outcome

3. ทีกระบวนการได้มาซึ่ง ELO - เริ่มมีการนำข้อมูลจากการสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางกลุ่ม ได้แก่ ผู้ใช้บัณฑิต และศิษย์เก่ามากำหนดเป็น ELO
4. มี Constructive Aliment - เริ่มมีกระบวนการสอนและประเมินผลที่สอดคล้องกับ  PLO
5. มีรายงานข้อมูลสำคัญย้อนหลัง 1 ปี - มีการรายงานข้อมูลสำคัญย้อนหลัง 3 ปี ตามตารางในคู่มือ Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level version 3.0
6. มีรายงานข้อมูลสำคัญย้อนหลัง 3 ปี